aegon

aegon boekt een 26% hogere nettowinst van eur 1.570 miljoen in 1999

19% hoger dividend van eur 1,20 per aandeel voorgesteld

voorstel voor 2:1 aandelensplitsing, in mei 2000 te effectueren

  kerncijfers 1999  boekjaar boekjaar boekjaar toename autonome  (bedragen x   1999 (nlg) 1999 (eur) 1998 (eur)    groei  miljoen behalve 
cijfers per
aandeel)
nettowinst per 5,64 2,56 2,16 19% 11% aandeel
nettowinst 3.460 1.570 1.247 26% 11% winst voor 4.806 2.181 1.634 33% 16% belastingen
brutopremies 33.012 14.980 11.550 30% 10% opbrengst 14.743 6.690 5.003 34% 5% beleggingen
totaal omzet* 49.306 22.374 17.179 30% 9% eigen vermogen 29.845 13.543 7.934 71% totaal activa 504.226 228.808 131.196 74%


*) de omzetcijfers zijn exclusief annuity-, gic- en spaarstortingen.

vooruitzichten 2000
onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden, zoals nadelige wisselkoersinvloeden, bewegingen in de financiële markten en inclusief het additionele effect van de overnames van transamerica en guardian royal exchange en de deconsolidatie van bank labouchere, verwachten wij in 2000 een stijging van de nettowinst tussen de 18% en 23% en van de nettowinst per aandeel tussen de 10% en 15% in euro.

samenvatting


* met een stijging van 26% van de nettowinst rapporteert aegon een recordresultaat van eur 1.570 miljoen over 1999. de winst per aandeel steeg met 19% tot eur 2,56. de autonome groei van de bestaande activiteiten zorgde voor een toename van de nettowinst met 11%, exclusief het positieve effect van valutakoersverschillen van 2%. de autonome groei van de winst voor belastingen bedroeg 16%. de transamerica transactie droeg 3% bij aan de stijging van de winst per aandeel in 1999.

* de raad van bestuur zal een 19% hoger dividend van eur 1,20 (nlg 2,64) voorstellen aan de algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op 4 mei 2000. rekening houdend met het reeds uitgekeerde interim-dividend, betekent dit een slotdividend van eur 0,69 (nlg 1,52) per gewoon aandeel. dit jaar zal aegon geen voorkeur aangeven naar aandeelhouders met betrekking tot de keuze van het slotdividend in contanten dan wel in aandelen.
* tijdens de aanstaande algemene vergadering van aandeelhouders zal een 2:1 aandelensplitsing worden voorgesteld, te effectueren in mei 2000. de splitsing heeft tot doel het beleggen in aegon aandelen voor een bredere groep beleggers toegankelijk te maken.
* de nettowinst in amerika bedroeg usd 927 miljoen (eur 874 miljoen), hetgeen een toename met 34% ten opzichte van het jaar daarvoor betekent. dit resultaat omvat de winst van transamerica’s verzekeringsactiviteiten in de verenigde staten vanaf 21 juli 1999 (usd 259 miljoen voor belastingen). de nettowinst in nederland bedroeg eur 672 miljoen (+13%). de nettowinst in het verenigd koninkrijk steeg met 66% tot gbp 116 miljoen (eur 177 miljoen). de resultaten van de overgenomen levensverzekeringsactiviteiten van guardian royal exchange in het verenigd koninkrijk zijn opgenomen vanaf 1 juli 1999 (gbp 38 miljoen voor belastingen). aegon’s aandeel in de winst van scottish equitable steeg van 95% in 1998 tot 100% in 1999. het netto verlies van eur 11 miljoen gerapporteerd onder "overige landen" omvat een nettoverlies van EUR 51 miljoen in Spanje als gevolg van het versterken van de schadereserves. In totaal steeg de brutomarge voor de gehele AEGON Groep met 31%, terwijl provisies en kosten met 30% toenamen.
* De totale omzet, exclusief annuities-, GIC-, en spaarstortingen, steeg tot EUR 22 miljard over het volledige boekjaar 1999, een stijging van 30%. Het premie-inkomen bedroeg EUR 15 miljard (30% hoger). De premie-inkomsten uit levensverzekeringen en de daaraan gerelateerde beleggingsinkomsten vormden 85% van de totale omzet. De acquisities van Transamerica en de
levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange in het Verenigd Koninkrijk zijn belangrijke factoren achter de toename van premie-inkomen en andere inkomsten in Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Stortingen met betrekking tot annuities, GIC’s en spaarrekeningen bedroegen EUR 21 miljard in 1999, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor.

