Ministerie van VenW Directoraat-Generaal Luchtvaart

Advies Commissie m.e.r. voor Maastricht en Lelystad gereed

RRKL, 3/14/2003

Op 20 februari heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) haar toetsingsadvies op het Milieueffectrapport (MER) 'PKB Maastricht en Lelystad' uitgebracht. In haar oordeel heeft de Commissie de inspraakreacties op het MER betrokken De Commissie constateert dat de essentiële informatie die van belang is voor het verdere verloop van de besluitvorming van de 'PKB Maastricht en Lelystad' in het MER aanwezig is, met uitzondering van de informatie over externe veiligheid. De Commissie pleit voor aanvullend onderzoek naar externe veiligheid (EV). Dit onderzoek moet duidelijk maken welke verschillen en overeenkomsten tussen het Schipholmodel en het regionale model bestaan en wat de betekenis hiervan is in verschillen in uitkomsten. Veel inspraakreacties hebben betrekking op de ligging van de vliegroutes en de implicaties hiervan voor met name de geluidszones rondom de luchthavens. Wijzigingen van deze vliegroutes moeten ook in PKB deel 3 aangegeven worden. Het advies van de Commissie m.e.r. zal in deel 2 van de 'PKB Maastricht en Lelystad' worden opgenomen. In deel 2, dat naar verwachting eind april verschijnt, zal de Commissie tevens aanvullend advies uitbrengen over de dan beschikbare uitkomsten van de externe veiligheidsberekeningen alsmede over de eventuele wijzigingen in de routestructuren. Zowel het aanvullend advies van de Commissie als de nadere milieu-informatie zal ter informatie en reactie aan de betrokkenen bekend worden gemaakt.

Deel: ' Advies Commissie m.e.r. luchthavens Maastricht en Lelystad gereed '
Lees ook