Vluchtelingenwerk Nederland

Vreemdelingenwet 2000

Advies VluchtelingenWerk heeft succes

7 oktober 1999

Op 17 september presenteerde de regering de nieuwe Vreemdelingenwet 2000, na een periode van intensieve voorbereidingen. VluchtelingenWerk voorzag de regering herhaaldelijk van advies. En niet zonder resultaat.

Op hoofdpunten vindt VluchtelingenWerk de nieuwe wet een groot winstpunt: De Vreemdelingenwet 2000 stelt een versimpeling van het systeem van de verschillende statussen voor en een verkorting van de asielprocedure.
Dat betekent dat alle asielzoekers die in aanmerking komen voor verblijf in Nederland, dezelfde voorlopige verblijfsvergunning voor drie jaar krijgen. Dat geldt dus niet alleen voor de huidige A-statushouders die op grond van het Vluchtelingenverdrag als vluchteling zijn erkend, maar ook voor mensen die nu een verblijfstitel hebben op basis van humanitaire gronden (C-status), of een voorwaardelijke vergunning tot verblijf (vvtv) vanwege de onveilige situatie in het land van herkomst. Iedereen heeft gedurende die periode dezelfde rechten en voorzieningen op het niveau waartoe het Vluchtelingenverdrag verplicht. Vóór het verstrijken van de geldigheidsduur van drie jaar, kan de asielzoeker een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd aanvragen. In het wetsvoorstel is de gebruikelijke bezwaarprocedure afgeschaft. Daarvoor in de plaats maakt de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) vooraf bekend welke beslissing ze wil nemen. De asielzoeker en de rechtsbijstandverlener kunnen hierop reageren, zodat de IND haar voornemen nog kan wijzigen. Verder blijft het mogelijk in beroep te gaan; iedereen mag de uitkomst daarvan in Nederland afwachten. Tegelijkertijd betekent een negatieve beslissing op het asielverzoek beëindiging van de opvang dan wel verwijdering.

VluchtelingenWerk is verheugd dat haar advies op een aantal punten is opgevolgd, zoals het verruimen van de mogelijkheid tot gezinshereniging en het terugbrengen van het aantal statussen. Ook het feit dat de huidige vvtv-ers een sterkere rechtspositie op het niveau van het Vluchtelingenverdrag krijgen juichen we toe. Anderzijds betekent het aanvankelijk verlenen van een verblijfsvergunning voor drie jaar een nadeel voor verdragsvluchtelingen en huidige C-statushouders die nu nog een vergunning voor onbepaalde tijd krijgen. Grotere bezwaren heeft VluchtelingenWerk echter tegen de invoering van een soort parkeermogelijkheid in het wetsvoorstel. Daarbij worden de asielverzoeken van grote groepen asielzoekers, bijvoorbeeld afkomstig uit burgeroorlogsgebieden, voor een periode van een jaar bevroren. VluchtelingenWerk heeft de invoering van dit zogenaamde besluitmoratorium sterk afgeraden. Het doorkruist namelijk het systeem van de nieuwe Vreemdelingenwet, die nu juist een vereenvoudiging en verkorting van de asielprocedure beoogt. Bovendien is het niet of niet-tijdig beslissen een van de grootste problemen van het huidige asielbeleid. Dit onderdeel van de wet is slecht voor de mensen (onzekerheid, wachten) en voor het systeem (weer verstopping). Nu het voorstel van de Vreemdelingenwet 2000 naar de Kamer is gestuurd, zullen we dan ook vooral blijven hameren op afschaffing of in ieder geval beperking van het besluitmoratorium.

Eduard Nazarski
Adjunct-directeur

Deel: ' Advies VluchtelingenWerk heeft succes '
Lees ook