Gemeente Tilburg


19-10-99

Actualisering begroting 2000

Op 13 april jl. heeft de raad het Algemeen Beleidsplan 1999-2002 vastgesteld. Op basis daarvan heeft het college de concept-begroting 2000 en het Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma (MIOP) uitgewerkt. Met name naar aanleiding van de uitkomsten van marap 1999-2 en de effecten van de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting is de begroting van de gemeente Tilburg geactualiseerd. Daarbij is ook nog een aantal aanvullende beleidsvoorstellen opgenomen. De begroting is voor het jaar 2000 sluitend. In de jaren na 2000 is er sprake van een oplopend nadelig saldo (tot ƒ 6,1 miljoen in 2003). Het college heeft de diensten opdracht gegeven om volgend voorjaar bij de Perspectiefnota 2001 met (bezuinigings- en efficiency-) voorstellen te komen om dit structureel tekort op te heffen.

Aanpassingen uitgangspunten (exclusief aanvullende voorstellen nieuw beleid)
De inkomsten wijzigen ten opzichte van de tot nu toe aan de raad gepresenteerde cijfers:


- voor het jaar 2000 in gunstige zin (ƒ 1,6 miljoen);
- voor de jaren 2001 tot en met 2003 in ongunstige zin met respectievelijk ƒ 1,3, ƒ 1,6 en ƒ 1,1 miljoen.

De omslag tussen het voordeel in 2000 en de nadelen vanaf 2001 ontstaat vooral door de nieuwe verdeelsystematiek van het gemeentefonds (ƒ 2,5 miljoen) en het wegvallen van een nog in 2000 optredend voordeel uit marap 1999-2. Daarnaast zijn extra lasten van ƒ 1,5 miljoen per jaar opgenomen in verband met de gevolgen van de seniorenregeling (op basis van de nieuwe CAO). Enkele aanpassingen hebben gevolgen voor de tarieven. Er wordt voorgesteld om alleen het tarief afvalstoffenheffing in 2000 aan te passen (+ƒ 6,50), dit houdt verband met de gestegen verwerkingskosten van huishoudelijk afval.

Gevolgen rijksmiddelen voor Grote Stedenbeleid en Stedelijke Vernieuwing
Op Prinsjesdag heeft het rijk gewijzigde bedragen bekend gemaakt voor het Grote Stedenbeleid (GSB) en Investeringen Stedelijke Vernieuwing (ISV). Deze middelen maken ook onderdeel uit van het Meerjaren Investerings- en Ontwikkelingsprogramma (MIOP), waarover nog dit jaar een Convenant met het rijk wordt afgesloten.
De rijksmiddelen leveren op onderdelen zowel mee- als tegenvallers op. In 2000 komt ruim ƒ 6,6 miljoen extra ter beschikking. Daarvan stelt het college ƒ 1,4 miljoen aan maatregelen tegen vroegtijdig schoolverlaten te besteden. Van de overige middelen wil het college onderzoeken of deze middelen zodanig te besteden zijn dat het structurele begrotingstekort kan worden teruggebracht.

Aanvullende beleidsvoorstellen
Over een aantal beleidsvoorstellen die beslag leggen op de extra middelen is recent al een college-besluit genomen. Dit betreft bijvoorbeeld 'toezicht Binnenstad' (in 2000 ƒ 130.000,- extra). Aanvullend wordt nu voorgesteld om extra middelen ter beschikking te stellen voor:

- herhuisvesting RAZ (ƒ 50.000,- in 2000 en daarna ƒ 100.000,- per jaar);

- maatschappelijke opvang De Poort (ƒ 125.000,- in 2000 en daarna ƒ 250.000,- per jaar);

- Regionaal Economisch Actieplan (ƒ 129.000,- per jaar);
- Stichting Stadskern (extra ƒ 50.000,- in 2000, naast wat in deel 1 staat);

- Gevolgen nota Duurzaam Veilig (ƒ 800.000,- in 2000 en ƒ
1.050.000,- in 2001);

- Stadsprogramma jaarschijf 2000 (ƒ 250.000,-). Voor latere jaren wordt nog onderzocht hoe tekorten kunnen worden opgevangen (zie hiervoor).

De actualisering van de Concernbegroting 2000 wordt op maandag 25 oktober 1999 behandeld in de gecombineerde commissie ABS/EFGB/SPOI; besluitvorming in de raad is op maandag 1 en dinsdag 2 november a.s.

Deel: ' Actualisering begroting 2000 gemeente Tilburg '
Lees ook