Ministerie van Buitenlandse Zaken

PERSBERICHT

19 juni 2002

Adviesraad Internationale Vraagstukken: 'De Europese Unie dreigt slagzij te maken"

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) wil dat de positie van de Europese Commissie versterkt wordt. Regeringen van de lidstaten van de EU hebben nu teveel het voortouw. Het evenwicht tussen de Europese Raad en de vakraden van ministers aan de ene kant, en de rol van de Commissie aan de andere kant wordt meer en meer verstoord ten gunste van de lidstaten. De Nederlandse regering laat zich in deze trend meeslepen. Op termijn moet de Commissie een centrale rol spelen en weer wetgever zijn, in samenspel met het Europees Parlement (EP), dat moet gaan bestaan uit een 'Landenkamer' en een 'Volkerenkamer'.

Dit schrijft de AIV in zijn advies 'Een brug tussen burgers en Brussel - Naar meer legitimiteit en slagvaardigheid voor de Europese Unie' over de toekomst van de Unie. De Adviesraad bekijkt hoe de afstand tussen de burger en Brussel kan worden verkleind en hoe een Unie van uiteindelijk zo'n 30 leden nog slagvaardig kan blijven optreden.

Ook de Raad moet worden hervormd. Dit onderwerp staat op de agenda van de Europese Raad in Sevilla op 22 juni. De regering vindt dat de Algemene Raad haar taken van buitenlands beleid en coördinatie van Europees beleid moet blijven behouden. De AIV is het daar niet mee eens en stelt voor de coördinerende taak over te hevelen naar een nieuw in te stellen Coördinatieraad. Deze nieuwe raad is samengesteld uit bewindslieden die ook nationaal verantwoordelijk zijn voor afstemming van Europees beleid. Het AIV stelt ook voor het voorzitterschap te vervangen door een voorzitter. Deze moet elke Raad uit eigen midden kiezen en vertegenwoordigt niet de lidstaat.

De AIV bepleit dat de Unie een basisverdrag krijgt met de belangrijkste spelregels helder op een rijtje en dat de Unie 'een smoel' geeft. Dit in de plaats van de voor burgers ondoorgrondelijke wirwar van verdragsbepalingen. De uitwerking van de spelregels en het beleid horen thuis in Protocollen. Nationale parlementen moeten een stem krijgen bij wijzigingen van een Protocol, één manier om ze meer bij 'Brussel' te betrekken.

Het Europees Parlement (EP) moet meer te zeggen krijgen. Zo moet zij de voorzitter van de Commissie kiezen en individuele leden van de Commissie naar huis kunnen sturen. Het EP, dat nu alleen wat te zeggen heeft over een deel van de uitgaven, moet kunnen meebeslissen over alle uitgaven èn de inkomsten.

Andere voorstellen die de AIV doet zijn onder meer:


- Een simpeler systeem van stemmenweging;


- Geen samensmelting van de functies van Patten en Solana, maar wel een recht van initiatief van de Commissie in consultatie met de Hoge Vertegenwoordiger in de tweede pijler en een aanzienlijke verhoging van de fondsen voor het buitenlands beleid van de Unie;


- Een speciale procedure voor optreden door een beperkte groep lidstaten namens de Unie in (militaire) crisissituaties;


- Geleidelijke overheveling van de derde pijler naar de eerste.

Zoekwoorden:

Deel: ' Adviesraad Internationale Vraagstukken 'DeEurop ese Unie dreigt sla.. '
Lees ook