* Vanaf 31 december 1999 consolideren wij niet langer de resultaten van Bank Labouchere maar worden deze activiteiten verantwoord als niet geconsolideerde deelneming.

* Op 31 december 1999 bedroeg het eigen vermogen EUR 13.543 miljoen. De uitgifte van nieuwe aandelen voor de acquisitie van Transamerica en de levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange in het Verenigd Koninkrijk hadden een positief effect op het eigen vermogen van EUR 6.080 miljoen, hetgeen gedeeltelijk werd tenietgedaan door een goodwillafschrijving van EUR 3.133 miljoen (voornamelijk verbandhoudend met de Transamerica acquisitie). De toename van de ingehouden winst en van de resultaten uit zakelijke waarden, alsmede de hogere slotkoersen van de Amerikaanse dollar en het Engelse pond, droegen bij aan de totale stijging.

Commentaar van de voorzitter
De voorzitter van de Raad van Bestuur, Kees Storm, over de jaarcijfers van 1999: "Rekening houdend met de uitdagingen en mogelijkheden die nog voor ons liggen, onze uitstekende resultaten in 1999 en de vooruitzichten voor 2000 met daarin dubbele winstgroeicijfers voor onze verzekerings- en pensioenactiviteiten, hebben we weer een 2:1 splitsing van het AEGON aandeel voorgesteld, waarover in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een besluit zal worden genomen."

Verslag van de Raad van Bestuur

EEN GEWELDIG OVERGANGSJAAR

Het laatste jaar van de 20e eeuw was voor AEGON wederom een uitzonderlijk jaar. Onze grote bedrijven in Amerika, Nederland en het Verenigd Koninkrijk hebben hun autonome groei met dubbele cijfers voortgezet. Andere belangrijke gebeurtenissen in 1999 waren onder meer de Transamerica transactie in juli, waarmee een bedrag van USD 10,8 miljard was gemoeid en in oktober de overname voor GBP 700 miljoen van de levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange in het Verenigd Koninkrijk. Beide transacties hebben bijgedragen aan de stijging van de winst per aandeel in 1999 en zullen ook in de komende jaren een positief effect hebben op de winst van AEGON. Met genoegen rapporteren wij aan aandeelhouders een record nettowinst van EUR 1.570 miljoen. De winst per aandeel steeg met 19% tot EUR 2,56. Wij zullen een 19% hoger dividend voorstellen van EUR 1,20 per aandeel. Tevens zullen wij een 2:1 aandelensplitsing voorstellen, te effectueren in mei van dit jaar.

In dit bericht geven wij voor de eerste keer een meer gedetailleerde geografische analyse van premiestromen van levensverzekeringen, omzetten, beleggingen en kosten. Hierdoor kunnen beleggers de ontwikkelingen in de verschillende markten waarin wij actief zijn beter volgen.

Bij de vergelijking van de resultaten van 1999 met het voorgaande jaar moet in aanmerking worden genomen dat de verzekeringsactiviteiten van Transamerica vanaf 21 juli 1999 geconsolideerd. Over de bedrijfsonderdelen van Transamerica die zich bezig houden met leasing, financieringen en vastgoed informatiediensten wordt separaat gerapporteerd; wij verantwoorden deze activiteiten als niet-geconsolideerde deelneming.
Vanaf 31 december 1999 wordt Bank Labouchere niet meer meegeconsolideerd maar eveneens verantwoord als niet-geconsolideerde deelneming. Vanaf 1 juli 1999 zijn de levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange in het Verenigd Koninkrijk opgenomen in de geconsolideerde cijfers van AEGON N.V. In de winst van AEGON UK is ook opgenomen het effect van de uitbreiding met 5% van ons aandeel in de winst in Scottish Equitable vanaf december 1998.

