Actueel

Advocaat mag geen geld van derdengeldrekening overboeken of opnemen
Bron: Rechtbank Utrecht

Datum actualiteit: 5-07-2002

Field Sea (eisende partij in dit kort geding) heeft in december 2001 met Greystone Financial Services een financieringsovereenkomst gesloten ten behoeve van de aankoop door Field Sea van een tweetal schepen. Field Sea heeft ter uitvoering van die overeenkomst een bedrag van
403.940,30 op de derdengeldrekening van de advocaat van Greystone (gedaagde in dit kort geding) gestort. Bij vonnis van 22 april 2002 heeft de voorzieningenrechter van deze rechtbank de Stichting Beheer Derdengelden van deze advocaat (verder te noemen: de Stichting, eveneens gedaagde in dit kort geding) verplicht het gestorte bedrag aan Field Sea terug te betalen. Aan deze verplichting heeft de Stichting niet voldaan.

Field Sea vordert in dit kort geding onder meer dat de Stichting en de advocaat zelf veroordeeld worden om voormeld bedrag op een derdengeldrekening te storten die voldoet aan de Boekhoudverordering 1998 en dat het hen verboden wordt om zonder schriftelijke goedkeuring van Field Sea of van de Deken van de Orde van Advocaten dit bedrag wederom over te boeken naar een andere bankrekening of op te nemen. Deze vorderingen worden toegewezen.

De advocaat heeft het gestorte geldbedrag niet op zijn derdengeldrekening laten staan, doch overgemaakt naar een Zwitserse bankrekening. Door dit bedrag niet terug te betalen aan Field Sea en ook geen bewijsstukken te tonen waaruit blijkt waar het geld zich thans bevindt, handelen de Stichting en de advocaat naar het oordeel van de voorzieningenrechter jegens Field Sea onrechtmatig. Verwacht mag immers worden dat een op een derdengeldrekening van een advocaat gestort bedrag naar behoren wordt beheerd conform de daartoe door de Nederlandse Orde van Advocaten opgestelde regels en op eerste verzoek van de betalende partij wordt door- of terugbetaald.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AE4952
(Zie het originele bericht)

Zoekwoorden:

Deel: ' Advocaat mag geen geld van derdengeldrekening overboeken of opnemen '
Lees ook