Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Persbericht van de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid

PERSBERICHT

's-Gravenhage, 24 december 1999

ADVIES RAAD VOOR HET OVERHEIDSPERSONEELSBELEID INZAKE DE GEVOLGEN VAN DE VERANDERENDE VERHOUDINGEN TUSSEN OVERHEID EN SAMENLEVING VOOR DE OVERHEID ALS ARBEIDSORGANISATIE

Leidinggevenden in de publieke dienst zouden regelmatig moeten worden beoordeeld op de mate waarin zij bijdragen aan een organisatiecultuur waarbinnen ambtenaren zich in hun eigen ambtelijke verantwoordelijkheid (binnen de grenzen van de politieke verantwoordelijkheid) kunnen ontplooien. Die organisatiecultuur zou er een moeten zijn waarbinnen aan ambtenaren vertrouwen wordt gegeven, en waarbinnen zij niet op iedere fout worden 'afgerekend'. Medewerkers zouden hun chef op die punten moeten kunnen beoordelen.

Dit zijn enkele van de aanbevelingen die de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP) doet in zijn advies van 22 december
1999 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dr. A. Peper. De ROP is het overleg- en adviesorgaan van de gezamenlijke overheidswerkgevers en overheidswerknemers. In zijn advies, dat de ROP uit eigen beweging uitbrengt, behandelt de ROP enkele gevolgen van de veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving, voor de overheid als arbeidsorganisatie. De ROP wil een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat hierover, dat gaande is mede naar aanleiding van de notitie van Minister Peper over 'Vertrouwen in verantwoordelijkheid'.

De ROP gaat in zijn advies onder meer in op de reikwijdte van de politieke verantwoordelijkheid van bestuurders en op diverse aspecten van de ambtelijke verantwoordelijkheid, zoals de wenselijkheid dat ambtenaren democratisch en rechtsstatelijk besef en integriteitsbewustzijn hebben, de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren, het 'klokkenluiden', het functioneren in een platte organisatie en binnen zelfstandige bestuursorganen. De ROP gaat het met name om de kwaliteit van het openbaar bestuur. Voor die kwaliteit is volgens de ROP een deugdelijk functionerend ambtelijk apparaat een randvoorwaarde. In de opvatting van de ROP is een deugdelijk functionerend ambtelijk apparaat een apparaat waarvan de leden doordrongen zijn van hun ambtelijke verantwoordelijkheid. Dit betekent dat aan ambtenaren op alle overheidsniveaus het besef te werken onder democratische controle en onder de normen van de rechtsstaat, en het integriteitsbewustzijn moeten worden ingescherpt. Voortdurende vorming en opleiding van het overheidspersoneel op deze punten acht de ROP het beste instrument hiervoor. Niet alleen de overheidswerkgever draagt hiervoor een verantwoordelijkheid, ook de individuele ambtenaar heeft in de opvatting van de ROP de verantwoordelijkheid, zijn eigen professionaliteit op peil te houden.

Daarnaast pleit de ROP voor een transparante organisatie en een cultuur van openheid bij leidinggevenden, van vertrouwen geven aan onderhebbenden en van ruimhartig toestaan dat ambtenaren van hun grondrechten gebruik maken. Daarom bepleit de ROP regelmatige beoordeling van leidinggevenden op vooral de mate waarin zij de grondrechten van hun medewerkers eerbiedigen en openstaan voor signalen over zaken die anders tot 'klokkenluiden' zouden leiden of voor integriteitsdillema's.

Daarbij komt ook de aanbeveling die hierboven al vermeld is, namelijk om leidinggevenden te beoordelen op hun bijdrage aan een bepaalde organisatiecultuur. Volgens de ROP valt hierbij ook te denken aan een beoordeling in omgekeerde richting dan thans het geval is, dat wil zeggen dat de ondergeschikten hun chef op deze punten zouden moeten kunnen beoordelen.

De politieke bestuurders zouden naar de mening van de ROP van hun kant moeten zorgen voor een zodanige organisatiestructuur en -cultuur, dat politiek relevante informatie hen ook bereikt. Zij moeten die informatie ook willen horen. Zij kunnen ook tevoren afspraken maken met hun ambtenaren over bijvoorbeeld de marges waarbinnen het apparaat mag opereren. Ook zouden zij de deelname door ambtenaren aan het publieke debat kunnen stimuleren, met name als het debat gaat om de kwaliteit van de overheid.

Verder doet de ROP de suggestie dat de constructie van een vertrouwenscommissie voor 'klokkenluiden', zoals Minister Peper die heeft voorgesteld voor de rijksdienst, wellicht navolging verdient voor de mede-overheden. Ook ligt er naar de mening van de ROP, bij verzelfstandiging voor de betrokken besturen op het niveau van de mede-overheid een taak om te komen tot heldere structuren. Het ROP-advies is een advies op hoofdlijnen. De aanbevelingen van de ROP kunnen vervolgens worden uitgewerkt in de verschillende overheidssectoren op een wijze die past bij de specifieke kenmerken van elke sector.


* * *

Noot voor de redaktie:

Het volledige advies is hierbij gevoegd en is voorts verkrijgbaar bij het secretariaat van de ROP, Centrum Arbeidsverhoudingen (CAOP).

Contactpersonen: drs. J.F.M. Akkerman (070-3765764) en mr. A.H.M. Knoben (070-3765766).

Voor nadere informatie over dit advies en andere adviezen van de ROP kan men zich eveneens wenden tot het CAOP.

(ROP/99.00401, Z.889.1)

Deel: ' Advies overheidspersoneelsbeleid '
Lees ook