De effectieve belastingdruk van de Groep steeg van 24% tot 28%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de effectieve belastingdruk in Amerika en in Nederland en door het grotere aandeel in de winst vanuit Amerika en het Verenigd Koninkrijk, die beide een hogere effectieve belastingdruk hebben dan Nederland. De stijging van de effectieve belastingdruk voor onze Amerikaanse activiteiten wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijging van de direct verschuldigde (acute) belasting (die niet is gedisconteerd) ten opzichte van de latente belasting (die wel is gedisconteerd). De stijging van de effectieve belastingdruk in Nederland wordt enerzijds veroorzaakt door een vermindering van de vrijgestelde winstbestanddelen en anderzijds door een hogere belastingdruk op bankactiviteiten dan op verzekeringsactiviteiten. Tenslotte zijn wij niet in staat de verliezen in Spanje volledig te benutten in de berekening van de belastingdruk. In 1999 is EUR 60 miljoen geïnvesteerd in ICT-projecten verbandhoudend met de bestrijding van de “millennium bug” en voor het voorbereiden van onze administratieve systemen op de introductie van de euro. Voor deze kosten zijn in voorgaande jaren voorzieningen getroffen. De totale kosten van deze projecten vanaf de start in 1996 bedroegen EUR 190 miljoen, inclusief de kosten gemaakt bij overgenomen bedrijven. Het management verwacht dat de komende jaren het niveau van technologie-uitgaven hoog zal blijven, hetgeen gecompenseerd zal worden door hogere omzetten en relatief lagere algemene en administratieve kosten.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de nettowinst over 1999, geografisch en per productgroep, in euro. In de bijlagen worden de bedragen in Nederlandse guldens en Amerikaanse dollars vermeld.

(x EUR Amerika1 Nederland VK Overige BoekjaarBoekjaar Toename miljoen) landen2 1999 1998 t.o.v. 1998 Levens 1.212 647 237 30 2.126 1.581 34% verzekering
(incl.
annuities)
Ziektekosten- 123 20 1 144 112 29% & ongevallen
verzekering
Schade 2 39 -43 -2 33 - verzekeringen
Bank 155 155 106 46% activiteiten
Financierings -242 -198 22% lasten
& overige 3

Winst voor 1.337 861 237 -12 belastingen
business units
Winst voor 2.181 1.634 33% belastingen
Belastingen -463 -189 -60 1 business
units
Belastingen -611 -387 58% Nettowinst 874 672 177 -11 business
units
Nettowinst 1.570 1.247 26% Nettowinst 621 597 105 28 business units

boekjaar 1998
Toename t.o.v. 41% 13% 69% - 1998
Toename t.o.v.
1998, excl. 10%
Labouchere

1 De cijfers onder ‘Amerika’ omvatten de resultaten van AEGON in de VS, Canada en Mexico.
2 De cijfers onder ‘Overige Landen’ omvatten de resultaten van ÁB-AEGON in Hongarije, AEGON Spanje, AEGON België, AEGON Lebensversicherungs-AG in Duitsland, AEGON Taiwan en AEGON Filippijnen. 3 Vanaf 1999 is de groepsoverhead begrepen in ‘Financieringslasten en Overige’ en wordt niet langer aan productgroepen en landen units toegerekend. De cijfers van vorige jaren zijn overeenkomstig herrekend.

