Provincie Zuid-Holland

25 miljoen voor voorfinanciering provinciale grondverwerving

28-08-2001

Actiever grondaankoopbeleid
25 miljoen voor voorfinanciering provinciale grondverwerving

Schaalvergroting en regionalisering van het ruimtelijk beleid vragen steeds vaker om een daadwerkelijke actie van de provincie. Eigendom van grond blijkt een belangrijke en soms cruciale factor bij het op gang brengen en houden van maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Dit betekent: een actief grondaankoopbeleid.

De provincie wil, naast haar plannende en toezichthoudende taken, selectief gerichte impulsen geven aan en sterker staan bij de daadwerkelijke realisatie van ontwikkelingen. Door onder andere de vele ruimteclaims en de geringe grondmobiliteit dreigen maatschappelijk gewenste ontwikkelingen steeds vaker te worden geblokkeerd. Ook daarom is eigendom van grond een factor van toenemend belang voor de realisatie van politiek bestuurlijke prioriteiten. Door een actief grondaankoopbeleid kan de uitvoering van beleid worden versneld en mogelijk tegen lagere kosten.

Werkkapitaal 25 miljoen gulden
Tegen deze achtergrond hebben Gedeputeerde Staten besloten tot het ontwikkelen van een 'Voorlopig HandelingsKader grondverwerving', met als totaal werkkapitaal 25 miljoen gulden.
In het Voorlopig HandelingsKader zijn de procedure en regelgeving voor de wijze van voorfinanciering van grondaankopen vastgelegd. De regeling maakt het mogelijk om goed afgewogen beslissingen te nemen over voorfinanciering van grondaankopen die (nog) niet in de reguliere begroting van het lopende jaar zijn opgenomen en die passen binnen de door Provinciale Staten vastgestelde kaders. Doel is (versnelling van) de realisatie van provinciaal beleid; bijvoorbeeld van de provinciaal ecologische hoofdstructuur.

Zoekwoorden:

Deel: ' Actiever grondaankoopbeleid van de Provincie Zuid-Holland '
Lees ook