Ingezonden persbericht


EMBARGO TOT DINSDAG 18 SEPTEMBER 2001 15.00 UUR

Persbericht

Defensiebegroting 2002: 'Rust bij de stukken'

Leusden, 18 september 2001

De ACOM, de CNV-bond van militairen is niet tevreden over de plannen van Paars II, zoals die zijn neergelegd in de rijksbegroting 2002 voor Defensie. De ontevredenheid van de bond geldt met name het gebrek aan nieuw beleid en de geest van 'rust bij de stukken' die uit de plannen spreekt. Hier is sprake van een begroting waarbij vanwege de Defensieleiding weinig tot geen ambitie te bespeuren valt inzake het ontwikkelen en uitdragen van nieuw beleid. Zeker in dat opzicht werpen de komende verkiezingen nu al hun schaduw vooruit.

De ACOM maakt zich zorgen over de ongewisheid die de aanwezigheid van de Nederlandse militairen op de Balkan omgeeft. Temeer daar, blijkens de toelichting op de begroting van Buitenlandse Zaken, de regering van opvatting is "dat de SFOR-presentie eerst dan beëindigd of structureel verlaagd kan worden als de politieke ontwikkelingen en wederopbouw in het land dit toelaten, geheel volgens het adagium 'geen end date, maar end state' ". De bond vindt dit een zorgelijke ontwikkeling omdat dit geen blijk geeft van een zorgvuldig en evenwichtig uitzendbeleid waarbij rekening gehouden wordt met uitzendfrequentie en uitzenddruk op de langere termijn.

De ACOM constateert met wrevel en teleurstelling dat, in het kader van het Europese Veiligheids- en Defensiebeleid, er wederom geen aandacht is geschonken aan het onaanvaardbare verschil in toekenning van grondrechten aan het militair personeel, waaronder het recht van vereniging, tussen de lidstaten onderling.

Tenslotte vraagt de ACOM de nodige aandacht voor het gecombineerde probleem van werving en opleiding, waarbij de bond als mogelijke oplossing het fenomeen van de 'aspirant militair' aandraagt. In dit verband denkt de bond aan een leer- en werkovereenkomst van 2 jaar met schoolverlaters die, volgens de huidige normen, nog te jong zijn om in dienst te gaan. In die contractperiode zou de aspirant militair een gedegen opleiding moeten krijgen, die uiteindelijk leidt tot een volwaardig dienstverband bij de krijgsmacht.

Voor nader commentaar:
Wijnand van der Linden (Algemeen Voorzitter)
033 4953020 (kantoor)
06 53231125
Jan Kleian (Onderhandelaar-Penningmeester)
06 53531703

Deel: ' ACOM over Defensiebegroting 2002 'Rust bij de stukken' '
Lees ook