De resultaten uit levensverzekering stegen in 1999 met 34% tot EUR
2.126 miljoen en vormen daarmee 88% van de winst voor belastingen van de Groep, exclusief financieringslasten en overige. De winst op levensverzekeringen voor belastingen in Amerika steeg in 1999 met 40% tot USD 1.285 miljoen (EUR 1.212 miljoen), voor een groot deel als gevolg van de Transamerica transactie. De winst op levensverzekeringen in Nederland bedroeg in totaal EUR 647 miljoen in 1999, een stijging met 10% ten opzichte van 1998. De bijdrage van AEGON UK aan de resultaten op levensverzekeringen en pensioenen steeg met 61% tot GBP 156 miljoen (EUR 237 miljoen). Inbegrepen is de winstbijdrage van de overgenomen Guardian Royal Exchange bedrijven vanaf 1 juli 1999 en het effect van de uitbreiding met 5% van het aandeel in de winst van Scottish Equitable vanaf eind december 1998 (thans 100%). De levensverzekeringsresultaten in andere landen stegen van EUR 19 miljoen in 1998 tot EUR 30 miljoen in 1999. De activiteiten in Hongarije en Duitsland droegen het meest bij aan deze stijging.
De toename van de winst voor belastingen uit ziekte- en ongevallen verzekeringen in Amerika met 38% tot een totaal van USD 131 miljoen (EUR 123 miljoen) in 1999 is voornamelijk toe te schrijven aan gunstiger uitloopresultaten van activiteiten die worden afgebouwd. In Nederland daalden de ongevallen- en ziektekostenresultaten met 17% tot EUR 20 miljoen, voornamelijk als gevolg van een afschrijving van een herverzekeringsvordering. Ongevallen- en ziektekostenresultaten in andere landen bedroegen in totaal EUR 1 miljoen, in 1998 EUR 3 miljoen. De resultaten op schadeverzekeringen in andere landen daalden van EUR 6 miljoen winst in 1998 tot EUR 43 miljoen verlies in 1999. Zoals wij al eerder rapporteerden, heeft de noodzakelijke versterking van de reserves in Spanje met een bedrag van EUR 53 miljoen de winsten in deze productgroep in Nederland, Mexico en Hongarije meer dan tenietgedaan. De winst voor belastingen van Bank Labouchere kwam uit op EUR 127 miljoen en die van AEGON Bank op EUR 28 miljoen, samen goed voor een stijging van 46% van de totale winst voor belastingen van de bankactiviteiten.

Amerika
De nettowinst in Amerika steeg met 34% tot USD 927 miljoen. De winst voor belastingen over het hele jaar steeg met 39% tot USD 1.418 miljoen (+46% in euro). De winststijging werd veroorzaakt door de opname van Transamerica (USD 259 miljoen voor belastingen) in de cijfers, een toename van het beheerd vermogen, hogere beheerinkomsten en kostenreductie bij de Home Service activiteiten. De toename van AEGON’s winst per aandeel als gevolg van de Transamerica transactie bedroeg 3% in euro in 1999. Nieuwe productie van de business units van Transamerica was hoger dan oorspronkelijk voorzien en de technische resultaten waren enigszins beter dan verwacht. Het integratieproces is in volle gang en ligt op schema. Over het geheel genomen steeg de brutomarge in Amerika met 34% terwijl provisies en kosten met 32% toenamen. De resultaten op levensverzekeringen in Amerika, inclusief annuities en GIC’s, bedroegen USD 1.285 miljoen in 1999 (USD 921 miljoen in 1998), een toename van 40%. Annuities- en GIC-stortingen stegen met 148% tot USD 18.501 miljoen. Het premie-inkomen uit levensverzekering (exclusief annuity- en GIC stortingen) bedroeg USD 4.521 miljoen (USD 2.787 miljoen in 1998). De stijging met 62% was voornamelijk het gevolg van de consolidatie van Transamerica. De koopsomproductie steeg met 17%, terwijl de premie-inkomsten uit levensverzekering tegen periodieke premiebetaling stegen met 89%.
Het resultaat op ongevallen- en ziektekostenverzekeringen steeg met 38% tot USD 131 miljoen. Het premie-inkomen bedroeg in totaal USD 1.341 miljoen (USD 1.354 miljoen in 1998), als gevolg van de uitloopresultaten van activiteiten die worden afgebouwd.
De bijdragen aan de winst afkomstig van onze joint ventures in Mexico waren hoger dan in 1998, als gevolg van een toename in de beheerinkomsten bij Afore Banamex AEGON (opgericht medio 1998) en voortgezette goede resultaten van onze levensverzekerings joint venture Seguros Banamex AEGON.

