Ministerie van VWS

Elektromagnetische velden en uw gezondheid

De Gezondheidsraad publiceerde 7 maart 2000 een advies over blootstelling aan elektromagnetische velden (EM velden). Dit is een actualisering van het advies dat de Gezondheidsraad in 1992 aan de overheid heeft uitgebracht. De Gezondheidsraad heeft zijn nieuwe advies mede gebaseerd op de sindsdien gepubliceerde nieuwe onderzoeken over dit onderwerp.

Vraag 1. Wat zijn elektromagnetische velden?

Vraag 2. Wat zegt het rapport van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's van blootstelling aan elektromagnetische velden?

Vraag 3. Is er gevaar voor de gezondheid van mijn kind als ik in de buurt van een hoogspanningsmast woon?

+ Kortetermijneffecten
+ Langetermijneffceten
+ Arbeidsomstandigheden
Vraag 4. Gaat de overheid maatregelen nemen?
Vraag 5. Waar kan ik meer informatie krijgen over dit onderwerp?

Vraag 1.

Wat zijn elektromagnetische velden?

Antwoord

Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden komen van nature overal in het milieu voor. Kenmerkend voor deze velden zijn de sterkte en de frequenties. Bij hoge frequentie wordt ook wel het begrip golflengte gebruikt. Bekende vormen van elektromagnetische velden zijn UV-straling en infrarode (warmte)straling, maar ook zichtbaar licht. Elektromagnetische velden worden ook bewust opgewekt voor toepassingen als de zonnebank, warmtetherapie, magnetron, inductie-koken en zendmasten voor radio, tv en telefonie. Maar ook bij de distributie en het gebruik van elektriciteit worden elektromagnetische velden opgewekt. Deze velden zijn dan ook aanwezig bij hoogspanningslijnen, de elektrische installatie in huis en elektrische huishoudelijke apparaten.

Vraag 2.

Wat zegt het rapport van de Gezondheidsraad over gezondheidsrisico's van blootstelling aan elektromagnetische velden?

Antwoord

In het advies richt de Gezondheidsraad zich op elektromagnetische velden in het frequentiegebied tussen 0 Hz (Hertz; eenheid voor het aantal trillingen per seconde) en 10 MHz. Het advies behandelt zowel korte- als langetermijneffecten. Voor wat betreft de langetermijneffecten beperkt het advies zich tot toepassingen in de elektriciteitsvoorziening (50 en 60 Hz), bijvoorbeeld het transport van elektrische energie via de bovengrondse elektriciteitslijnen. In Nederland blijft dit voornamelijk beperkt tot hoogspanningslijnen.

Kortetermijneffecten

De Gezondheidsraad geeft op basis van helder omschreven biologische effecten blootstellingslimieten voor het totale in het advies behandelde frequentiegebied. Er is een onderscheid tussen limieten voor de algemene bevolking en voor beroepsmatig blootgestelden. Wanneer men binnen deze limieten blijft, is er geen gevaar is voor de gezondheid. In Nederland is de blootstelling, met uitzondering van enkele industriële situaties, altijd ruimschoots beneden de limietwaardes.

Langetermijneffecten

De Gezondheidsraad constateert dat er uit epidemiologische onderzoeken een redelijk consistent, maar zwak statistisch verband blijkt tussen een kleine verhoging van de kans op leukemie bij kinderen en het wonen in de buurt van bovengrondse elektriciteitslijnen. Dit verband is met name gevonden in Amerikaanse en Scandinavische onderzoeken.
Maar de Gezondheidsraad constateert ook dat in de meest recente onderzoeken uit Canada, Nieuw-Zeeland en Engeland géén verband is aangetoond. Op grond van epidemiologisch (statistisch) onderzoek kan geen uitspraak gedaan worden over een oorzakelijk (oorzaak-gevolg) verband tussen bovengrondse elektriciteitsdraden en leukemie bij kinderen. Ook uit experimentele onderzoeken (laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld onderzoek op proefdieren en menselijk weefsel) blijkt geen oorzakelijk verband tussen blootstelling aan 50/60 Hz elektromagnetische velden en het optreden van enigerlei vorm van kanker. Evenmin hebben deze experimentele onderzoeken aanwijzing gegeven voor een aannemelijk biologisch mechanisme dat zo'n verband zou kunnen verklaren. Het is zeer goed mogelijk dat andere factoren dan blootstelling aan elektromagnetische velden een rol spelen.

