gemeente utrecht


motie: isoleren is beter dan handhaven - subsidieregeling geluidsisolatie bij splitsen en omzetten

de raad van de gemeente utrecht, bijeen op 22 december 2011, ter bespreking van het voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit splitsing woningen,

constaterende dat:
1. het omzetten en splitsen van woningen helpt het tekort aan studenten- en starterswoningen terug te dringen,
2. het omzetten en splitsen van woningen daarnaast helaas ook tot de nodige (geluids)overlast leidt doordat de indeling van (oude) woningen wordt aangepast,
3. het college een aantal maatregelen wil inzetten om toekomstige problemen te voorkomen, waaronder het voorliggende voorbereidingsbesluit,
4. in het woonruimteonttrekkingsfonds nog ruim e0,5 miljoen beschikbaar komt en dit nog zal doorgroeien,
5. daaruit nu onder andere handhaving en advocaten betaald worden,
6. er initiatieven zijn voor een keurmerk voor omgezette woningen,

overwegende dat:
1. aantal, aard en omvang van de klachten over overlast bij omzetten en splitsen nadere maatregelen van overheidswege rechtvaardigen,
2. geluidsisolatie substantieel kan bijdragen aan het verminderen van de overlast,
3. de grote vraag naar woningen in deze segmenten de prikkel om extra kwaliteit te leveren beperkt,
4. het de gemeente niet toegestaan is om aanvullende maatregelen te eisen bij de vergunningafgifte voor splitsen en omzetten,
5. middelen uit het woonruimteonttrekkingsfonds besteed kunnen worden om de nadelige effecten en overlast te bestrijden,
6. er ook subsidie wordt verleend voor het verkrijgen van bijvoorbeeld het keurmerk veilig wonen,

roept het college op:
1. een voorziening in het leven te roepen waarmee geluidwerende maatregelen boven het rechtens afdwingbare niveau in te splitsen of om te zetten woningen gesubsidieerd worden,
2. voor deze regeling middelen te onttrekken aan het woonruimteonttrekkingsfonds,

of wanneer dat niet mogelijk blijkt uit het stimuleringsfonds woningbouw of het dynamisch stedelijk masterplan,

of middels een kortingsregeling op de onttrekkingsbijdrage.
3. de gemeenteraad binnen 3 maanden te informeren over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze motie,

en zo mogelijk:
1. deze voorziening op termijn te laten aansluiten bij een keurmerk voor kamerverhuurders,
2. deze voorziening te laten aansluiten bij maatregelen uit het programma utrechtse energie voor energetische isolatie,

en gaat over tot de orde van de dag.


sander van waveren (cda)


---- --


Deel: ' Actuele motie raad hedenavond '






Lees ook