Provincie West-Vlaanderen

Persberichten

Gedeeltelijk gunstig advies voor het ontwerp gewestplanwijziging Zedelgem
Zedelgem, 1/29/99
Nr:

Proosdij
Burg 2
B - 8000 Brugge
Telefoon 050/40 56 29
Telefax 050/ 40 56 01
E-Mail : provincie@west-vlaanderen.be

Brugge, 29 januari 1999
99/PB/Nr. 013
behandelend ambtenaar : Bart Jaques

GEDEELTELIJK GUNSTIG ADVIES VOOR HET ONTWERP VAN GEWESTPLANWIJZIGING ZEDELGEM.

De Bestendige Deputatie heeft een gedeeltelijk gunstig advies verleend aan het ontwerp van gewestplanwijziging Zedelgem. De Bestendige Deputatie adviseert een centraal deel, waar alle eigendommen van de gemeente Zedelgem te vinden zijn, om te zetten van gebied voor verblijfsrecreatie naar natuurgebied. Deze bestemmingswijziging behelst 15 tot 20 ha.

De Vlaamse regering heeft deze gewestplanwijziging voorgesteld om planmatige oplossingen te vinden voor de problematiek van de weekendverblijven. Zedelgem is één van de twaalf knelpuntgemeenten waar de regering zich verbond om samen met de eigenaars en het College van Burgemeester en Schepenen oplossingen te vinden.

De weekendhuizen zijn gelegen in het bos Merkenveld-Baasveld. De problematiek te Zedelgem betreft niet het aspect permanente bewoning. Ook zijn de weekendverblijven volgens het gewestplan in een zone voor verblijfsrecreatie gelegen. Dit betekent dat weekendverblijven kleiner dan 60 m² daar niet zonevreemd zijn. Wel zijn de constructies opgericht zonder bouwvergunning. Een bouwvergunning kan slechts verleend worden wanneer er in dit gebied op voorstel van de gemeenten een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is goedgekeurd door de Vlaamse regering. Dit is in het verleden niet gebeurd.

De Bestendige Deputatie adviseert ook om een ander instrument dan het gewestplan te hanteren om de problematiek op te lossen. Strenge en duidelijke stedenbouwkundige voorschriften en een juridisch onbetwistbaar uitdovingsbeleid zijn meer aangewezen voor het resterende deel van het gebied voor verblijfsrecreatie. Ook meent de Bestendige Deputatie dat geen nieuwe agrarische en natuurgebieden kunnen aangesneden worden om tot een oplossing te komen.

Dit standpunt houdt geen goedkeuring in van eventueel nog in te dienen individuele bouwaanvragen. Deze moeten getoetst worden aan, het nog voor te leggen en door de Vlaamse regering goed te keuren, uitvoeringsplan.

Deel: ' Advies ontwerp gewestplanwijziging Zedelgem '
Lees ook