Ministerie van Binnenlandse Zaken


De grenzen van de Internetdemocratie

15 januari 1999
Nieuwe technologieën hoeven geen bedreiging te zijn voor de representatieve democratie, maar kunnen worden ingezet ter versterking van de democratie als zodanig. Met een gerichte en doordachte aanwending van nieuwe technologische mogelijkheden kan de kwaliteit van de democratische besluitvorming worden verhoogd. Dit stelt de Raad voor het openbaar bestuur in zijn advies: 'De grenzen van de Internetdemocratie', dat zij deze week aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangeboden.
De Raad wil waken voor al te overdreven verwachtingen van de mogelijkheden die de 'Internetdemocratie' zou kunnen bieden. Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) neemt de beperkingen die aan het concept van de directe democratie kleven niet weg. Daarom moet ICT volgens de Raad vooral worden gezien als een hulpmiddel dat binnen de representatieve democratie kan worden gebruikt om het proces en de kwaliteit van de publieke besluitvorming te verbeteren.
In dit verband beveelt de Raad aan dat overheden en maatschappelijke organisaties die een publiek debat met behulp van ICT willen entameren een structuur ontwikkelen waarbinnen dat debat kan plaatsvinden. Gezocht moet worden naar die combinatie van discussiemogelijkheden, modern en traditioneel, die in de gegeven omstandigheden het best toepasbaar is.
Daarnaast kan de technologische infrastructuur worden verbeterd voor publieke debatten (openen van burgerkanalen). In de tweede plaats beveelt de Raad aan ICT aan te wenden voor het bieden van meer inzicht in de gang van het besluitvormingsproces, de effecten van en de alternatieven voor besluitvorming. In de derde plaats biedt ICT ruimere mogelijkheden burgers in sommige omstandigheden zelf hun keuzes te laten maken. Betere informatie over de randvoorwaarden van besluitvorming schept ruimte om op een zo laag mogelijk niveau besluiten te laten nemen. Zaken met weinig externe werking die een relatief kleine groep betrokkenen raakt lenen zich voor directe besluitvorming door burgers.
In de vierde plaats dient meer stelselmatig te worden nagegaan welke mogelijkheden ICT biedt om het werk van vertegenwoordigende organen te ondersteunen.
De Raad wijst hierbij op het zelf initiëren van opinie onderzoek door vertegenwoordigende organen, het gebruik maken van directe beeldverbindingen tussen kiezers en gekozenen, het vergroten van de professionaliteit van volksvertegenwoordigers en hun medewerkers om ICT beter in te passen in hun reguliere werkzaamheden en hun contacten met de kiezers.
Politieke partijen moeten zich meer gaan ontwikkelen als informatiemakelaar, zich nadrukkelijk mengen in publieke debatten die breed verspreid worden gehouden en nieuwe technologieën gebruiken in het contact met hun leden.
Het advies is verkrijgbaar bij de Raad voor het openbaar bestuur, Postbus 20011,
2500 EA Den Haag.
Tel.: 070-3027540
E-mail: postbus-rob@minbzk.nl

Deel: ' Advies 'De grenzen van de Internetdemocratie' '
Lees ook