Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

3 maart 1999

Omgangsvormen met betrekking tot persoonsgegevens

De KNAW heeft het door de Sociaal-Wetenschappelijke Raad (SWR) opgestelde advies ‘Praktische omgangsvormen met betrekking tot persoonsgegevens’ aangeboden aan minister Hermans van OCenW. De Sociaal-Wetenschappelijke Raad stelt voor deze gedragscode voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek op de Nederlandse universiteiten in te voeren.

Voor de diepgang en de continuïteit van sociaal-wetenschappelijk onderzoek is het van belang dat onderzoekers kunnen (blijven) werken met goed toegankelijke en betrouwbare gegevens. Soms betreffen de gegevens echter ook persoonsvertrouwelijke informatie. Uiteraard vergt zulk onderzoek de allergrootste zorgvuldigheid in het omgaan met die persoonsgegevens. Naleving van de opgestelde gedragscode maakt het mogelijk te voldoen aan de (ontwerp-)Regels inzake de bescherming van persoonsgegevens (Wet bescherming persoonsgegevens).

De gedragscode is bedoeld voor sociaal-wetenschappelijke onderzoekers die onder de verantwoordelijkheid van een universiteit persoonsgegevens verwerken. Een van de aanbevelingen die de Sociaal-Wetenschappelijke Raad aan de universiteiten doet is het benoemen van een functionaris die erop toeziet dat de verwerking van persoonsgegevens overeen komt met hetgeen in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de gedragscode van de swr wordt gesteld. Daarnaast adviseert de SWR dat universiteiten een klachtencommissie instellen zodra een van de universiteiten een klacht over schending van persoonsvertrouwelijkheid bij de verwerking van persoonsgegevens ontvangt. Ook verdient het aanbeveling voor elke gegevensverzameling een ‘bestandsbeheerder’ aan te wijzen. De bestandsbeheerder dient er onder andere voor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens wordt gewaarborgd.

Het volledige advies van de SWR is op te vragen bij de afdeling Voorlichting van de KNAW.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl

Zoekwoorden:

Deel: ' Advies omgangsvormen met betrekking tot persoonsgegevens '
Lees ook