Gemeente RotterdamActieplan "Rotterdam Fietst!"

Start aanleg 70 km fietspaden

Wethouder Verkeer en Vervoer, Herman van den Muijsenberg, bespreekt volgende week woensdag met de Commissie VVSR van de gemeente Rotterdam het actieplan 'Rotterdam Fietst!'. Voorstel is om in de komende tien jaar te werken aan een netwerk van fietspaden dat de buitenwijken met het centrum van Rotterdam gaat verbinden met in totaal 70 kilometer fietspad. In 2001 start de gemeente met de verbetering van de fietsverbinding tussen de binnenstad en Schiebroek. In het actieplan staan ook kwaliteitseisen waaraan het netwerk moet voldoen. Gestreefd wordt naar rood geasfalteerde vrijliggende fietspaden. Ook krijgt de fietser zoveel mogelijk 'voorrang' op de andere weggebruikers. Na de commissiebehandeling wordt het actieplan besproken in het college van Burgemeester en Wethouders.

Het actieplan 'Rotterdam Fietst!' komt voort uit een wens in het uitvoeringsprogramma 'Duurzame Stad', onderdeel van het collegeprogramma 1998 - 2002. In het voorjaar van 1999 is aan de commissie VVSR een plan van aanpak voorgelegd. Het stimuleren van reizigers tot een overstap op de fiets na gebruik van bijvoorbeeld de trein of metro (zogenoemde ketenmobiliteit), het verbeteren van de fietsparkeervoorzieningen in de stad, onderzoek naar het achterblijvend fietsbezit in de gemeente Rotterdam, promotie, educatie en het regulier onderhoud zijn belangrijke onderdelen van het plan.

Het Rotterdamse fietspadennetwerk sluit nauw aan op het regionale netwerk dat de stadsregio Rotterdam aanlegt. Er is vooral gekeken naar het gebruik van zo'n netwerk bij fietsbewegingen tussen de woonomgeving en het werk, de school, de winkel en de overstap op het openbaar vervoer. Hieruit is een netwerk ontstaan van twaalf fietsroutes. Bij het bepalen welke route als eerste aangelegd dient te worden, is onder meer gekeken naar het verwachte gebruik van zo'n fietsroute, de uitvoerbaarheid en de realiteitswaarde en naar andere netwerken waar de route deel van uitmaakt. Uit deze afweging is de fietsroute van de binnenstad naar Schiebroek als de meest geschikte naar voren gekomen.

Aan de raadscommissie VVSR worden ook kwaliteitseisen voorgelegd waaraan de fietsroutes moeten voldoen. De belangrijkste zijn: van het overig verkeer gescheiden fietsvoorzieningen, langs drukke wegen tweebaans fietspaden aan beide zijden van de weg met voorrang op het verkeer uit de verblijfsgebieden, rood geasfalteerde fietspaden en veel aandacht voor het onderhoudsprogramma. Met de nieuwe fietspaden worden tegelijkertijd veel onveilige situaties en zogenoemde ontbrekende schakels tussen fietspaden weggenomen.

fietsparkeervoorzieningen
Aanleg van fietsparkeervoorzieningen maakt integraal deel uit van het actieplan 'Rotterdam Fietst!'. De afgelopen jaren heeft de gemeente Rotterdam hiermee al een start gemaakt. In het centrum heeft de gemeente zo'n drieduizend beugels en klemmen geplaatst. Ook zijn nieuwe stallingen totstandgekomen en worden bestaande stallingen op termijn opgeknapt. Voor deze inspanning ontving de gemeente 18 januari jl. uit handen van de voorzitter van de Fietsersbond afdeling Rotterdam, Maria Bom, de 'Vergulde Spaak'. In 2000 zal de aandacht uitgaan naar goede fietsparkeergelegenheden bij het openbaar vervoer en bij publiekstrekkende voorzieningen. Ook worden deelgemeenten opgeroepen meer aandacht te besteden aan de plaatsing van fietsparkeervoorzieningen. De Gemeenteraad heeft geld beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zogenoemde fietstrommels in de wijken.
Ketenmobiliteit en beschikbaarheid fiets
In het actieplan wordt voorgesteld de rol te onderzoeken van de fiets als onderdeel van de 'vervoerketen' waarbij de reiziger niet rechtstreeks van huis komt of naar huis toe gaat. Dat is bijvoorbeeld een logische en simpele overstap van het openbaar vervoer op de fiets. Doel is een alternatief voor de auto te bieden door het aanbieden van 'gestroomlijnde vervoerketens'. De Stadsfiets is een instrument dat hierin een belangrijke rol kan spelen. Momenteel wordt onderzocht of en hoe een doorstart van de Stadsfiets met private marktpartijen mogelijk is.

In het kader van het actieplan 'Rotterdam Fietst!' wordt tevens onderzoek gedaan naar de beschikbaarheid van de fiets in Rotterdam. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het fietsbezit in Rotterdam achterblijft bij dat van de andere grote steden. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen: ontbreken van goede stallingmogelijkheden bij de woning, de lage status van de fiets bij inwoners van Rotterdam of een ondergeschikte rol van de fiets bij het mobiliteitspatroon van Rotterdammers. Onderzoek zal aan het geringe fietsbezit een objectieve onderbouwing moeten geven. Vervolgens kunnen gerichte maatregelen en instrumenten ingezet worden om deze tendens te keren.

Educatie en bewustwording maakt ook deel uit van het actieplan. Onderzocht wordt in hoeverre educatie kan bijdragen aan vergroting van het (veilig) fietsgebruik. Potentiële doelgroepen hiervoor zijn allochtonen en kinderen. Eveneens wordt onderzocht of een bewustwordingscampagne kan bijdragen aan meer fietsgebruik.

Deel: ' Actieplan 'Rotterdam Fietst!' met 70 kilometer fietspad '
Lees ook