Nederland
De nettowinst in Nederland bedroeg EUR 672 miljoen (een stijging met 13%, exclusief Bank Labouchere 10%). De winst voor belastingen steeg met 16% en bestond voor 75% uit resultaten van de levensverzekerings- en pensioenactiviteiten. De toename in de levensverzekerings- en pensioenresultaten was voornamelijk het gevolg van gestegen productie en de daarmee samenhangende verbeterde dekking van vaste kosten gecombineerd met hogere beleggingsopbrengsten. De totale brutomarge verbeterde met 13%, terwijl provisies en kosten met 9% toenamen. Het premie-inkomen uit levensverzekering bedroeg EUR 3.012 miljoen (15% toename). De omzet uit koopsomproductie steeg met 17% tot een totaal van EUR 991 miljoen. De premie-inkomsten uit levensverzekering tegen periodieke premiebetaling stegen met 13% tot EUR 2.021 miljoen. De winst voor belastingen op niet-levensverzekeringen kwam uit op EUR 59 miljoen (23% hoger). Bij ongevallen- en ziektekosten verbeterden de technische resultaten maar de totale winst was lager vanwege de afschrijving van een herverzekeringsvordering. De belangrijke verbetering van de resultaten op schadeverzekeringen werd mede veroorzaakt door het vrijvallen van onnodig gebleken ‘Jaar 2000’ voorzieningen.
De winst voor belasting van de bankactiviteiten steeg ten opzichte van 1998 met 46% tot EUR 155 miljoen. De voortgaande margeverbetering droeg bij aan de winstverbetering van AEGON Bank.

Verenigd Koninkrijk
De nettowinst van AEGON UK bedroeg in totaal GBP 116 miljoen (EUR 177 miljoen) tegenover GBP 70 miljoen in 1998. De twee belangrijkste oorzaken van deze stijging met 66% zijn het opnemen van de resultaten van de overgenomen de bedrijven van Guardian Royal Exchange (GBP 38 miljoen voor belastingen) en de uitbreiding van 95% tot 100% van het aandeel van AEGON in de winst van Scottish Equitable per ultimo 1998. De toename van de portefeuille ondersteunde de winstgroei van de activiteiten van AEGON UK. De stijging van het beheerd vermogen resulteerde in hogere winst bij het pensioenbedrijf en de vermogensbeheeractiviteiten van AEGON UK. De totale stijging van zowel de brutomarge als provisies en kosten bedroeg 60%. AEGON UK realiseerde een 26% hoger premie-inkomen van in totaal GBP
3.386 miljoen in 1999. De koopsomproductie nam toe met 24% en de premie-inkomsten uit levensverzekering tegen periodieke premiebetaling stegen met 31%. Nieuwe productie, exclusief Guardian Royal Exchange, berekend volgens de standaard in de branche als nieuwe jaarpremies plus 1/10 van de koopsomomzet, steeg met 14%, hetgeen het succes illustreert van unit-linked pensioenen en andere beleggingsproducten.

Overige landen
Het geconsolideerde resultaat in andere landen kwam uit op een netto verlies van EUR 11 miljoen. De nettowinst in Hongarije bedroeg EUR 40 miljoen terwijl het verlies in Spanje in totaal EUR 51 miljoen bedroeg. De daling van de resultaten werd veroorzaakt door een noodzakelijke toevoeging aan de technische reserves van AEGON Spanje voor een bedrag van EUR 53 miljoen. In het acceptatie- en reserveringsbeleid zijn verbeteringen aangebracht. De winst van de
niet-levensverzekeringsactiviteiten in Hongarije was lager door de negatieve invloed van stormen en overstromingen. De gezamenlijke resultaten op levensverzekeringen van de bedrijven die onder “overige landen” zijn gegroepeerd stegen met 58% tot EUR 30 miljoen voor belastingen. Bij ÁB-AEGON leverden levensverzekeringen en vermogensbeheer wederom hogere resultaten op. AEGON Spanje breidde met succes zijn levensverzekeringsactiviteiten verder uit. De groei van nieuwe productie op het gebied van levensverzekering was hoger dan het marktgemiddelde. AEGON Lebensversicherungs-AG in Duitsland en AEGON België waren in 1999 beide winstgevend. De introductie van het unit-linked spaarproduct van MoneyMaxx in Spanje zal in 2000 worden gevolgd door introducties in andere landen in Europa (waaronder Hongarije).

