Nederlandse Vereniging van journalisten

Advies werkgroep over databank

Een werkgroep met vertegenwoordigers van NVJ, PCM en een externe deskundige zal voor eind mei een niet bindend advies uitbrengen over de wijze waarop de Nederlandse Pers Databank recht kan doen aan de auteursrechtelijke aanspraken van freelance-journalisten. Het bestuur van de sectie freelance, het algemeen bestuur van de NVJ en de raad van bestuur van PCM hebben met een dergelijke werkwijze ingestemd. De werkgroep zal zowel een oplossing bezien voor het huidige gebruik van artikelen van freelancers, als de aandacht richten op een regeling voor de toekomst. De NVJ geeft de werkgroep de gedachte mee de oplossing te zoeken in een licentie-regeling. Gedurende een proefperiode van drie jaar zouden freelancers jaarlijks een licentie-overeenkomst moeten sluiten. De vergoeding moet in de loop der jaren stijgen. Uitgangspunt daarbij is een basispercentage voor het eerste jaar. Na die eerste periode wordt de basisvergoeding verhoogd voor de nieuwe kopij die in dat jaar aan de databank zal worden toegevoegd. Weer een jaar later wordt die procedure herhaald. Over het gewenste percentage laat de vereniging zich nu niet uit.

Deel: ' Advies werkgroep auteursrecht Nederlandse Pers Databank '
Lees ook