Provincie Drenthe


Tweeëneenhalf jaar na reorganisatie:
Organisatieontwikkeling provincie Drenthe doorzetten

Assen, 8 december 1999
Persberichtnummer 99-197Het ambtelijk apparaat van de provincie Drenthe ontwikkelt zich in de goede richting. Het veranderingsproces, dat op 1 april 1997 is ingezet, heeft een groot aantal verbeteringen opgeleverd, maar verdere stappen blijven beslist nodig. Veel ideeën en besluiten over de organisatieontwikkeling moeten nog in de praktijk van alle dag worden gebracht. Het veranderingsproces moet daarom met kracht worden doorgezet, zo concludeert het organisatieadviesbureau Vos & Partners uit Zwolle in een evaluatieonderzoek. In een evenwichtig actieplan moet de organisatieontwikkeling nu verder gestalte worden gegeven.

Vos & Partners heeft een evaluatieonderzoek verricht onder leden van gedeputeerde staten, fractievoorzitters, directie, management, medewerkers, Ondernemingsraad en het georganiseerd overleg. Er is een schriftelijke enquête gehouden en er zijn interviews afgenomen. Het evaluatieonderzoek is gehouden in opdracht van het provinciaal bestuur en is een vervolg op de invoering van de nieuwe ambtelijke organisatie in 1997. Toen is gekozen voor een platte structuur met korte lijnen. Naast de tweehoofdige directie bestaan 17 product- en stafgroepen.
De resultaten van het evaluatieonderzoek zijn vandaag aan de medewerkers van de provincie gepresenteerd.

Gedeputeerde Henk Weggemans, die onder andere belast is met het personeelsbeleid, is het eens met de aanbeveling van de onderzoekers om de verdere ontwikkeling van de organisatie met voortvarendheid ter hand te nemen. De directie krijgt hierbij de centrale regie en de opdracht om uiterlijk op 1 maart 2000 een actieplan op tafel te leggen dat is afgestemd met het management en de Ondernemingsraad. In dit plan moeten ook de aanbevelingen van de onderzoekers worden verwerkt.

Het college van gedeputeerde staten beschouwt de evaluatie als waardevol voor versterking en vervolmaking van het ingezette beleid. Dit is erop gericht om als provinciale overheid meerwaarde te hebben voor de Drentse samenleving. Hierin past het streven naar meer welzijn en welvaart voor de burgers in een duurzame leefomgeving.
Uit het onderzoek komt naar voren, dat het politiek bestuur en het management deze missie duidelijk als richtinggevend voor hun werk ervaren.
Als het gaat om de verdere organisatieontwikkeling is er sprake van een soort tweedeling. Leidinggevenden zijn hier nauwer bij betrokken dan de medewerkers. 'Dit aspect behoeft in de komende tijd beslist aandacht. Het is een onderwerp dat zeker in het actieplan terug moet komen', zegt Weggemans namens het college van gedeputeerde staten. 'Het veranderingsproces is iets ván en vóór de hele organisatie.'

Over het geheel genomen is het college van GS tevreden over de resultaten van het onderzoek. 'Natuurlijk wil je graag dat alles in korte tijd tot achter de komma is geregeld, maar we moeten ook realistisch zijn. Assen en Emmen zijn ook niet op een dag gebouwd', relativeert gedeputeerde Weggemans. Hij vertrouwt erop dat de ongeveer 600 medewerkers van de provincie in goede samenspraak met bestuur, directie en management de verdere ontwikkeling van de organisatie zullen oppakken. 'De globale aanbevelingen van Vos & Partners moeten worden uitgewerkt en nader geconcretiseerd in het op te stellen actieplan. Als dat er begin 2000 ligt, hebben we een belangrijke stap gezet in het veranderingsproces dat tweeëneenhalf jaar geleden van start is gegaan', meent gedeputeerde Weggemans.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoon (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl

Deel: ' Advies organisatieontwikkeling provincie Drenthe doorzetten '
Lees ook