Gezondheidsraad

PERSBERICHT

_________________________________________________________________

Piekblootstelling aan organische oplosmiddelen

Volgens een vandaag verschenen advies van de Gezondheidsraad aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is het aannemelijk dat er een relatie bestaat tussen piekblootstelling aan organische oplosmiddelen en het optreden van chronische toxische encefalopathie, ook wel organisch psychosyndroom of kortweg OPS genoemd. De Raad vindt dat bestaande voorschriften ter bescherming van de arbeider op de werkplek precisering behoeven . Dit neemt, aldus het advies, niet weg dat, speciaal als het gaat om kortdurende blootstelling , zowel de werkgever als de werknemer een eigen belangrijke rol hebben bij de bescherming tegen de invloed van oplosmiddeldampen.

Chronische toxische encefalopathie (CTE) ofwel organisch psychosyndroom, vaak aangeduid als OPS is een aandoening die wordt gekenmerkt door verschijnselen zoals geheugenstoornissen, verminderde concentratie, mentale traagheid, depressiviteit en prikkelbaarheid. Beroepsmatige blootstelling aan organische oplosmiddelen van uiteenlopende samenstelling kan CTE veroorzaken bij mensen die veel met oplosmiddelen werken (onder meer bij schilders, automonteurs en metaalarbeiders).

In oktober 1997 heeft de Sociaal-Economische Raad gewezen op het mogelijke bestaan van een relatie tussen het optreden van OPS en kortdurende blootstelling aan hoge concentraties van organische oplosmiddelen, de zogeheten piekblootstelling. Daarop heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Gezondheidsraad om advies gevraagd over de gezondheidskundige betekenis van piekblootstelling en over de noodzaak bestaande voorschriften ter beperking van beroepsmatige blootstelling aan toxische stoffen aan passen.

Volgens het nu verschenen advies maken de beschikbare wetenschappelijke gegevens het aannemelijk dat CTE kan worden veroorzaakt door piekblootstelling aan enkelvoudige oplosmiddelen of oplosmiddelmengsels, ook wanneer deze afkomstig zijn uit producten waarin oplosmiddelen zijn verwerkt. Er zijn echter nog veel onzekerheden die nader onderzoek vragen. Zo is tot dusver het toxicologisch onderzoek naar de invloed van ingeademde dampen van oplosmiddelen op de gezondheid gericht geweest op gelijkmatige blootstelling en niet op piekblootstelling. Ook zijn er te weinig gegevens over de mate waarin zich in de praktijk pieken voordoen. Evenmin is voldoende bekend over bestaan van verschillen in individuele gevoeligheid voor oplosmiddeldampen.

De Gezondheidsraad pleit voor precisering van bestaande arbeidshygiënische voorschriften met betrekking tot piekblootstelling aan dampen van organische oplosmiddelen. Ook wijst de Raad op het belang van goede voorlichting gebaseerd op gedegen kennis van de karakteristieke blootstellingspatronen op het werk. Dergelijke voorlichting kan eraan bijdragen dat betrokkenen - zowel werkgever als werknemer - in concrete situaties tijdig de juiste beschermende maatregelen nemen.

Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt dr W Rozenboom, tel. (070) 340 77 19.

Datum: 5 augustus 1999

_________________________________________________________________

Deel: ' Advies Piekblootstelling aan organische oplosmiddelen '
Lees ook