ACTIEBULLETIN ONDERWIJS-CAO NR.7

Dit actiebulletin bevat actuele informatie voor kaderleden en schoolcontactpersonen van de Onderwijsbonden CNV en wordt bovendien verspreid onder de bezoekers van de Nationale Onderwijs Tentoonstelling in Utrecht.
Redactie:
Kees van Kortenhof mediavoorlichter (079) 320 20 40/ gsm (06) 53 20 47 36,
Teus van Grootveld (promotie) (079) 320 20 84.

Zoetermeer, 28 januari 1999

STAKING OF AKKOORD?

Woensdagmiddag 27 januari meldde teletekst nog optimistisch dat de nieuwe onderhandelingsronde tussen minister Hermans en de onderwijsbonden weliswaar lang zouden duren maar tot een resultaat zouden leiden. Donderdagnacht om half vijf werden de onderhandelingen over een nieuwe onderwijs-CAO-opgeschort. De partijen waren na meer dan 16 uur wel nader tot elkaar gekomen, maar moesten vaststellen dat een akkoord nog niet mogelijk was. De perikelen over de politie-CAO die die dag aan het licht kwamen, hebben daarbij zeker een rol gespeeld en brachten de onderhandelaars van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in verlegenheid. Was het minister Hermans zelf niet geweest die vrijdag na afloop van de estafettestakingen, had verklaard naar een CAO te streven 'vergelijkbaar met de politie-CAO?'
De Onderwijsbonden CNV bereiden zich nu voor en op nieuwe onderhandelingen die waarschijnlijk maandag aanstaande beginnen en op de nationale onderwijsstaking van dinsdag 9 februari aanstaande.

kabinet blijft in gebreke
Dinsdagavond 26 januari hadden de onderwijsbonden AOb, Onderwijsbonden CNV, Onderwijsbonden CMHF en de AVS het overleg beëindigd met een korte publieke verklaring waarin werd geconstateerd dat er weliswaar met geld werd geschoven door de minister maar dat het politieke probleem bij uitstek nog steeds het ontbreken van voldoende financiën was. Minister Hermans bood toen in een tweejarig contract 2,25% loonsverhoging per 1 februari en een eindejaarsuitkering van 0,5% per 1 december 1999. In 2000 zou er per 1 februari 2% beschikbaar zijn voor salarisverhoging. De onderwijsbonden besloten een gebaar te maken van goede wil en verlaagden het percentage algemene salarisverbetering van 3,5 % tot 3 %. Door de geringere inflatie was daar ook reden voor; die was op 1,75% geschat maar komt uit op ongeveer 1%.
De bonden hielden echter vast aan de overige eisen zoals een eindejaarsuitkering van 0,5% en 1,75% voor het inhalen van achterstanden.
Het bod van minister Hermans van 2,25% betekende op jaarbasis een salarisverhoging van 2,06%. Dat is bijna een volledig procent minder dan was geëist voor 1999.

vierde bod van de minister
Woensdag deed het ministerie het volgende bod: 2,35% per 1 februari 1999
2% per 1 februari 2000 alsmede een eenmalige eindejaarsuitkering van 0,5% in 1999.
Dit bod van de minister betrof een CAO voor 26 maanden.

Als reactie deden de onderwijsbonden een nieuwe stap. Die zag er als volgt uit:
2,7% per 1 januari 1999
2,7% per 1 januari 2000.
Daarnaast werd de bereidheid uitgesproken akkoord te willen gaan met een langlopende CAO, namelijk 24 maanden als de minister een structurele eindejaarsuitkering van 0,5% kon garanderen.

Een belangrijk verschil van mening met financiële gevolgen betrof het weghalen van de zogeheten 'stops'. De onderwijsbonden wilden de eerste stop op 1 augustus 1999 verwijderen en een jaar later op 1 augustus 2000 de tweede. Daarnaast zouden compensatiemaatregelen getroffen moeten worden voor hen die deze stops reeds hebben gepasseerd.

Het ministerie wenste echter pas op 1 augustus 2000 beide stops weg te halen en de uitbetaling van de compensatie zou pas in januari 2001 beginnen.

In deze voorstellen van minister Hermans ontbraken maatregelen bestemd voor onderwijsondersteunend personeel zoals een verhoging van de eindejaarsuitkering, verkorte carrierelijnen en een vaste salarisverhoging voor de laagste schalen oop-ers. Ook de maatregelen voor directieleden waren in de ogen van de Onderwijsbonden CNV onvoldoende. Voor leden van de schoolleiding primair onderwijs wilden de bonden voor elke school tenminste 16 uur taakrealisatie, een nieuwe grens voor de schoolgrootte van 400 leerlingen; een directieschaal 12, adjunct 11. Bij de grens van 900 voor de directeur schaal 13 en adjunct 12. Voor alle directieleden die niet profiteren van de verbetering door invoering van de 400-grens komt er een toeslag van fl. 350,- op het schaal salaris. Dit geldt tevens voor directieleden in het speciaal onderwijs. De bonden benadrukken dat zij zo'n stap zouden beschouwen als het begin van een fundamentele discussie over de positie, waaronder de salarispositie, van directieleden primair onderwijs. Het ministerie wilde echter voor schoolleiders van scholen kleiner dan 200 en groter dan 400 een toelage geven van fl. 200,- per maand.

De plannen voor invoering van competentiebeloning bleven in de voorstellen van het ministerie volledig gehandhaafd; ook dit stuitte op veel kritiek van de onderwijsbonden. Deze zouden er de voorkeur aan geven de 210 miljoen voor invoering van de competentiebeloning toe te voegen aan de financiële middelen voor de salarissen.

onvoorspelbaar
Hoe de onderhandelingen uiteindelijk zullen aflopen is onvoorspelbaar. De minister is nu aan zet.
De discussie over de CAO voor de politie staat ongetwijfeld op de agenda van de ministerraad van aanstaande vrijdag. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de onderhandelingen pas op maandag worden hervat. De minister heeft dan nog tot vrijdag daarna de tijd om met de bonden een CAO-resultaat te boeken. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, zal de nationale onderwijsstaking op 9 februari doorgaan. Op dit moment zijn nog geen details over plaats en tijd van de landelijke manifestatie; wel is inmiddels duidelijk dat er dit keer geen sprake zal zijn van regionale acties. Alle aandacht en kracht worden (waarschijnlijk) gericht op Den Haag. Over registratiemogelijkheden treft u nadere informatie aan in het komende Schooljournaal. Dat geldt ook voor de vervoersinformatie.


* Geconstateerd moet worden dat er sinds de presentatie van het eerste bod op 15 december wel enige vooruitgang is geboekt. Toen bood minister Hermans voor 18 maanden maar 1,35% in mei 1999 en 0,4% in augustus. Daar zou in april 2000 nog eens 0,5% bijkomen.

Deel: ' Actiebulletin onderwijs-cao nr.7 '
Lees ook