Ingezonden persbericht

Woonbond Persbericht

Uniek akkoord Aedes, Vastgoed Belang, de Nederlandse Woonbond en VROM:

Advies aan Remkes betekent breuk met het huurbeleid van de jaren '90

Het advies van de Commissie Huurbeleid leidt de komende jaren tot een aanzienlijke matiging van de jaarlijkse huurverhoging. Daarnaast krijgen huurders veel meer zekerheid over de ontwikkeling van de huurprijs. Dat is het oordeel van De Nederlandse Woonbond, die als vertegenwoordiger van de huurders heeft deelgenomen aan de Commissie Huurbeleid. De Woonbond is dan ook content met het advies, omdat daarmee een breuk wordt gerealiseerd met het huurbeleid van de jaren '90 dat voor huurders zeer nadelig was. Het advies wordt woensdag 12 september aanstaande aangeboden aan staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. Neemt deze het advies over en gaat de Tweede Kamer akkoord, dan is de huurverhoging per 1 juli volgend jaar voor de meeste huurwoningen hoogstens het inflatiepercentage. Daarbij is het gemiddelde inflatiepercentage van de voorgaande vijf jaar het uitgangspunt, in plaats van het actuele inflatiepercentage van het voorgaande jaar. Dit betekent dat voor de huurverhoging van 2002 een inflatiepercentage geldt van 2,7% in plaats van 4,5%. Bij voortzetting van het huidige huurbeleid zou de huurverhoging 2002 dus aanzienlijk hoger uitkomen.

De Commissie Huurbeleid
De Commissie Huurbeleid Middellange Termijn bestaat uit vertegenwoordigers van de landelijke organisaties van huurders en verhuurders. Ook het ministerie van VROM is er in vertegenwoordigd. Het is voor het eerst dat huurders en verhuurders met een gezamenlijk advies over het huurbeleid komen. Het advies van de commissie schetst de contouren van een nieuw wettelijk huurregime voor de periode vanaf 2005. Het duurt echter een aantal jaren alvorens het nieuwe stelsel gereed is voor invoering. Daarom adviseert de Commissie Huurbeleid ook over het huurbeleid in de tussenliggende periode, de jaren 2002 tot en met 2004. Over dit deel van het advies hebben Aedes, Vastgoed Belang, de Woonbond en VROM een akkoord bereikt. De IVBN heeft zich niet aangesloten bij dit akkoord voor de overgangsperiode.

Referentiehuren vanaf 2005
In 2005 moet volgens de commissie een nieuw stelsel van 'referentiehuren' in werking treden. Het stelsel van referentiehuren komt in de plaats van het huidige woningwaarderingsstelsel. Het verschaft informatie over het feitelijke gemiddelde prijsniveau van huurwoningen bij een bepaalde kwaliteit. Voor elke specifieke huurwoning kan een 'referentiehuur' worden bepaald. De huurder kan die vergelijken met de feitelijke vraaghuur van die woning. Zo kan hij beoordelen of de gevraagde huurprijs redelijk is. In het nieuwe stelsel zijn huurder en verhuurder vrij een huurprijs overeen te komen, mits die niet hoger is dan het wettelijke prijsplafond; dit is de referentiehuur verhoogd met een nader te bepalen marge. De aldus overeengekomen huurprijs wordt de eerste vijf jaar jaarlijks aangepast met het inflatiepercentage. Telkens na vijf jaar kan de huurprijs worden aangepast aan de op dat moment geldende referentiehuur. Deze herijking van de huur na vijf jaar gebeurt stapsgewijs en wordt voorzien van wettelijke waarborgen om de huurder te beschermen tegen te grote huursprongen.

Huurbeleid 2002 t/m 2004
Voor het huurbeleid in de jaren 2002 tot en met 2004 stellen de vier organisaties een samenhangend pakket van huurbeleidsmaatregelen voor. Dat heeft de volgende consequenties:


1 De huurverhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde inflatie van de voorgaande vijf jaar.

2 Voor de huurverhogingsrondes van 1 juli 2002, 2003 en 2004 is de maximale huurverhoging afhankelijk van de verhouding van de huurprijs en de voor die woning geldende wettelijke maximumhuur.

3 Huren die nu al hoger zijn dan 70% van de maximale toegestane huur op grond van het puntenstelsel, mogen in 2002 verhoogd worden met maximaal 2,7%. Voor huren tussen 60% en 70% van maximaal toegestaan komt daar ten hoogste 1 procentpunt bij, tussen 50% en 60% ten hoogste 1,5 procentpunt en bij huren onder 50% van maximaal toegestaan ten hoogste "inflatie + 2 procentpunten". Alleen huurders die nu een huur hebben onder 50% van maximaal toegestaan kunnen in 2002 een huurverhoging krijgen die iets hoger ligt dan het actuele inflatiepercentage (naar verwachting 4,5%).
4 Vooral huurders in de particuliere huursector -die bijna altijd meer betalen dan 70% van maximaal toegestaan- zijn dus verzekerd van een lage huurverhoging. Maar ook huurders van corporaties zitten goed. Zij betalen vaak 60% tot 70% van maximaal toegestaan, maar in het akkoord is afgesproken dat de stijging van de huursom van een woningcorporatie (de huur van alle woningen opgeteld) jaarlijks niet meer mag zijn dan het inflatiepercentage plus 0,4 procentpunt. Voor 2002 betekent dit een maximale huursomstijging van 3,1%.

5 In de overgangsperiode wordt de maximaal toegestane huurprijs bevroren. Huurders die nu al een huur hebben op dat niveau, krijgen de komende drie jaar geen huurverhoging.

6 Ten slotte verdwijnt de verouderingsaftrek geleidelijk uit het puntenstelsel. Per 1 juli 2002 wordt het maximum aantal aftrekpunten per woning verlaagd van maximaal 30 naar 20; in 2003 van 20 naar 10 en in 2004 van 10 naar 0.

Het afschaffen van de verouderingsaftrek is een pijnpunt voor de Woonbond. Maar omdat de nadelige huureffecten daarvan ruimschoots worden gecompenseerd door de voordelen op andere onderdelen, vindt de Woonbond dat er sprake is van een evenwichtig akkoord. Voor het eerst wordt voor het overgrote deel van alle huurders in 2002 een maximaal inflatievolgend huurbeleid gerealiseerd. De Verenigingsraad van de Woonbond heeft het akkoord dan ook unaniem goedgekeurd, maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat staatssecretaris Remkes er niet in gaat 'winkelen'.

Amsterdam, 10 september 2001
Nummer U01.660
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met René van Genugten of Mária van Veen (020) 5517700 of (06) 26 334 172.

Noot ter toelichting:
De Commissie Huurbeleid Middellange Termijn is een initiatief van het LOHV, het Landelijk Overleg Huurders Verhuurders. In de commissie zitten vertegenwoordigers van de Nederlandse Woonbond (voor de huurders), Aedes vereniging van woningcorporaties, de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN) en Vastgoed Belang (voor de verschillende groepen verhuurders) en het Ministerie van VROM. Onafhankelijk voorzitter is ir. P.O.Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten en oud-wethouder van Rotterdam.

Deel: ' Advies aan Remkes betekent breuk in huurbeleid vd jaren 90 '
Lees ook