Woonbond


Actie tegen advies Commissie Huurbeleid

Niet iedereen is tevreden over het advies van de Commissie Huurbeleid. Onder de vlag van het 'Campagneteam Verenigde Huurdersorganisaties' zijn de afgelopen weken persberichten verspreid met de kop 'Advies Commissie Vermeulen leidt tot huurexplosie. Honderd Huurdersorganisaties in protest'. De bezwaren van deze actiegroep richten zich met name op het stapsgewijs schrappen van de verouderingsaftrek uit het huidige woningwaarderingsstelsel. En passant wordt in de berichtgeving echter het gehele advies van de Commissie Huurbeleid op de hak genomen.

Onnodige onrust
De Nederlandse Woonbond is bezorgd over de effecten van deze actie. Het zou ten eerste zeer betreurenswaardig zijn als het klinkende resultaat dat voor de huurders is bereikt, onderuit zou worden gehaald. De Woonbond wil mensen niet het recht ontzeggen hun mening te uiten en daarvoor op te komen, maar vindt wel dat huurders door deze actiegroep volstrekt onnodig de stuipen op het lijf wordt gejaagd. In hun enthousiasme nemen deze actievoerders het niet zo nauw met de feiten. De gevolgen van het afbouwen van de verouderingsaftrek voor de huren worden sterk overdreven, zowel wat betreft de hoogte van de bedragen, als de mate waarin huurverhogingen zich kunnen voordoen. De zaak wordt zo gepresenteerd dat huurders al gauw de indruk krijgen dat de huren volgend jaar met 300 gulden per maand worden verhoogd. Feit is dat een dergelijke huurverhoging alléén mogelijk is bij woningen die tussen 1 juli 2004 en 1 juli 2005 opnieuw worden verhuurd, dus pas ná 1 juli 2004 en dan nog alléén bij woningen die nu het maximale aantal van 30 verouderingsaftrekpunten hebben. Het gaat dus om een betrekkelijk gering aantal woningen. Zittende huurders worden in elk geval nooit geconfronteerd met dit soort huurverhogingen. Mocht blijken dat het schrappen van de verouderingsaftrek in de praktijk tot uitwassen leiden, dan kunnen de huurders die daarmee worden geconfronteerd op de steun van de Woonbond rekenen.

Spelen met vuur
Het 'Campagneteam Verenigde Huurdersorganisaties' gaat voorbij aan de grote winst die voor de Nederlandse huurders is binnengehaald. De afbouw van de verouderingsaftrek is onderdeel van een akkoord met de verhuurders. De institutionele beleggers zouden dit akkoord graag zien sneuvelen. En met name de woningcorporaties in de grote steden hebben er grote moeite mee. Zij begrijpen maar al te goed, dat de gemaakte afspraken een stevige rem zetten op de huurverhogingen die zij zouden willen vragen. Tornen aan één onderdeel van het akkoord zet het geheel op het spel. Daarom zal de Woonbond zich inzetten om te zorgen dat dit akkoord - en dus ook de Huurbrief van Remkes - ongeschonden door de Tweede Kamer komt.

Informatie
Huurders die zich zorgen maken en meer willen weten over de gevolgen van het nieuwe huurbeleid kunnen de Woonbond schrijven. Wij zullen u dan schriftelijk informeren.

Deel: ' Actie tegen advies Commissie Huurbeleid '
Lees ook