Ministerie van VWS

Advies gezondheidsraad aminozuursuppletie

De Voorzitter van de Tweede
Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

GZB/VVB 993293

2 september 1999

Advies Gezondheidsraad inzake aminozuursuppletie

Inleiding

De Gezondheidsraad heeft op 11 mei 1999 zijn advies: Veiligheid van aminozuursuppletie (1999/06) aan de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en mij aangeboden. Hiermee geeft de Raad antwoord op mijn adviesaanvraag van 10 maart 1995.

Onderstaand treft u aan een korte samenvatting van het advies en de aanbevelingen van de Gezondheidsraad, gevolgd door ons standpunt hierop. Het advies zelf is u reeds op 10 juni 1999 ter kennisneming toegezonden.

Samenvatting advies en aanbevelingen

Het toevoegen van aminozuren aan voedingsmiddelen, waaronder voedingssupplementen is in Nederland verboden, behalve voor bepaalde zeer specifieke toepassingen. De Gezondheidsraad is gevraagd met name aandacht te geven aan de veiligheidsaspecten verbonden aan de toevoeging van aminozuren aan voedingsmiddelen.

De belangstelling voor het toevoegen van aminozuren aan voedingsmiddelen groeit. Motieven voor de toevoeging van aminozuren aan voedingsmiddelen kunnen zijn het verbeteren van de eiwitkwaliteit van het voedsel of de inname van relatief grote hoeveelheden van specifieke aminozuren. Daarnaast worden aminozuren gebruikt als hulpstof bij de bereiding van voedingsmiddelen. Deze laatste toevoeging is krachtens het Warenwetbesluit additieven geregeld en valt buiten het bestek van de adviesaanvraag.

Aminozuren worden als bouwstenen van de eiwitten, met de voeding opgenomen. In het lichaam leveren zij de bouwstenen voor de lichaamseiwitten. Daarnaast spelen verschillende aminozuren een rol als neurotransmitter, als hormoon, of als voorloper van één van beide.

Het rapport geeft maximaal aanvaardbare waarden voor het toevoegen van aminozuren aan voedingsmiddelen (inclusief voedingssupplementen). De Gezondheidsraad verwacht niet dat dagelijkse inname van aminozuren, naast de gebruikelijke voeding, in de vastgestelde hoeveelheden, gevaar oplevert. De Raad maakt hierbij een uitzondering voor zwangere en lacterende vrouwen, kinderen tot 13 jaar, patiënten met stofwisselingsziekten, gebruikers van bepaalde medicijnen en mensen die een eiwitarme voeding gebruiken.

Standpunt

Het advies van de Gezondheidsraad geeft opening voor enige verruiming van het beleid ten aanzien van de toevoeging van aminozuren aan voedingsmiddelen, waaronder voedingssupplementen. Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met een aantal door de Gezondheidsraad geformuleerde randvoorwaarden in het bijzonder die ten aanzien van kwetsbare groepen. Dit betekent dat een verruiming slechts onder voorwaarden kan worden gerealiseerd waarbij keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de benadering. Een en ander kan uiteindelijk resulteren in een wijziging van de desbetreffende regelgeving krachtens de Warenwet. Ik ben voornemens het onderwerp aan de orde te stellen in het Regulier Overleg Warenwet waarin het overleg met het maatschappelijk veld dat betrokken is bij de toepassing van de Warenwet plaatsvindt. Van het resultaat hiervan zal ik u te zijner tijd op de hoogte brengen.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Deel: ' Advies Gezondheidsraad inzake aminozuursuppletie '
Lees ook