Registratiekamer

Advies Rgk over het concept Besluit bijzondere vergaring nummer-gegevens telecommunicatie.

Samenvatting

z2000-0150, 31 maart 2000

Op verzoek van de Minister van Justitie heeft de Registratiekamer advies uitgebracht over het ontwerpbesluit dat uitvoering moet geven aan de artikelen 3.10, vierde lid en 13.4, tweede lid Telecommunicatiewet (Tw). In dit besluit wordt bepaald welke gegevens de aanbieders van mobiele telefonie gedurende drie maanden moeten bewaren en welke gegevens zij moeten verstrekken aan justitie en de BVD. Daarnaast regelt het besluit het gebruik van apparatuur waarmee deze overheidsdiensten de benodigde gegevens zelf uit de lucht kunnen halen, als dit de medewerking van de aanbieders niet lukt of het niet snel genoeg gaat. Dergelijke 'IMSI-catchers' gedragen zich als normale basisstations voor mobiele telefonie en kunnen de goede werking van een mobiel net beïnvloeden.

Ook in gevallen dat een telecommunicatiebedrijf niet beschikt over de bij een telefoonnummer behorende naam-, adres- en woonplaatsgegevens - met name als gebruik wordt gemaakt van een vooruitbetaalde telefoonkaart (prepaid card) - dienen justitie of de BVD telefoongesprekken te kunnen aftappen. In dergelijke gevallen kan opdracht worden gegeven de tap te plaatsen op bijvoorbeeld het toestelnummer of het nummer van de telefoonkaart.

De Registratiekamer:
De Registratiekamer heeft de minister geadviseerd het conceptbesluit en de toelichting op een aantal punten aan te passen. Duidelijk moet zijn of het besluit alleen gevolgen heeft voor GSM-gebruikers met prepaid cards of dat een ruimere werking is bedoeld. Daarnaast moet helder zijn of nu alleen de medewerking wordt verlangd van de aanbieder van het netwerk of ook van aanbieders van diensten op dat netwerk.

Een ander belangrijk punt betreft de verplichting om gegevens te bewaren. Uit de tekst van artikel 13.4, tweede lid Tw blijkt duidelijk dat bij prepaid mobiele telefonie geen andere informatie is bedoeld dan bij abonnementen. In het reeds tot stand gebrachte Besluit verstrekking gegevens telecommunicatie (Stb. 2000, 71), die de informatieverstrekking in geval van abonnementen regelt, is van een beperkte gegevensset uitgegaan. Dit conceptbesluit behoeft aanpassing op dit punt en in elk geval verheldering.

Ten slotte heeft de Registratiekamer aandacht gevraagd voor situaties waarin met een IMSI-catcher op pad wordt gegaan om nummergegevens te vergaren, terwijl vervolgens behoefte ontstaat om direct af te tappen. Het gaat om traploos instelbare tapvoorzieningen, waarbij - door het vermogen op te voeren - een groter gebied kan worden bestreken waarbinnen alle GSM's kunnen worden getapt. Dit leidt tot onbedoelde kennisneming van onverdachte gesprekken. De Registratiekamer vraagt zich af hoe in de praktijk steeds een juiste toepassing van de gestelde voorwaarden van het besluit kan worden verzekerd. Daarnaast dient helderheid te worden verschaft of en zo ja welke, eisen gesteld aan IMSI-catchers van opsporingsinstantie in gelijke mate van toepassing zijn voor de BVD.

Deel: ' Advies RGK over Besluit bijzondere vergaring telefoonnummers '
Lees ook