Gemeente Gent

"Actieplan Speelruimten 1999-2000"

Het "Actieplan Speelruimten 1999-2000" is het tweede `product' van de Plangroep Speelruimtebeleid, opgericht door het college van burgemeester en schepenen.

De Plangroep is een stedelijk samenwerkingsverband tussen de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, de Dienst Plantsoenen, de Sportdienst, het Departement Onderwijs, de Impulscel, de Actie Samenspraak en de Stedelijke Jeugddienst.
Deze Plangroep wil het speelruimtebeleid van de Stad Gent planmatig aanpakken en formuleert aanbevelingen omtrent speelruimtebeleid over de (beleids)domeinen heen.
De coördinatie berust bij de speelruimteambtenaar van de Stedelijke Jeugddienst.

In navolging van het `Actieplan Speelruimten 1998-1999' omvat dit tweede plan een aanwendingsplan voor groen- en speelvoorzieningen. Hiermee wil de Plangroep het stedelijk beleid terzake doorzichtiger maken.

Het `Actieplan Speelruimte 1999-2000' licht volgende aspecten toe: het Gentse speelruimtebeleid, kwantitatieve gegevens, overzicht van de bestede middelen in 1996-1997-1998, concrete planning van aan te pakken pleinen per stadsdeel en een eerste planning van de middelen voor 2000.

Om tot de opmaak van deze plannen te komen, werden jeugdorganisaties, buurtcentra, overlegorganen en buurtbewoners bevraagd.

Teneinde de bevolking maximaal te informeren en te betrekken bij het speelruimtebeleid ligt het document ter inzage bij de diverse buurtcentra, dienstencentra, stedelijke diensten en particuliere organisaties die met jeugd bezig zijn.

Informatie

Marianne Labre, speelruimteambtenaar
of Renaat De Boel, Stedelijke Jeugddienst
Kammerstraat 10

9000 Gent
tel. (09)269 81 45 -fax (09)225 00 58

Last modified on: 09/07/99 - Copyright © 1999 STAD GENT.

Deel: ' "Actieplan Speelruimten 1999-2000" Gent '
Lees ook