Ministerie van VWS

Advies verdeling goud uit nazi-duitsland gepubliceerd

Dinsdag 6 juli 1999, persbericht nummer 73

Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft vandaag het rapport van het Adviescollege besteding vierde tranche aan de Tweede Kamer gezonden. In dit rapport adviseert het college over de besteding van circa 22,5 miljoen gulden aan goud dat tijdens de Tweede Wereldoorlog door nazi-Duitsland in beslag is genomen en later is teruggevonden. Voorzitter van het adviescollege is dr. D. Dolman, lid van de Raad van State. Het Kabinet heeft het advies overgenomen.

De ministerraad heeft op 3 april 1998 besloten dit geld te bestem-men voor in Neder-land woonachtige slachtoffers die door de nazi's zijn vervolgd met het oog op vernietiging. Het geld komt uit de zogenoemde goudpool van de Tripartite Goudcommissie. Deze na de oorlog opgerichte en in september 1998 opgeheven commissie ging over de restitutie van het door nazi-Duitsland uit heel Europa geroofde goud dat na de oorlog door de geallieerden in beslag is genomen. Nederland heeft drie keer eerder goud teruggekregen. De op-brengst hiervan is toen teruggevloeid in de staatskas.

Voor de verdeling van de 22,5 miljoen konden organisaties en individuen van 1 september 1998 tot 1 maart 1999 projectvoorstellen indienen. Deze projectvoorstellen moesten gericht zijn op zorg- en dienstverlening aan slachtoffers van de nazi-vervolging, initiatieven om kennis- en cultuurtraditie nieuw leven in te blazen of het in stand houden van de herinnering aan de omgekomen mensen in de Tweede Wereldoorlog.

Ruim 300 organisaties en individuen hebben projectvoorstellen ingediend. Iedere indiener van een projectvoorstel heeft vandaag het advies van het college toegezonden gekregen. Voor 1 september 1999 zal minister Borst alle indieners door toezending van een beschikking van haar besluit op de hoogte brengen. De mogelijkheid bestaat om tegen het in de beschikking opgenomen besluit bezwaar in te dienen.

Deel: ' Advies verdeling goud uit nazi-duitsland gepubliceerd '
Lees ook