Niet-geconsolideerde deelnemingen
De niet-verzekeringsbedrijven van Transamerica alsmede Bank Labouchere worden nu in onze balans verantwoord onder “Groepsmaatschappijen en deelnemingen” in de lijn beleggingen. De financieringslasten van Transamerica voor leasing, zakelijke financieringsactiviteiten en vastgoed informatiediensten werden gecompenseerd door de dividenden van deze bedrijven waardoor het resultaat neutraal was voor de winst van AEGON. Zoals recent is aangekondigd zal een groot deel van deze niet-kernactiviteiten worden afgestoten omdat zij niet passen in onze strategie die zich richt op verzekeringen, met sterke nadruk op levensverzekeringen en pensioenen en daaraan gerelateerde spaar- en beleggingsproducten.
Gecorrigeerd voor de effecten van een voor de gehele sector geldende wijziging in de verslaggevingsregels van de vastgoed informatiediensten, daalde de winst van de niet-verzekeringsactiviteiten van Transamerica met 4,6% ten opzichte van het jaar daarvoor.
De goede resultaten van de zakelijke financieringsactiviteiten werden tenietgedaan door een lagere bezettingsgraad en lagere lease-tarieven in de containerlease activiteiten. De hogere hypotheekrente had een negatieve invloed op verstrekking en herfinanciering van hypotheken, die voor het grootste deel de bedrijvigheid in de sector vastgoed informatiediensten bepalen.
De nettowinst in 1999 uit de niet-verzekeringsbedrijven van Transamerica (op basis van Transamerica’s historische US GAAP grondslagen) bedroeg:

(bedragen x USD 1 miljoen)
Transamerica Finance Corporation 143,9 Vastgoed informatiediensten 47,3 Overige (2,0)
-------- Totaal 189,2

Vooruitlopend op de afsplitsing van Bank Labouchere van de AEGON Groep, is besloten het bedrijf per ultimo 1999 niet langer mee te consolideren en Labouchere te verantwoorden als niet-geconsolideerde deelneming. In 1999 heeft Bank Labouchere weer een uitstekende winstgroei laten zien. De nettowinst, begrepen in de resultaten van 1999, steeg met 36% tot EUR 85 miljoen.

Resultaten zakelijke waarden
In 1999 werd voor EUR 1.371 miljoen aan gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten op de voor eigen rekening gehouden beleggingen in aandelen en vastgoed ten gunste gebracht van de herwaarderingreserve. EUR 394 miljoen werd uit de herwaarderingsreserve als indirect rendement ten gunste gebracht van het resultaat voor belastingen van de Groep, tegenover EUR 265 miljoen het jaar daarvoor.

Eigen vermogen en financiering
In de loop van 1999 is de vermogensbasis van AEGON substantieel gewijzigd, met name door acquisities. Het eigen vermogen steeg van EUR 7,9 miljard tot EUR 13,5 miljard. Het grootste deel van de toename was het gevolg van de uitgifte van nieuwe aandelen aan aandeelhouders van Transamerica (EUR 5,4 miljard) en de onderhandse plaatsing bij Vereniging AEGON (EUR 0,7 miljard) ter financiering van een deel van de overname van de levensverzekeringsactiviteiten van Guardian Royal Exchange in het Verenigd Koninkrijk.
Het eigen vermogen werd in negatieve zin beïnvloed door met name goodwillafschrijvingen tot een bedrag van EUR 3.133 miljoen (voor het merendeel in verband met de Transamerica transactie) en inkoop van eigen aandelen ter afdekking van de verplichtingen met betrekking tot de optieplannen voor AEGON medewerkers en management (EUR 315 miljoen). AEGON richtte in 1999 AEGON Funding Corp. op om te voorzien in de financieringsbehoeften in verband met de Transamerica overname. AEGON Funding Corp. trekt financiering aan onder een USD 4,5 miljard Global Commercial Paper programma. Daarnaast gaf AEGON Funding Corp. in verschillende tranches gedurende het tweede halfjaar een 7% USD 400 miljoen obligatielening uit, aflosbaar in 2004, en een 6¾% USD 350 miljoen obligatielening, aflosbaar in 2002. AEGON N.V. gaf in 1999 twee openbare obligatieleningen uit. In augustus werd een 31/8% CHF 300 miljoen obligatielening uitgegeven, aflosbaar in 2004. In december ging AEGON de lange termijn pond sterling markt op met een 61/8% GBP 250 miljoen obligatielening, aflosbaar in 2031.