De slotconclusie van de Gezondheidsraad is dat niet aangetoond is dat blootstelling aan elektromagnetische velden die afkomstig zijn van het elektriciteitsnet, bij veldsterktes die lager zijn dan de voor de kortetermijneffecten opgestelde blootstellingslimieten, enigerlei ziekte of afwijking veroorzaakt.

Arbeidsomstandigheden

Op grond van epidemiologisch onderzoek concludeert de Gezondheidsraad dat er tamelijk consistente aanwijzingen zijn voor een zwak verband tussen beroepsmatige werkzaamheden waarbij blootstelling aan 50/60 Hz elektromagnetische velden plaatsvindt, en een kleine verhoging van het vóórkomen van chronische lymfatische leukemie en, in mindere mate, leukemie in het algemeen en hersentumoren bij volwassenen. Dit verband is echter nog zwakker dan dat voor leukemie bij kinderen. Ook in dit geval gaat het alleen om een statistische associatie en niet om een oorzakelijk verband. Ook bij deze onderzoeken is het zeer goed mogelijk dat andere factoren dan blootstelling aan elektromagnetische velden een rol spelen.

Vraag 3.

Is er gevaar voor de gezondheid van mijn kind als ik in de buurt van een hoogspanningsmast woon?

Antwoord

De Gezondheidsraad concludeert dat er geen sprake is van een wetenschappelijk gebleken oorzakelijk verband tussen blootstelling aan elektromagnetische velden en leukemie bij kinderen. Wel hebben enkele onderzoeken in sommige landen een licht verhoogd aantal leukemiegevallen aangetoond bij kinderen die wonen in de omgeving van bovengrondse elektriciteitslijnen. De oorzaak is echter niet bekend en in andere landen is het effect helemaal niet gevonden. Indien deze onderzoeksresultaten ook in Nederland van toepassing zouden zijn, én er zou een oorzakelijk verband zijn (nogmaals: dat is níet bewezen) dan zou dat op grond van een globale schatting betekenen dat minder dan een half procent van de jaarlijks circa 110 nieuwe gevallen van kinderleukemie in Nederland hierdoor verklaard kunnen worden. Dat zou dan op grond van een globale schatting van de Gezondheidsraad neerkomen op ongeveer één geval van leukemie per drie jaar. Er is bovendien nog weinig bekend over de oorzaken van leukemie bij kinderen.

Vraag 4.

Gaat de overheid maatregelen nemen?

Antwoord

De Gezondheidsraad adviseert dat er op basis van de nu bekende wetenschappelijke inzichten geen reden is om maatregelen te nemen om het wonen in de nabijheid van bovengrondse elektriciteitslijnen of het werken onder omstandigheden met een verhoogde blootstelling aan elektromagnetische velden te beperken. De Raad beveelt aan om de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied te blijven volgen.

Op basis van het advies van de Gezondheidsraad in 1992 hebben de ministers van SZW, VWS en VROM in 1995 een circulaire voor onder meer lokale en provinciale overheden uitgebracht (DGM/SVS/07d94006). Hierin wordt aanbevolen om de nieuwbouw van woningen op de zogenoemde zakelijk rechtstrook (circa 30 meter aan weerszijden van de bovengrondse elektriciteitslijnen) zo veel mogelijk te beperken. De overheid zal op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepalen of er nadere maatregelen moeten worden genomen.

Vraag 5.

Waar kan ik meer informatie krijgen over dit onderwerp?

· Gezondheidsaspecten: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Publieksvoorlichting, (070) 340 78 90, fax (070) 340 62 51 of www.minvws.nl · Arbeidssituaties: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Infofoon tel 0800-9051 (gratis), fax (070) 333 66 55 of www.minszw.nl· Ruimtelijke ordening: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Publieksvoorlichting (070) 339 50 50 of www.minvrom.nl· Elektriciteitswetgeving: Ministerie van Economische Zaken, www.minez.nl · U kunt het advies van de Gezondheidsraad over blootstelling aan elektromagnetische velden (nummer 2000/06) binnenkort raadplegen op de internetsite van de Gezondheidsraad: www.gr.nl

7 maart 2000

Deel: ' Advies VWS Elektromagnetische velden en uw gezondheid '
Lees ook