Productschap Diervoeder


10/09/1999

Actieplan verscherping kwaliteitseisen vetten in diervoeders

De bedrijven die vetten leveren als grondstof voor de diervoederindustrie gaan een systematiek van kwaliteitsborging invoeren die gelijkwaardig is aan die in de levensmiddelensector. Daarmee worden de kansen op verontreiniging in diervoeder geminimaliseerd.

Uit onderzoek van TNO Voeding blijkt dat voedervet in het algemeen een veilige grondstof voor diervoeder is. In het verleden is gebleken dat incidenteel contaminatie is voorgekomen bij oliën en vetten. Volgens TNO zijn dergelijke risicos met een adequaat kwaliteitssysteem op basis van de HACCP-principes goed beheersbaar. De Productschappen Diervoeder en Margarine, Vetten en Oliën hebben daarom besloten dat het HACCP-systeem op de kortst mogelijke termijn in de gehele sector moet zijn ingevoerd om de kwaliteit zo goed mogelijk te garanderen. Vooruitlopend hierop hebben de inzamelaars van frituurvet een gedragscode opgesteld. In de tussentijd zal het Productschap Diervoeder de geïntensiveerde controles handhaven. Voor enkele kleinere oliën- en vettenstromen is TNO van mening dat de risicos onvoldoende beheersbaar zijn. Daarom bepleit het Productschap Diervoeder uit voorzorg een verbod op het gebruik van deze reststromen.

TNO Voeding heeft een risico-analyse uitgevoerd op verzoek van het Productschap Diervoeder. Deze analyse is de afgelopen maanden gemaakt in reactie op de dioxineaffaire eerder dit jaar in België. Daar werden toen verhoogde concentraties dioxine in kip aangetroffen die het gevolg waren van verontreinigd voedervet uit dat land.

Voedervetten zijn als bron van vetzuren en van energie essentieel voor de voeding van dieren.

Meer informatie hierover vindt u in het document Risico-analyse voedervetten en daaraan te verbinden conclusies (PDF-bestand). Dit staat onder de kop Publicaties in de PDV-site.

Deel: ' Actieplan verscherping kwaliteitseisen vetten diervoeders '
Lees ook