European Commission

IP/01/1269

Brussel, 14 september 2001

De Europese Commissie en het Internationaal Olympisch Comité starten een op scholen gerichte actie ter bevordering van de olympische waarden

Viviane Reding, de Europese commissaris belast met onderwijs, cultuur en sport, en Jacques Rogge, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), ondertekenen vandaag in Brussel een samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het onderwerp "sport, scholen en olympische waarden in Europa". De actie beoogt bevordering van de ethische waarden van de sport onder Europese leerlingen en wil een tegenwicht vormen tegen het grote aantal excessen in de sport dat dagelijks in het nieuws verschijnt. In een eerste fase worden proefprojecten uitgevoerd met de olympische comités van Frankrijk, Nederland en Italië. De commissaris en de voorzitter van het IOC hebben vandaag een raadgevend comité in het leven geroepen dat de proefprojecten gaat volgen en de uitbreiding van de actie naar het niveau van de 'vijftien' voor 2003-2004 zal voorbereiden.

"Het succes van de actie waarvoor ik vandaag samen met de voorzitter van het IOC het startsein geef, hangt in vergaande mate af van de betrokkenheid van de onderwijzers en de actieve steun van de ministeries van Onderwijs en van Sport in de lidstaten. Ik verwacht dat deze actie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bevordering van de wil van jonge Europeanen om een einde te maken aan de excessen die ik dagelijks in de sport (zowel de amateur- als de profsport) tegenkom, en aan de bereidheid om zich als sporters en toeschouwers in te zetten voor de terugkeer naar de oorspronkelijke waarden van de sport", aldus Viviane Reding.

Jacques Rogge voegde hier aan toe:"De Olympische beweging heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de totstandbrenging van een vreedzame, betere wereld via het opvoeden van de jeugd door sport. De vandaag door het IOC samen met de Euroipese Commissie gestarte actie is één van de tastbare uitvloeisels van deze filosofie en een unieke gelegenheid om de olympische waarden bij jongeren verder onder de aandacht te brengen".

De olympische zomerspelen van 2004 worden in de Europese Unie gehouden, in Athene. Dit evenement is een uitgelezen kans om de educatieve, sociale en culturele waarden van de sport bij jonge Europeanen te bevorderen, in het licht van de verklaring over het specifieke karakter van de sport die tijdens de Europese Raad van Nice (december 2000) werd aangenomen. Daarnaast wil het IOC, waarvan Jacques Rogge zojuist het voorzitterschap op zich heeft genomen, zich inzetten voor bevordering van de fundamentele waarden van de olympische gedachte op scholen.

De vandaag door de Europese Commissie en het IOC gestarte actie is gericht op leerlingen van 10 tot 14 jaar; deze leeftijdsgroep heeft voldoende belangstelling voor sport en is in staat om samen met onderwijzers actief deel te nemen aan concrete onderwijsprojecten over begrippen als "fair play", de gevaren van doping of de dialoog tussen culturen via sport. Tot de uit te voeren acties zouden kunnen behoren de verspreiding van lesmateriaal over de geschiedenis en de waarden van de olympische gedachte voor gebruik in het kader van uiteenlopende vakken, een internetsite ter bevordering van een dialoog met sporters of de organisatie van "olympische dagen" en "olympische weken" rondom een groot aantal school- en buitenschoolse activiteiten.

Op korte termijn zal een begin worden gemaakt met drie proefprojecten. Een raadgevend comité bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Sport en van Onderwijs, de olympische comités van de drie bij de proefprojecten betrokken landen, de landen van de trojka - Zweden, België en Spanje - , alsook deskundigen en vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Internationaal Olympisch Comité zal voor follow-up en evaluatie zorgen. Dit raadgevend comité zou de uitbreiding van deze actie naar het niveau van de 'vijftien' kunnen voorstellen voor het schooljaar 2003-2004, dat wil zeggen de vooravond van de Olympische Spelen van Athene. Voor 2001 en 2002 wordt door de Europese Commissie en het Internationaal Olympisch Comité ongeveer 750.000 euro voor deze actie beschikbaar gesteld.

Het Franse project

Alle Franse scholen wordt gevraagd mee te doen aan een actie voor het op kunstzinnige en sportieve wijze tot uitdrukking brengen van de waarden die de sport, de olympische gedachte en de school met elkaar gemeen hebben. Doel is het mobiliseren van vijf klassen per departement, dat wil zeggen vijfhonderd klassen in heel Frankrijk. Per departement moeten de leerlingen één werkstuk presenteren, waarbij de nadruk ligt op soorten gedrag die waarden tot uitdrukking brengen. Gedacht kan worden aan het becommentarieerd presenteren van affiches of posters. Deze actie wordt geleid door drie partners: het ministerie van Onderwijs, het Nationaal Olympisch Comité van Frankrijk (CNOSF) en de "Union sportive de l'enseignement du premier degré".

Het Nederlandse project

In Nederland is een werkgroep onder leiding van het NOC*NSF opgericht voor het ontwikkelen van de actie en het samenstellen van een koffertje met lesmateriaal voor onderwijzers en leerlingen. Dit koffertje bevat onder andere een handboek voor onderwijzers en voor leerlingen, en reclameartikelen in verband met het thema Europa en de olympische gedachte. Dit project is gericht op een groep tien- tot twaalfjarigen (lagere school), alsook op een groep leerlingen van de middelbare school (vier scholen), in totaal ongeveer 35.000 leerlingen. De gehanteerde methode bestaat uit een globale benadering: in de loop van het schooljaar en in het kader van de onderwezen vakken (geschiedenis, aardrijkskunde, economie, lichamelijke opvoeding, beeldende kunsten, enz.) besteden de leerlingen aandacht aan de olympische waarden. Er worden twee grote evenementen georganiseerd: de olympische week (februari 2002) en de olympische dag (vorming van een groep die belast is met de organisatie van een sportdag voor de hele school). Deze actie zal ook de uitwisselingen tussen de jongeren in verband met de olympische waarden stimuleren en ze direct bij de organisatie van evenementen betrekken, bijvoorbeeld door middel van discussiebijeenkomsten (tussen leerlingen en onderwijzers), publicaties en televisie-uitzendingen.

Het Italiaanse project

De Italiaanse actie betreft 500 klassen, hetgeen neerkomt op ongeveer 10.000 leerlingen. Net als in het geval van de vorige twee acties zal er lesmateriaal worden ontwikkeld en aan de onderwijzers worden uitgedeeld. Tijdens een "olympische week" (tijdens de olympische winterspelen in 2002) en een "olympische dag" (aan het eind van het schooljaar) worden de leerlingen in staat gesteld olympische sporten te beoefenen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Actie EC en Olympisch Comité op scholen voor betere waarden '


Lees ook