Dividend
Over het jaar 1999 wordt een 19% hoger totaaldividend voorgesteld van EUR 1,20 (NLG 2,64) per gewoon aandeel van NLG 0,50 nominaal (1998: EUR 1,01). Het dividendvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVvA) op 4 mei 2000. Rekening houdend met het interim-dividend van EUR 0,51 (NLG 1,12), vertegenwoordigt dit een slotdividend van EUR 0,69 (NLG 1,52) per gewoon aandeel.
Voorgesteld wordt dit slotdividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten danwel geheel in aandelen beschikbaar te stellen. Op de keuze voor aandelen zal geen korting worden toegepast. Het dividend in gewone aandelen wordt uitgekeerd ten laste van de agioreserve of, desgewenst, uit de nettowinst over 1999.

De aandelen AEGON worden vanaf 8 mei 2000 ex-dividend genoteerd. Op die dag begint de periode waarin aandeelhouders hun keuze kenbaar kunnen maken voor betaling van het dividend: contant danwel in aandelen. Deze keuzeperiode loopt tot en met 15 mei 2000. De exacte waarde van het dividend in aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON op de Amsterdamse Effectenbeurs op de vijf handelsdagen in de periode van 16 mei tot en met 22 mei 2000. Dividenden in contanten en in aandelen worden vanaf 30 mei 2000 betaalbaar gesteld. De nieuw uit te geven aandelen geven recht op dividend over 2000 en de daaropvolgende jaren.

Splitsing van het aandeel
De Raad van Bestuur zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 4 mei 2000, voorstellen het aandeel te splitsen in een verhouding 2:1. De nominale waarde van het aandeel AEGON is momenteel NLG 0,50. De bedoelde aandelensplitsing zal plaatsvinden gelijktijdig met de omzetting van de nominale waarde in euro. Aldus wordt de nieuwe nominale waarde EUR 0,12. Het zal de zesde keer zijn dat het AEGON aandeel gesplitst wordt. De voorgestelde splitsing heeft tot doel de verhandelbaarheid van AEGON aandelen te verbeteren. Als de AVvA de daarvoor noodzakelijke statutenwijziging goedkeurt, zal de splitsing per 30 mei 2000 worden geëffectueerd.

Vooruitzichten
Onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden, zoals nadelige wisselkoersinvloeden, bewegingen in de financiële markten en inclusief het additionele effect van de overnames van Transamerica en Guardian Royal Exchange en de deconsolidatie van Bank Labouchere, verwachten wij in 2000 een stijging van de nettowinst tussen de 18% en 23% en van de nettowinst per aandeel tussen de 10% en 15% in euro.

Den Haag, 9 maart 2000

Jaarcijfers 1999 (Excel)

Voor nadere informatie:

AEGON N.V.
Group Communications Investor Relations Telefoon: 070 344 83 44 NL 070 344 8305 USA + 1 410 576 45 77

AEGON N.V., met EUR 229 miljard aan activa, is een van de grootste beursgenoteerde verzekeraars ter wereld. De grootste bedrijfsonderdelen van de groep zijn actief in de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije, Spanje, Mexico en Canada. De kernactiviteiten van de AEGON Groep concentreren zich op verzekeren, met een sterke nadruk op levensverzekeringen, pensioenen, beleggingsproducten en daaraan verwante financiële diensten. De aandelen AEGON N.V. zijn genoteerd aan de beurzen van Amsterdam, Frankfurt, Londen, New York (NYSE: symbool AEG), Tokio en Zürich. Opties op aandelen AEGON worden verhandeld op de Amsterdam Exchanges, de Philadelphia Stock Exchange en de Chicago Board Options Exchange.

Deel: ' AEGON boekt 26% hogere nettowinst in 1999 '
Lees ook