Raad voor Verkeer en Waterstaat

Raad voor verkeer en waterstaat

Ruimtelijke Vernieuwing Internationaal Goederenvervoer

Advies Lange-termijnbeleid Goederenvervoer, deel 2 : internationaal transport

Samenvatting

Transport groeit en blijft groeien
Het internationaal goederenvervoer groeit fors, vooral het vervoer over de wegen van het Europese continent. Door de continue groei van de handel is de transportbehoefte op het Europese continent steeds verder toegenomen. Dit komt tot uitdrukking in meer transport, meer ritten en langere afstanden. De uitgebreide transportinfrastructuur en relatief lage transportkosten hebben deze ontwikkeling mede mogelijk gemaakt en de welvaart kon hierdoor sterk toenemen. Volgens prognoses zet de groei in voertuigkilometers zeker tot 2030 voort. Het verantwoord faciliteren van de vraag naar goederenvervoer is een basisvoorwaarde voor de groei van de economie en voor verbetering van de leefomgeving. Verantwoord betekent hier: duurzaam, dus op lange termijn goed voor economie, milieu en leefomgeving. Om dat te bereiken moeten we inzetten op een andere groei van de economie, met minder groei van transport. De ontwikkeling naar een kenniseconomie is daarin essentieel.

Problemen worden groter
Naast de niet te onderschatten bijdrage van internationaal goederenvervoer aan de ontwikkeling van de Nederlandse en Europese economie heeft goederenvervoer ook nadelige effecten. De nadelen zijn een toenemend beslag op de schaarse ruimte en meer milieuvervuiling. Bij het ruimtegebruik gaat het om concurrentie tussen verschillende activiteiten zoals wonen, werken, recreatie, natuur en infrastructuur.

Het toenemend beslag op de infrastructuur veroorzaakt vooral congestie op de weg, waar personen- en goederenvervoer met elkaar concurreren. Bij het milieu gaat het om emissies, geluid en veiligheid. Deze problemen doen zich in alle Europese landen voor, maar Nederland wordt daar als eerste sterk mee geconfronteerd omdat het een dichtbevolkt land is, dat is gespecialiseerd in distributieactiviteiten.
Ook worden de effecten van transport eerder dan voorheen als nadelig ervaren, vanwege de hogere eisen die we stellen aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

Dagelijks ervaren we de effecten van ruimtetekort en aantasting van het milieu. Daarom is het van belang nu de problematiek goed te analyseren en oplossingen aan te dragen. Beleid dat erop is gericht vervoer van goederen over de weg te vervangen door binnenvaart en spoor moet worden voortgezet, maar is onvoldoende voor het opvangen van de groei van het wegvervoer. Bij ongewijzigd beleid zullen de problemen in Nederland en Europa groter worden. Om dat te voorkomen zijn maatregelen nodig die leiden tot minder vraag naar transport. Dit vraagt om een brede aanpak, die veel meer beslaat dan transport alleen: een sociaal-economisch en ruimtelijk-economisch beleid, zowel nationaal als Europees. Samenwerking met andere beleidsmakers en marktpartijen in Europa is onontbeerlijk.

Oplossingen
De Raad voor verkeer en waterstaat heeft ideeën ontwikkeld voor het verantwoord omgaan met het immer groeiende transport.

Preventie van transport
Doel van transportpreventie is economische groei en de groei van transport los te koppelen. Voor een gelijkwaardige ontwikkeling van welvaart en leefbaarheid is het van belang productie en consumptie zodanig te (her)ordenen dat beide minder ruimte- en milieu-intensief zijn. Middelen voor de overheid zijn het doorberekenen van alle kosten van transport, het stimuleren van innovaties, onderzoek, experimenten en afspraken met marktpartijen over een gezamenlijke aanpak voor terugdringing van milieu- en geluidhinder door aanpak aan de bron.

Selectie in goederenstromen
Nederland heeft door zijn economische ontwikkeling een goede staat van welvaart en welzijn bereikt. Ons land kan het zich veroorloven op bepaalde onderdelen van de economie met minder, maar uit welzijnsoogpunt aantrekkelijker groei genoegen te nemen. Dit houdt in dat niet ten koste van alles zo veel mogelijk internationaal goederenvervoer via Nederland moet verlopen.
Inspelend op de verandering naar een kennis- en diensteneconomie moeten we ons richten op de ontwikkeling van Nederland tot Regieland, waarbij meer waarde wordt toegevoegd aan de goederenstromen die door ons land gaan.
Verder is een Europees zeehavenbeleid nodig. Havens moeten primair hun natuurlijke achterland bedienen. Spreiding van transportstromen is gunstig voor de ontwikkeling van andere landen en van Europa als geheel. Het is aan de verschillende nationale en Europese overheden om de voorwaarden te scheppen waaronder de markt tot een optimale verdeling over Europa komt.

Accommoderen van de groei
Ook al leiden preventie en selectiviteit op lange termijn tot een flinke vermindering van de groei van het goederenvervoer, dan nog zijn initiatieven nodig om het goederentransport verantwoord te accommoderen.
Die moeten worden gevonden in innovatie van transportsystemen, stimulering van alternatieven en aanpassingen van de infrastructuur. Een nog in te stellen vervoerfonds zorgt ervoor dat de opbrengsten uit diverse belastingen kunnen worden ingezet voor preventie, selectie en het innovatief accommoderen van transport.

Aan de slag
Het toenemend beslag op de beschikbare ruimte, dat wordt veroorzaakt door groei van de economie en groei van transport, vereist aanpassing van de internationale ordening van productie en consumptie. Preventie, selectie en innovatief accommoderen van transport zijn nodig om de welvaart en het welzijn in Nederland en in Europa ook op lange termijn veilig te stellen en hoewel het draagvlak voor ingrijpen nog niet groot lijkt, kunnen we niet langer wachten. Nederland kan een voortrekkersrol vervullen, gezien de opgebouwde reputatie in Europa. Het zal onze economie ten goede komen, want inzetten op `Nederland Regieland' zal het vestigingsklimaat vanuit het belang van economie én leefbaarheid verbeteren.

Laatste wijzigingen : donderdag 30 september 1999

Deel: ' Advies Lange-termijnbeleid Goederenvervoer '
Lees ook