expostbus51


Ministerie SZW
https://www.minszw.nl

SZW:Adviescom. duaal ontslagstelsel geinstalleerd

Nr. 99/22
25 februari 1999

Adviescommissie duaal ontslagstelsel geinstalleerd

Minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid installeert vandaag, mede namens minister Korthals van Justitie, de commissie van onafhankelijke deskundigen die gaat adviseren over de toekomst van het duale ontslagstelsel. Voorzitter van de commissie is de arbeidsrechtdeskundige prof.mr. M.G. Rood.

Verder hebben prof.mr. G.J.J. Heerma van Voss (arbeidsrechtdeskundige) en mevr. prof.dr. H. Maassen-Van den Brink (arbeidsmarkteconoom) zitting in de commissie. Deze drie leden van de commissie zijn voorgedragen door de overheid. Kantonrechter mr. J.J.M. de Laat is voorgedragen door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en mr. R.A.A Duk door de Nederlandse Orde van Advocaten. De installatie van de commissie vloeit voort uit een toezegging aan het parlement
tijdens de behandeling van de Wet flexibiliteit en zekerheid.

Bij ontslag kunnen werkgevers twee wegen bewandelen: via de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening die toetst of een voorgenomen ontslag gerechtvaardigd is - de preventieve ontslagtoets - of via de kantonrechter. De commissie zal de onderlinge samenhang van deze twee ontslagprocedures bekijken en de vraag beantwoorden of deze duale ontslagstructuur gehandhaafd moet blijven.

Daarnaast gaat de commissie zich buigen over de vraag hoe de verschillende ontslagregelingen doorzichtiger kunnen worden gemaakt en hoe deze regelingen beter kunnen aansluiten bij de huidige arbeidsmarkt. De commissie kijkt daarbij ook naar de resultaten van onderzoek dat is verricht op verzoek van de Tweede Kamer naar de praktijk van de ontslagvergoedingen en de wenselijkheid van hoger beroep. De commissie dient bij haar advisering eveneens de uitkomsten te betrekken van evaluatie-onderzoeken naar de verkorte ontslagvergunningenprocedure en naar de uitvoering van de preventieve ontslagtoets door de Regionaal Directeur voor de Arbeidsvoorziening. Deze evaluaties zullen in de loop van dit jaar worden uitgevoerd.

Uitgangspunt bij de studie naar de toekomst van het ontslagstelsel moet zijn dat de waarborgen die besloten liggen in het systeem van de preventieve ontslagtoets gehandhaafd blijven. Deze toets biedt bescherming aan zwakke groepen op de arbeidsmarkt en geeft de werkgever vooraf meer zekerheid over de redelijkheid van het ontslag.

De commissie is gevraagd in de loop van 2000 met een advies te komen. Het kabinet zal het advies van de commissie ter raadpleging voorleggen aan maatschappelijke organisaties. Het advies en de uitkomst van deze consultaties moeten leiden tot politieke besluitvorming over een eventuele herziening van het ontslagstelsel.

Deel: ' Adviescommissie duaal ontslagstelsel geinstalleerd '
Lees ook