expostbus51


MINISTERIE EZ

https://www.minez.nl

MINEZ: advies brokx certificering van makelaars

ADVIES BROKX OVER CERTIFICERING VAN MAKELAARS

Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft mede namens Minister Korthals van Justitie het advies van mr. G.Ph. Brokx over certificering van makelaars aan de Tweede Kamer aangeboden. De heer Brokx is in juli vorig jaar benoemd als procescoördinator voor het project MDW Makelaars. Hij had als opdracht het inventariseren van de ideeën en opvattingen binnen de branche van makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken en het op basis daarvan doen van een voorstel voor een privaatrechtelijke certificeringsregeling voor makelaars en bemiddelaars.

Aanleiding voor de benoeming van de heer Brokx tot procescoördinator was het voornemen van het kabinet om de wettelijke titelbescherming en beëdiging van makelaars per 1 januari 2000 af te schaffen. Hiermee volgde het kabinet het advies van de MDW-werkgroep Makelaars. Het kabinet heeft op 5 maart jl. een wetsvoorstel met deze strekking aangenomen en ter advisering aan de Raad van State aangeboden.

Het advies Brokx omvat de volgende aanbevelingen: de vakbekwaamheid van makelaars, bemiddelaars en taxateurs wordt geborgd door persoonscertificering. Dit betekent dat de certificering plaatsvindt door instellingen onder toezicht van de Raad voor Accreditatie. De betrokken branche- en consumentenorganisaties zouden gezamenlijk een stuurgroep moeten vormen die een certificeringsregeling en een overgangsregeling opzet; algemene woningbemiddeling is de basiskwalificatie, maar daarboven zijn specialisaties mogelijk (bv. commercieel of agrarisch onroerend goed). De toetsing van de vakbekwaamheid (certificering) vindt plaats als men het certificaat voor het eerst wil behalen. Daarna volgen periodieke hertoetsingen;
gecertificeerde makelaars, bemiddelaars en taxateurs kunnen zich laten inschrijven in een in door de branche- en consumentenorganisaties op te richten openbaar register. Hieraan kan een privaatrechtelijk beschermde titel en/of logo worden verbonden. Gecertificeerde makelaars worden verplicht zich aan te sluiten bij een geschillenregeling.

De in het advies Brokx gedane voorstellen vormen naar de mening van de bewindslieden een goed vertrekpunt voor de branche- en consumentenorganisaties op het gebied van de makelaardij om een breed gedragen kwaliteitsborgingsregeling tot stand te brengen. Zij verwachten dat de branche goed in staat zal zijn om een privaatrechtelijke regeling op te zetten, die beter aansluit bij de belangen van de consument dan de huidige wettelijke regeling. De beroepsgroep is gezien de dynamiek in de markten waarop makelaars en bemiddelaars opereren, immers beter in staat zelf de vereiste deskundigheid te omschrijven en toetsen. Bovendien maakt de hoge organisatiegraad in de makelaarsbranche deze geschikt voor zelfregulering. Overheidsregulering die verder strekt dan de algemene waarborgen die het Burgerlijk Wetboek biedt, is daarbij niet nodig. Daarom hebben de Minister van Economische Zaken en de Minister van Justitie de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), de Landelijke Makelaarsvereniging (LMV), de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) en de Vereniging Eigen Huis (VEH) uitgenodigd als meest direct betrokken organisaties om gevolg te geven aan het advies van de procesccoördinator om zitting te nemen in de door hem voorgestelde stuurgroep die de uitwerking van de certificeringsregeling, geschillenregeling en overgangsregeling ter hand gaat nemen.

Het advies Certificering van makelaars in onroerende zaken is ook te vinden op de MDW-site van het Ministerie van Economische Zaken: https://www.minez.nl/mdw

Deel: ' Advies Brokx over certificering van makelaars '
Lees ook