Politiebond ACP

ACP eist volledig capaciteitsgebruik politieopleiding

De Politievakorganisatie ACP heeft de informateurs en onderhandelaars voor een nieuw kabinet een brandbrief gestuurd over het (deels) onbenut laten van de opleidingscapaciteit van de politie. Als er niet snel maatregelen worden genomen, zal de politiesterkte vanaf het jaar 2004 krimpen. Die ontwikkeling staat haaks op het regeringsbeleid en de wens van de samenleving.

De ACP is het er mee eens dat Nederland veiliger moet worden. Dit is volgens ons het belangrijkste thema voor de komende jaren. Dat is gezien de hoge criminaliteit, de problemen op het terrein van openbare orde en veiligheid en de onveiligheidsgevoelens van de burgers volkomen terecht. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft echter om onbegrijpelijke redenen besloten de instroom naar beneden bij te stellen van 3200 naar 2200 aspiranten per jaar. Dat is volstrekt onvoldoende om de beoogde en toegezegde 3000 extra politiemensen de komende drie jaar op te leiden. Het opleidingsinstituut LSOP kan jaarlijks 3200 aspiranten laten instromen.

De instroom is dit jaar nog veel lager dan voorzien, namelijk 1300 studenten. Dit betekent dat de politiesterkte vanaf het jaar 2004 zal krimpen. Dat terwijl het toch een speerpunt van het huidige regeringsbeleid is om de politiesterkte met 3000 medewerkers te laten groeien. Die groei is ook noodzakelijk om de eis van betere prestaties van de politie mogelijk te maken.

De ACP vraagt daarom aan de informateurs en de onderhandelaars van een nieuw kabinet om in het komende regeerakkoord afspraken te maken om voldoende groei van en voldoende opleidingscapaciteit voor de politie te garanderen.

De door de ACP verzonden brandbrief:

Verzonden aan:

Prof. Mr. Dr. J.P. Balkenende

Drs. W.J. Bos

Mr. J.P.H. Donner

Prof. Dr. F. Leijnse

Mr. Th. Rietkerk

Dhr. P. van Heemst

OPEN (BRAND-)BRIEF AAN DE INFORMATEURS

EN DE ONDERHANDELAARS VAN CDA EN PVDA

Nummer : DB/cor/03.039/JV/jh

Betreffende : alarmerende situatie bij het LSOP

capaciteit Nederlandse Politie

Afschrift aan : de heer Mr. Th. Rietkerk (CDA), de heer P. van Heemst (PvdA)

Leusden, 21 februari 2003

Hooggeleerde Heer,

Veiligheid is in Nederland het belangrijkste thema voor de komende jaren. Dat is gezien de hoge criminaliteit, de problemen op het terrein van openbare orde en veiligheid en de onveiligheidsgevoelens van de burgers in ons land volkomen terecht. Het is dan ook om deze reden dat de Politievakorganisatie ACP uw aandacht vraagt voor een zeer ongewenste ontwikkeling die zich momenteel voordoet bij het LSOP, Politie Onderwijs- en Kenniscentrum, samenhangend met een te lage instroom bij de Nederlandse politie in 2003 en volgende jaren. Er dreigt zelfs een zodanig lage instroom, dat de komende jaren tot 2008 de sterkte van de Nederlandse Politie afneemt.

In januari 2002 is vol trots door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het startsein gegeven voor het nieuwe politieonderwijs, PO 2002. Een nieuwe, duale manier van leren heeft er voor gezorgd dat het politieonderwijs nu aansluit op het reguliere Middelbaar en Hoger Beroepsonderwijs. De Nederlandse Politie Academie kan zich meten met het niveau van de Universiteiten in ons land. Er is een kwaliteitsimpuls gegeven aan het politieonderwijs in ons land. Tevens moet het vernieuwde politieonderwijs er voor zorgen dat er nog betere dienders worden opgeleid. Politiemensen die passen binnen het gewenste profiel van onze democratische rechtstaat.

De instroom is in 2001 en 2002 rond de 3200 aspiranten (politiemensen in opleiding) geweest. De capaciteit van het LSOP is afgestemd op deze jaarlijkse instroomcijfers.

De huidige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft om voor ons onbegrijpelijke redenen besloten om de instroom van de Nederlandse Politie naar beneden toe bij te stellen en op 2200 te stellen. Volstrekt onvoldoende om de beoogde en toegezegde 3000 extra executieve politiemensen in de komende drie jaren op te leiden.

De capaciteit van het LSOP, dat wil met name zeggen het personeelsbestand, de infrastructuur en de huisvesting, is op 3200 aspiranten (voor executieve functies) instroom gebaseerd. Tot de zomer van 2002 was de opdracht van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, om de komende jaren uit te blijven gaan van een stabiel instroomvolume van 3200 studenten.

