NOC*NSF


Achttien positieve uitslagen gemeld door DoCoNed

Er zijn 18 positieve uitslagen c.q. weigeringen gemeld door DoCoNed en/of bonden, van controles die door DoCoNed zijn verricht. Dit is gebaseerd op de halfjaarlijkse rapportage van de Audit Commissie Doping. De Commissie maakt geen namen bekend maar geeft alleen aan bij welke sportbonden overtredingen hebben plaatsgevonden.

Alle 66 topsportbonden hebben gereageerd op de verzoeken van de Audit Commissie om de benodigde geanonimiseerde gegevens aan te leveren. Er zijn zes Olympische bonden en vier niet-Olympische bonden waarvan door DoCoNed positieve uitslagen of weigeringen zijn gemeld.

De Audit Commissie constateert dat niet alle bonden specifieke dopinggerelateerde straffen hebben opgenomen in hun reglementering. Er wordt in de betreffende gevallen teruggegrepen op de algemene tuchtreglementering, waardoor het de tuchtcommissies van de betreffende bonden vrijstaat zelf per geval de strafmaat te bepalen voor positieve bevonden sporters. Hierdoor bestaat het risico van 'willekeur' en onevenredigheid.
De Audit Commissie adviseert het NeCeDo erop toe te zien dat dopingreglementen een eigen strafmaat kennen, waardoor bonden niet behoeven terug te vallen op het algemene tuchtreglement van de betreffende bond. Het NeCeDo dient hierover te adviseren en dit initiatief te ondersteunen. De Audit Commissie adviseert VWS om in het kader van de subsidieverlening geen dopingreglementen te aanvaarden waarin geen eigen strafmaat is opgenomen.

In enkele dopingreglementen worden voor weigeringen lichtere straffen opgenomen dan voor positieve dopinggevallen, of wordt in het geheel geen strafmaat genoemd. De Audit commissie bepleit het bestraffen van een weigering conform de zwaarste overtreding binnen het dopingreglement en waarbij de definitie van een weigering duidelijk omschreven is.

Binnen diverse dopingreglementen en/of tuchtreglementen van bonden geen redelijke en vastgelegde maximum termijn is opgenomen waarbinnen de tuchtmaatregelen moeten zijn getroffen. Dit is niet in het belang van de atleet. De Audit Commissie adviseert het NeCeDo alle reglementen hierop na te zien en ter zake te adviseren en te ondersteunen.

Er worden verschillende dopinglijsten gehanteerd bij de diverse bonden. De Audit Commissie pleit ervoor dat er, waar mogelijk en wenselijk, harmonisatie van de regelgeving plaatsvindt waarbij de internationale regelgeving in acht wordt genomen. De Audit Commissie adviseert het NeCeDo erop toe te zien dat slechts op grond van goede argumenten (het mag niet 'onderhandelbaar' zijn) bepaalde stoffen op de ene lijst wel voorkomen en op de andere lijst niet.

In enkele gevallen worden medische attesten gebruikt voor stoffen die binnen de aanwezige reglementering niet voor een medisch attest in aanmerking komen. De Audit Commissie pleit voor het uitschrijven van medische attesten door een onafhankelijke arts. Daarnaast pleit de Audit Commissie voor het uitschrijven van medische attesten alleen indien dat exclusief door het dopingreglement van de bond wordt toegestaan.

De halfjaarlijkse rapportage van de onafhankelijke Audit Commissie Doping is op 14 mei gepresenteerd aan de Algemene Vergadering NOC*NSF, het bestuur NOC*NSF, de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het bestuur van het NeCeDo.

Voor de rapportage heeft de Audit Commissie bij de sportbonden geanonimiseerde gegevens opgevraagd van alle positieve gevallen c.q. weigeringen en de getroffen sancties, inclusief:
* kopie van het doping-/tuchtreglement;

* kopie (geanonimiseerd) uitspraak tuchtcommissie;
* kopie (geanonimiseerd) van medisch attest (indien aan de orde).
* Op basis van al deze gegevens toetst de Audit Commissie of de betreffende gevallen (van sporters die vallen onder bondsreglementering) conform de bondsreglementering zijn bestraft.

De rapportage is op te vragen bij NOC*NSF Topsport op tel nr. 026-4834567.

Arnhem, 16 mei 2002

Deel: ' Achttien positieve uitslagen gemeld door DoCoNed '
Lees ook