Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Overzicht van de correspondentie met het parlement

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
TRCJZ/ 2000/906
datum
26-01-2000

onderwerp
Advies Commissie Pachtbeleid
(Trcnr. 2000/692) doorkiesnummer

bijlagen
3

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u ter kennisneming toekomen het advies "Ruimte voor pacht" van de Commissie Pachtbeleid, dat ik vandaag in ontvangst heb genomen. De samenvatting van het advies is eveneens bijgevoegd. Voor de volledigheid zend ik u tevens een afschrift van de brief die ik u op 4 maart 1999 stuurde om u te informeren over de instelling van de Commissie Pachtbeleid.

Het kabinet zal, overeenkomstig de Kaderwet adviescolleges, uiterlijk drie maanden na vandaag de beide kamers der Staten-Generaal in kennis stellen van zijn standpunt over het advies.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Bijlagen:
1. Ruimte voor pacht - Evaluatie en toekomstvisie pachtbeleid (PDF-formaat, 503 Kb)

ZIE HET ORIGINELE BERICHT VOOR OPHALEN VAN PDF-BESTANDEN

2. Ruimte voor pacht -samenvatting (PDF-formaat, 293 Kb)

3. Besluit instelling commissie pachtbeleid (PDF-formaat, 65 Kb)


Deel: ' Advies Commissie Pachtbeleid '
Lees ook