Ministerie van Economische Zaken - Persbericht 195 Datum: 18-11-1999

'NIET-MARKTCONFORME KOSTEN MAXIMAAL 1,3 MILJARD'

Een financiele compensatie van de overheid voor verplichtingen van de elektriciteitsproductiesector dient beperkt te zijn tot de kolenvergassingsinstallatie Demkolec en de stadsverwarmingcontracten. Het daarvoor te verstrekken bedrag is lager dan waarvan eerder is uitgegaan. Dit is de kern van het advies dat de Adviescommissie herstructurering elektriciteitsproductiesector aan Minister Jorritsma heeft uitgebracht. De minister heeft het advies vandaag aan het Parlement gestuurd. Zij noemt het advies een goede oplossing voor het probleem van de verdeling van de niet-marktconforme kosten en geeft aan nog overleg te willen voeren met de sector.

De Adviescommissie herstructurering elektriciteitsproductiesector, bestaande uit prof.drs. C.A.J. Herkstroter RA, prof. mr. H.J.M. Honee en mr. A.P. Timmermans, heeft de minister geadviseerd over de verdeling tussen de elektriciteitsproductiebedrijven van verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van de Overeenkomst van Samenwerking (OvS). De verdeling is noodzakelijk nu de samenwerking tussen de vier productiebedrijven (EPON, EPZ, EZH en UNA) wordt beeindigd als gevolg van de liberalisering van de elektriciteitsmarkt.

Voor de afwikkeling van de bestaande verplichtingen, m.u.v. de stadsverwarmingcontracten en de kapitaallasten van de bedrijven, stelt de commissie voor aan te sluiten bij de verdeling zoals partijen die in de OvS tot nu hanteren: EPON 29,5%, EPZ 28,5%, EZH 19,5% en UNA 22,5%. Compensatie voor niet-marktconforme kosten moet worden verkregen uit een toeslag op het netwerktarief .

Voor de verschillende verplichtingen komt de commissie tot het volgende advies:

Demkolec: uitgangspunt bij de financiele compensatie van niet-marktconforme kosten is fl. 200 - 300 mln. Zolang Demkolec niet is overgedragen aan een productiebedrijf of een derde, dient Sep de exploitatie van Demkolec voor rekening van de productiebedrijven voort te zetten.

Stadsverwarmingscontracten: het maximale bedrag dat voor compensatie in aanmerking komt is fl. 1 mld. De lasten verbonden aan deze contracten blijven voor rekening van het productiebedrijf dat de desbetreffende verplichting is aangegaan.

Importcontracten voor elektriciteit en gas: tussen de productiebedrijven zal de negatieve marktwaarde van de contracten moeten worden verdeeld conform de verdeelsleutel. De commissie heeft bij de beoordeling van de draagkracht van de productiebedrijven de beschikbare informatie uit de veiling betrokken.

NorNed-kabel en Power Exchange Agreement: kosten van de aanleg van de kabel zijn voor rekening van TenneT. Het Power Exchange Agreement zou door de contractspartijen opnieuw worden bezien. Bij het contract in zijn huidige vorm dienen de kosten en opbrengsten tussen de productiebedrijven te worden verdeeld conform de verdeelsleutel.

Kernenergie: de kerncentrale Dodewaard zou moeten worden overgedragen aan de COVRA. Dat zou ook moeten gelden voor de kerncentrale in Borssele nadat deze gesloten is. De Staat zou de enige aandeelhouder van COVRA moeten worden.

Landelijk hoogspanningsnet: overdracht van alle aandelen in TenneT dient te geschieden tegen vergoeding van de marktwaarde. Overdracht van de aandelen aan een andere organisatie dan de Staat wordt aanbevolen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Advies herstructurering electriciteitsproductiesector '
Lees ook