expostbus51


MINISTERIE BUZA

https://www.minbuza.nl

Min BZ: Adviesraad Internat. Vraagst: EU-Turkije

ADVIESRAAD INTERNATIONALE VRAAGSTUKKEN

Onderwerp: Persbericht
Datum: 19 juli 1999
Nummer: 069/99

Embargo dinsdag 20 juli 1999, 6.00 uur

ADVIESRAAD INNERNATIONALE VRAAGSTUKKEN :

BETREKKINGEN MET TURKIJE IN RUSTIGER VAARWATER

Praktische samenwerking is de sleutel om de relatie tussen Turkije en de Europese Unie in rustiger vaarwater te brengen. Dit schrijft de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) in zijn advies 'Naar rustiger vaarwater - een advies over betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie', opgesteld op verzoek van de Nederlandse regering, dat vrijdag is aangeboden aan minister van Buitenlandse Zaken van Aartsen, minister voor Ontwikkelingssamenwerking Herfkens en minister van Defensie de Grave. De Europese Unie moet zich wel een betrouwbare partner tonen, wil ze Turkije kunnen overhalen zich te richten op praktische samenwerking. Daarom beveelt de AIV aan dat de toegezegde hulpgelden voor Turkije, die nu nog door Griekenland worden geblokkeerd, door de overige lidstaten, buiten de Europese Unie om, aan Turkije worden verstrekt. Dit kan het begin vormen van een Turkije- faciliteit op de begroting van Buitenlandse Zaken, die de Nederlandse regering bovendien kan helpen de betrekkingen te intensiveren.

In beginsel kan Turkije lid worden van de Europese Unie. De AIV is echter van oordeel dat de erkenning van Turkije als kandidaat-lidstaat te veel een politieke stap van symbolische waarde blijft, als deze niet hand in hand gaat met verdieping van de praktische samenwerking. Het uiteindelijke lidmaatschap dient weliswaar het perspectief te vormen van de samenwerking met Turkije, maar ook moet worden erkend dat Turks lidmaatschap van de Europese Unie een zaak is van lange adem. De Europese Unie en Turkije moeten elkaar mentaal nog (leren) aanvaarden als partners. Het is zaak los te komen van de discussie over Turks lidmaatschap van de Europese Unie, die tot frustratie en misverstanden heeft geleid. Daarom roept de AIV de Nederlandse regering op in de Europese Unie te pleiten voor samenwerking met Turkije, onder andere ten aanzien van de economie en handel, financiële dienstverlening, landbouw, juridische zaken en rechten van de mens.

De AIV is van oordeel dat de Europese Unie geen conflicten moet importeren. Zolang er geen zicht is op een oplossing van het conflict op Cyprus, is lidmaatschap volgens de AIV niet aan de orde. De onderhandelingen over het lidmaatschap van Cyprus mogen naar het oordeel van de AIV onder huidige omstandigheden niet tot resultaat leiden. Immers, zolang Cyprus nog geen lid is van de Europese Unie heeft de Unie meer mogelijkheden de situatie op Cyprus te beïnvloeden, dan wanneer Cyprus wel lid is. Daarom dient de Europese Unie nu hulp aan te bieden bij het zoeken naar een oplossing voor de kwestie Cyprus. Vanuit de gedachte dat de Europese Unie geen conflicten moet importeren, mag van Turkije worden verwacht dat het streeft naar een politieke oplossing voor de gewapende strijd met de PKK in het Zuid- Oosten van Turkije. Meer in het algemeen dienen Koerden in Turkije in staat te worden gesteld voor hun identiteit uit te kunnen komen. Voor beide conflicten - op Cyprus en met de PKK - beveelt de AIV aan dat de Europese Unie hulpgelden ter beschikking stelt zodra uitzicht bestaat op een oplossing.

De AIV spoort de Nederlandse regering aan zich actief op te stellen ten aanzien van Turkije door bezoeken van vertegenwoordigers van de Nederlandse regering, door uitwisselingsprogramma's op te zetten en te stimuleren en door jaarlijks Turks - Nederlandse conferenties te organiseren waarop actuele politieke thema's kunnen worden besproken.

(De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een adviesorgaan van de regering. Hij brengt adviezen uit aan de Minister van Buitenlandse Zaken, de Minister van Defensie, de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. De Adviesraad heeft vier permanente commissies voor advisering op de beleids terreinen van mensenrechten, vrede en veiligheid, ontwikkelingssamenwerking en Europese Integratie.)

...NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer gegevens:
Secretaris van de AIV, tel. 070-348 53 35
(drs. F. van Beuningen) 's avonds 0180-614211;
fax 070-3486256;
b.g.g.: tel. 070 - 348 53 25
(drs. G.J. van der Zwan)
E-mail: AIV@SBO.MINBUZA.NL.
De adviezen van en informatie over de AIV zijn ook te vinden op
www.AIV-Advies.nl


Embargo tot dinsdag 20 juli 1999 06.00 uur
----


19 jul 99 16:00

Deel: ' Advies aan EU laat betrekkingen met Turkije eerst kalmeren '
Lees ook