MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

05-10-1999
VMBO, basis voor baan en loopbaan in het mkb

Met de start van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) op 1 augustus van dit jaar is een einde gekomen aan de afzonderlijke opleidingen voor vbo en mavo. De afgelopen jaren is gebleken dat zo´n 80 procent van de leerlingen met een mavo- en vbo-diploma doorstroomt naar vakopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

Het vmbo (vbo en mavo) biedt met andere woorden een belangrijke basis voor de opleiding van vaklieden in alle sectoren van het midden- en kleinbedrijf (mkb). Het spreekt dan ook voor zich dat MKB-Nederland belang hecht aan een goede basisopleiding voor haar toekomstige vaklieden. In de nota vmbo, basis voor baan en loopbaan´ geeft zij daarom haar visie op de ontwikkeling van het vmbo. De nota is door MKB-Nederland-voorzitter Hans de Boer op dinsdag 5 oktober jl. overhandigd aan staatssecretaris Adelmund van Onderwijs.

Vbo/mavo in cijfers en feiten
Geschat wordt dat in 1998 circa 60 procent van alle 900.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs een opleiding volgde in vbo/mavo. Jaarlijks levert het vbo/mavo ruim 100.000 gediplomeerden. Daarbij valt op dat het slagingspercentage in vbo/mavo opmerkelijk hoog is, namelijk 92 procent. Het feit dat 30 tot 50 procent van de doorstromers in het vervolgonderwijs uitvalt, geeft echter aan dat de waarde van het vbo-/mavo-diploma in de loop der jaren behoorlijk gedevalueerd is. Daar komt bij dat door het afschaffen van de centrale examinering er nauwelijks nog zicht was op de waarde van het vbo- of mavo-diploma. Misschien wel om die reden is het vbo verworden tot restonderwijs: wie het vwo of havo niet haalt gaat naar mavo en wie ook dat niet haalt, moet dan maar naar het vbo. In ieder geval is duidelijk dat het vbo met een slecht imago te kampen heeft. MKB-Nederland is dan ook positief over de beleidslijn die het ministerie van Onderwijs heeft ingezet met de start per 1 augustus van het vmbo, zo laat zij in de nota vmbo, basis voor baan en loopbaan´ weten.

Integratie vbo en mavo tot vmbo
Met de invoering van het vmbo verdwijnen de schooltypen mavo en vbo. Beiden gaan op in een versterkte vorm van beroepsonderwijs, het vmbo. Het vmbo is onderverdeeld in vier sectoren: techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. De sectoren zijn weer onderverdeeld in afdelingen, zoals installatietechniek, administratie, metaaltechniek, handel en verkoop etc. In totaal zijn er veertien afdelingen. Behalve de afdelingen bestaan er ook zeven intra-sectorale programma´s die zijn samengesteld uit onderdelen van twee afdelingsprogramma´s binnen één sector: metalelectro, installelectro, bouw breed, commercieel-administratief, consumptief breed, zorg en welzijn en landbouw. Intra-sectorale programma´s worden ingevoerd wanneer er te weinig leerlingen zijn om een onderliggende afdeling in stand te houden. Met het verdwijnen van de schooltypen mavo en vbo is tevens de indeling in vier niveaus afgeschaft. Daarvoor in de plaats maken leerlingen, op basis van de gewenste doorstroomperspectieven, een keuze voor één van de volgende leerwegen: de theoretische leerweg, de gemengde leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de basisberoepsgeleerde leerweg.

Aanbevelingen MKB-Nederland
Bij de overhandiging van de nota vmbo, basis voor baan en loopbaan´ aan staatssecretaris Adelmund, noemde Hans de Boer de integratie van de schooltypen mavo en vbo "een uiterst complexe operatie, maar gezien de problemen wel een noodzakelijk kwaad". Toch had hij de nodige aanbevelingen voor de bewindsvrouw in petto om een aantrekkelijk en levensvatbaar vmbo te realiseren. De nadruk ligt daarbij wat MKB-Nederland betreft op een toename van het aantal vmbo-leerlingen dat doorstroomt naar mbo-opleidingen en een adequate opvang en ondersteuning van leerlingen die voortijdig en ongediplomeerd het beroepsonderwijs (dreigen) te verlaten. Daarnaast drong de MKB-Nederland-voorzitter aan op een betere samenwerking tussen het bedrijfsleven en het vmbo. Bijvoorbeeld door via instroom uit het bedrijfsleven een bijdrage te leveren aan het oplossen van de tekorten van praktijkdocenten in het vmbo. Ook wil hij meer en beter overleg tussen de branche-vertegenwoordigers uit de hoofdbeleidscommissie Onderwijs van MKB-Nederland en een nog te installeren vmbo-platform op afdelingsniveau.

Staatssecretaris Adelmund van Onderwijs toonde zich erg gevlijd met de aandacht van MKB-Nederland voor het vmbo. Zij zegde dan ook toe de aanbevelingen van MKB-Nederland in de nota nauwkeurig te analyseren. De bij MKB-Nederland aangesloten branche- en lokale ondernemersorganisaties kunnen een exemplaar van de nota vmbo, basis voor baan en loopbaan´ opvragen bij het secretariaat van MKB-Nederland, mw. K. Lamers, tel. 015-2191251.

Deel: ' Adelmund ontving nota over het VMBO van MKB-Nederland '
Lees ook