In de opdrachtbrief van oktober 2002 aan het LSOP wordt uitgegaan van de noodzaak tot het terugbrengen van de opleidingscapaciteit van het initieel onderwijs tot een omvang van ongeveer 2200 studenten. Ook de brief van 14 november aan de Tweede Kamer (kenmerk EA2002/95149) hanteert nog aantallen in die orde van grootte.

De Politievakorganisatie ACP constateert dat de instroom in het initieel Politieonderwijs in 2003 nog veel lager is dan eerder voorzien, te weten rond de 1300 studenten!

Dit betekent dat vanaf het jaar 2004 de Politiesterkte zal krimpen. Speerpunt van Regeringsbeleid was toch de groei van de politiesterkte met 3000 executieve medewerkers, gekoppeld aan de eis van verhoogde inspanning en prestaties van de politie. De beoogde instroom van 2200, dus hoger dan nu feitelijk het geval is, is onvoldoende om de Politiesterkte in 2010 op het gewenste niveau te krijgen. Bij een instroom van 2200 studenten daalt namelijk de sterkte in de korpsen in de komende Kabinetstermijn, om pas na 2008 weer te stijgen tot een uiteindelijke groei met 1688 FTEs executieve medewerkers in 2010. Dat betekent dat de beoogde 3000 FTEs er in deze kabinetsperiode en bij ongewijzigd beleid ook de komende periode niet bijkomen!

Alleen benutting van de volledige opleidingscapaciteit kan leiden tot de benodigde groei met 750 executieve medewerkers per jaar in de komende vier jaar. Om de doelstellingen te behalen zal tot 2007 een instroom in het initieel onderwijs nodig zijn van meer dan 2600 studenten initieel per jaar. Met ingang van 2007 zal een instroom van tussen de 2000 en 2200 per jaar volstaan om de vervangingsvraag aan te kunnen. Gelet op de lage instroom voor 2003 en de tot op heden uiterst voorzichtige plannen van de korpsen voor de komende jaren daarna, is nu al te voorzien dat er zich in 2004/2006 weer een sterke piek in de instroom zal voordoen. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat een instroom van 2600 in de jaren 2004, 2005 en 2006 zal leiden tot een uitbreiding van maar 2768 politiemensen.

De Politievakorganisatie ACP acht het onaanvaardbaar dat er op deze zeer onverantwoordelijke manier wordt omgegaan met gemeenschapsgeld. De opbouw van een infrastructuur van mensen en middelen naar een voldoende opleidingscapaciteit heeft veel geld gekost. Nu dreigt de afbouw, om niet te zeggen afbraak, van een met zeer veel publieke middelen opgebouwde organisatie. Mochten straks weer maatregelen genomen moeten worden om te zorgen voor opbouw van de infrastructuur, is er inmiddels sprake geweest van enorme kapitaalvernietiging.

De Politievakorganisatie vraagt naast bovengeschetste, uw speciale aandacht voor de mensen die werkzaam zijn bij het LSOP. Zij hebben de afgelopen jaren een inmense inspanning geleverd om de organisatie om te bouwen tot een moderne opleiding voor initieel en postinitieel politieonderwijs (die aansluit bij de in het akkoord van Lissabon opgenomen werkgelegenheidsrichtsnoeren t.a.v. de modernisering van beroeps-onderwijs). Door de bovengeschetste ontwikkeling dreigen zij het kind van de rekening te worden. Dat mag ons inziens niet gebeuren.

De Politievakorganisatie ACP vraagt u:

* Tijdens de formatie in het regeerakkoord zodanige financiële afspraken te maken, dat het in ieder geval mogelijk is dat de huidige kwaliteit, capaciteit en infrastuctuur van het LSOP, Politie Onderwijs- en Kenniscentrum, in het jaar 2003 en volgende behouden blijft;

* Zodanige afspraken te maken dat de Nederlandse politie de komende jaren tot 2008 reëel kan groeien, waarvoor de instroom van circa 3200 aspiranten (studenten) per jaar in de initiële opleiding noodzakelijk is (dan zal namelijk een groei van circa 4000 5000 politiemensen bereikt worden);

* Zodanige maatregelen te treffen dat de instroom voor het LSOP de komende jaren op een zodanig gelijkmatige manier verloopt dat niet bij voortduring aanpassingen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn, waarbij er een constante druk op en onzekerheid voor het personeel blijft bestaan;

De Politievakorganisatie ACP wenst u veel wijsheid bij de beslissingen die genomen moeten worden om de formatie succesvol te laten verlopen en tot een evenwichtig en voor ons land heilzaam regeerakkoord te komen.

Hoogachtend,

Drs. J. Vogel

Voorzitter Politievakorganisatie ACP

Deel: ' ACP eist volledig capaciteitsgebruik politieopleiding '
Lees ook