HBO-Raad


Persberichten

25-10-1999
De hogeschool als kennispoort

De uitwisseling van kennis tussen hogescholen en bedrijven moet vooral op regionaal niveau verder worden verbeterd. De hogeschool zou mogelijkheden moeten krijgen om zich te ontwikkelen van onderwijscentrum naar kennisknooppunt, naar een kennispoort voor bedrijven, andere instellingen, studenten en docenten. Dat is in essentie het advies van een werkgroep van HBO-raad en VNO-NCW dat vandaag, maandag 25 oktober 1999, is aangeboden aan de voorzitters van beide organisaties, respectievelijk prof.dr. F. Leijnse en drs. J.C. Blankert.

De werkgroep, onder voorzitterschap van ir. F. Kuipers van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, baseert haar advies op het gegeven dat de Nederlandse economie steeds kennisintensiever wordt. Om te overleven zijn bedrijven en non-profit instellingen gebaat bij structurele relaties met kennisinstellingen zoals hogescholen. Op hun beurt hebben hogescholen structurele relaties met bedrijven nodig om bij te blijven en te weten welke ontwikkelingen zich in bedrijven kunnen voordoen.

De realisering van de hogeschool als kennispoort zal inspanningen vragen van hogescholen om zich goed op de markt te oriënteren en op basis van gesignaleerde ontwikkelingen professioneel kennisaanbod te ontwikkelen. Kenniscirculatie zal niet alleen via onderwijs, maar ook via innovatiegerichte samenwerkingsprojecten gaan lopen. Het bedrijfsleven kan via gastdocenten, docentstages, vakbeurzen, toepassingsgericht onderzoek en dergelijke hogescholen helpen om actuele trends op te pakken en nieuwe kennis op te bouwen.

Daarnaast is voor de startperiode ook steun van de overheid gewenst. De werkgroep bepleit pilots met enkele hogescholen, die mede gesteund kunnen worden door de overheid. Ook kennisintermediairs zoals Syntens en Senter en organisaties als de Kamers van Koophandel zouden deze pilots kunnen steunen. Toepassingsgericht onderzoek en ontwikkelingswerk ten behoeve van innovatie binnen bedrijven en de continue vernieuwing van het kennisniveau van hogescholen moeten verder worden uitgebouwd. Bovendien heeft de hogeschool als kennispoort baat bij een overzicht van bestaande subsidieregelingen, faciliteiten en intermediaire organisaties op het terrein van de uitwisseling van kennis tussen hogescholen en bedrijven. Tenslotte moeten hogescholen met behulp van een nog te ontwikkelen audit-instrument in de toekomst zelf kunnen vaststellen hoe ver zij zijn in hun voortgang op weg naar volwaardige kennispoort.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' Advies De hogeschool als kennispoort '
Lees ook