Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 09-09-1999 Home
Zoeken
Reageren

Persbericht
Nummer: 113

Adelmunt versoepelt `Bezem'-regeling en slaapregeling voor tweede fase HAVO/VWO

Leerlingen die voor hun examen `oude stijl' havo/vwo zijn gezakt, hoeven na invoering van de nieuwe tweede fase het `oude' examen niet volledig over te doen. Scholen kunnen ervoor kiezen leerlingen toe te staan hun eindcijfers of schoolonderzoekcijfers die voldoende zijn, mee te nemen naar het volgende examenjaar. Daarnaast wordt de slaagregeling voor de nieuwe examens soepeler en eenvoudiger. De eis dat het gemiddelde van alle cijfers 6 of hoger moet zijn, is vervallen. Dit schrijft staatssecretaris Adelmund van onderwijs, cultuur en wetenschappen op 10 september 1999 in een brief aan de Tweede Kamer.

Bezemexamens
De zogenaamde bezemregeling geldt voor de laatste leerlingen die examen hebben gedaan volgens de oude examenprogramma's, gezakt zijn en het volgend schooljaar opnieuw een `oud' examen mogen afleggen. Zij komen in een examenklas waar de `gewone' leerlingen voor het eerst examen doen volgens de nieuwe profielen. Zowel voor de school als voor de leerling kan de voorbereiding op het bezemexamen een extra belasting vormen. Staatssecretaris Adelmund geeft scholen daarom twee alternatieven voor het organiseren van de bezemexamens. Het eerste alternatief houdt in dat alleen de voldoende cijfers van het schoolonderzoek geldig blijven. De centrale examens van alle vakken moeten worden overgedaan. Onvoldoende eindcijfers mogen in bepaalde mate worden gecompenseerd, volgens de oude zak/slaagregeling. Het tweede alternatief is dat de voldoende eindcijfers van een vak in zijn geheel (gemiddelde van schoolonderzoek en centraal examen) blijven staan. Om te slagen moeten dan alle eindcijfers voldoende zijn, er is geen compensatiemogelijkheid voor onvoldoendes. Scholen bepalen zelf of ze hun leerlingen de mogelijkheden aanbieden, en zo ja welke dit zijn. Er wordt van uitgegaan dat bezemleerlingen gedurende het schooljaar altijd een (alternatief) volledig programma volgen.
De bezemexamens doen zich dit schooljaar voor het eerst voor op de ongeveer 40 havo-scholen die in 1998 de profielen van de nieuwe tweede fase hebben ingevoerd.

Slaagregeling
Uit de monitoring van de scholen die de tweede fase vorig jaar hebben ingevoerd, is gebleken dat de scholen de nieuwe zak/slaagregeling voor de profielexamens zwaarder vinden dan de oude regeling. Daarom komt staatssecretaris Adelmund met een voorstel voor versoepeling van de regeling. De regeling is eenvoudiger geworden en de eis dat het gemiddelde van alle cijfers 6 of hoger moet zijn, is vervallen. Het nieuwe voorstel is dat een examenkandidaat geslaagd is als:
*alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of:

*er 1x5 of 1x4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger zijn, of:
*er 2x5 of 1x5 en 1x4 is en alle overige eindcijfers 6 of hoger, en van de twee onvoldoende eindcijfers er niet meer dan één onvoldoende een vak van het profieldeel betreft.

Het Procesmanagement voortgezet onderwijs (PMVO) en de Vereniging voor het management in het voortgezet onderwijs (VVO) zijn het eens met de voorgestelde aanpassingen. De conclusie uit de laatste monitoring van het PMVO onder de scholen die in 1998 de nieuwe tweede fase hebben ingevoerd, is dat het afgelopen schooljaar veel is bereikt. Een deel van de zorgen die in het begin van het schooljaar 1998/1999 door scholen werden gemeld, is afgenomen of verdwenen. Een aantal zorgen bleef. Deze betroffen het vwo-programma wiskunde A, de bezemexamens en de slaagregeling. De Tweede Kamer had ook aangedrongen op maatregelen om overladenheid te voorkomen. In juli 1999 is het wiskundeprogramma aangepast. Voorstellen voor versoeping van de bezemregeling en slaagregeling heeft de staatssecretaris nu aan de Tweede Kamer voorgelegd.
In 1998 is een kwart van de havo/vwo scholen gestart met de nieuwe tweede fase. Na de zomervakantie zijn alle andere scholen begonnen.

Deel: ' Adelmunt versoepelt `Bezem'-regeling tweede fase HAVO/VWO '




Lees ook