MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht


25-01-1999

Administratieve lasten drukken winst in het mkb

Het voldoen aan alle informatieverplichtingen (administratieve lasten) kost het bedrijfsleven veel geld. Gemiddeld zijn bedrijven tot 50 werknemers daar ongeveer 17.500,- per jaar aan kwijt. Circa 70% van de bedrijven schakelt derden in om te voldoen aan de administratieve verplichtingen. Met name kleinere bedrijven besteden vrijwel alles uit. Bedrijven tot tien werknemers besteden voor gemiddeld tussen de 8.000,- en 15.000,- uit. Gezien het feit dat deze bedrijven een gemiddelde winst behalen van circa 70.000,-, betekent dit dat administratieve lasten de winst met 10 tot 20% drukken. Volgens MKB-Nederland is deze aantasting van het ondernemersrendement onaanvaardbaar groot. Een verlichting van de administratieve lasten kan een belangrijke bijdrage leveren aan de versterking van de concurrentiepositie van het bedrijfleven en voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) fungeren als brandstof voor haar rol van banenmotor.

NIPO-onderzoek
Het kabinet wil de administratieve lasten fors reduceren en heeft hiervoor de Commissie Administratieve Lasten ingesteld. In opdracht van deze commissie voerde het NIPO in december 1998 een onderzoek uit onder 520 bedrijven. Uit eerder onderzoek bleek dat de administratieve lasten het bedrijfsleven jaarlijks 13 miljard gulden kosten. En dat deze voortdurend dreigen toe te nemen. Daarnaast leveren de informatieverplichtingen veel ergernis op. Met name het mkb wordt getroffen door de administratieve lasten. Drie redenen waarom ondernemers de administratieve lastendruk als lastig ervaren springen eruit: - het enorme tijdsbeslag voor een onderneming om te voldoen aan alle informatieverplichtingen (gemiddeld 11 uur in de week; een klein bedrijf tot tien werknemers is daar al zo´n 5 uur per week aan kwijt); - de al eerder genoemde financiële gevolgen; - de onzekerheid die rond administratieve verplichtingen bestaat omdat veel regelgeving (met name rond sociale zekerheid en fiscaliteit) complex is en vaak verandert.

Standpunt MKB-Nederland
MKB-Nederland is tevreden met de aandacht die het probleem van de administratieve lasten van het kabinet krijgt. Met mooie woorden kom je er echter niet alleen. Bij een steeds ingewikkelder samenleving lijkt de toenemende druk van regelgeving haast een automatisme te worden. Bovendien is een tendens van verschuiven en privatiseren waarneembaar, waardoor administratieve lasten alleen maar lijken toe te nemen. De privatisering van de sociale zekerheid is hiervan een goed voorbeeld. De nieuwe rolverdeling tussen bedrijfsverenigingen, uitvoeringsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, arbodiensten etc. heeft het bedrijfsleven tot dusver alleen maar meer administratieve lasten opgeleverd. De Kaderwet Arbeid en Zorg die het kabinet in voorbereiding heeft, vormt een nieuwe bron voor administratieve lasten: gedetailleerde en ingewikkelde regelgeving omtrent verschillende soorten verlof en moeizame procedures voor het voldoen van verzoeken van werknemers om in deeltijd te mogen werken.

MKB-Nederland stelt daarom het volgende voor om een verdere verhoging van administratieve lasten tegen te gaan:
- elke nieuwe regel komt in de plaats van een oude; - voor elke nieuwe regel wordt op bedrijfsniveau bekeken wat het netto-effect is op de administratieve lastendruk voor met name het mkb (de zogenoemde mkb-toets);
- de uitvaardiger van regelgeving moet met de kosten ervan worden geconfronteerd waarbij elke vergroting van administratieve lasten als een daad van onzorgvuldig bestuur wordt gezien.

Deel: ' Administratieve lasten drukken winst in MKB '




Lees ook