Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DN. 2002/2000
datum
27-06-2002

onderwerp
Advies van de Raad voor het Landelijk Gebied
TRC 2002/5679

bijlagen

Geachte Voorzitter,

In uw bovenvermelde brief verzocht u mij u te berichten wanneer de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied 'Voorkomen is beter ...' over soortenbescherming en economische ontwikkeling tegemoet kan zien.

Met genoegen kan ik constateren dat de Raad van oordeel is dat het huidig instrumentarium van het soortenbeleid grotendeels voldoet. Daarnaast is zij kritisch ten aanzien van een aantal aspecten van het soortenbeleid. Onderdelen van die kritiek deel ik.

Het advies van de Raad is drieledig: * verbreed de strategische visie;
* organiseer de uitvoering van het soortenbeleid anders; * zet de beschikbare instrumenten effectief in.

In het rapport zitten zoveel waardevolle elementen dat ik een Task Force zal instellen waarin de belanghebbenden, waaronder maatschappelijke organisaties, zijn vertegenwoordigd. De Task Force zal de opdracht krijgen het advies uit te werken in concrete acties.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber


---

Deel: ' Advies van de Raad voor het Landelijk Gebied '
Lees ook