aegon en transamerica creëren een van de grootste levensverzekeraars op de amerikaanse markt: bundeling van krachten

bijlage 1: profiel aegon n.v.

bijlage 2: profiel aegon usa

bijlage 3: profiel transamerica corporation

bijlage 4: profiel ‘vereniging aegon'

den haag (nl), baltimore, maryland en san francisco, californië (vs)

aegon n.v. (nyse: aeg), het moederbedrijf van aegon usa, en transamerica corporation (nyse: ta) hebben een overeenkomst getekend die zal leiden tot de verkrijging van ta door aegon voor een bedrag in aandelen en contanten van in totaal nlg 19,0 miljard (usd 9,7 miljard). daarnaast zal aegon n.v. circa nlg 2,2 miljard (usd 1,1 miljard) aan schuld van transamerica's holding overnemen. de holding- en verzekeringsactiviteiten van transamerica zullen worden samengevoegd met de aegon usa activiteiten, hetgeen naar verwachting in de zomer van 1999 zal geschieden direct na effectuering. de transactie is de tweede in grootte op de amerikaanse levensverzekeringsmarkt tot nu toe. op basis van de jaarcijfers van 1997 en gemeten naar activa en premie-inkomen zal de samenvoeging van aegon en ta leiden tot de op twee na grootste levensverzekeringsgroep in de verenigde staten.

betaling van de transactie ter waarde van nlg 19,0 miljard (usd 9,7 miljard) zal voor 70% in aandelen en voor 30% in contanten geschieden en vertegenwoordigt een premie van 35,4% op de new york slotkoers van 17 februari 1999 van usd 575/8 per aandeel transamerica. het feitelijke aantal aandelen aegon n.v. dat zal worden uitgewisseld is afhankelijk van de bepaling van de gemiddelde koers van het aandeel aegon tijdens de twintig dagen voorafgaand aan de dag waarop de transactie zal worden geëffectueerd. de waarde van nlg 19,0 miljard (usd 9,7 miljard) staat gelijk aan usd 78 (nlg 153) per aandeel transamerica, waarvan per aandeel usd 23,40 (nlg 46) in contanten zal worden betaald. de resterende usd 54,60 (nlg 107) zal worden betaald in aegon aandelen waarvan de koers thans eur 84,60 (usd 95,20) bedraagt en is gefixeerd voor een 20% stijging danwel daling van de koers van het aegon aandeel tussen de datum van tekening en de sluitingsdatum van de transactie. het effect van de volgende 15% stijging of daling van het aandeel aegon zal gelijkelijk worden verdeeld tussen de aegon en transamerica aandeelhouders. bij toename of afname groter dan 35% kunnen partijen besluiten het niveau van 35% te handhaven, opnieuw te onderhandelen of de transactie niet te effectueren.

aegon is voor de transactie uitgegaan van een rendement op eigen vermogen van 9%, gegeven de thans vigerende lage vermogenskosten. dit is lager dan aegon's gebruikelijke rendementscriterium dat echter voor de langetermijn zal worden gehandhaafd. dit uitgangspunt geeft eenzelfde marge op de risicovrije rentevoet als bestond ten tijde van de providian transactie.

verwacht wordt dat het positieve effect op de winst per aandeel aegon in de jaren 1999 en 2000 zal resulteren in een additionele stijging van de winst per aandeel aegon van tenminste 3% in beide jaren. vooruitlopend op de publicatie van de aegon jaarcijfers 1998 op 3 maart aanstaande, is aegon's vooruitzicht voor het gehele jaar 1999, er van uitgaande dat de transactie medio 1999 zal worden afgerond: onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden zoals nadelige wisselkoers- en aandelenmarktbewegingen en met inbegrip van het effect van de transamerica acquisitie verwachten wij in 1999 een stijging van de winst tussen 18% en 20% en van de winst per aandeel tussen 12% en 15%.

perspectieven en mogelijkheden

aegon usa en transamerica, beiden toonaangevende aanbieders van levensverzekeringen en pensioenproducten in de vs, hebben

complementaire producten en distributiekanalen. als gevolg van de transactie zal de combinatie een nog prominentere plaats innemen in de levensverzekeringssector en – gegeven de actieve portefeuille – de op één na grootste levensherverzekeraar vormen in de vs. de bestaande distributie van aegon usa wordt versterkt door de toevoeging van het tussenpersonenkanaal van transamerica, dat gericht is op particulieren in het hogere inkomenssegment, en door de activiteiten van transamerica in canada. de gecombineerde activiteiten zullen leiden tot een toonaangevende amerikaanse aanbieder van ‘long term care' verzekeringsproducten, ‘worksite marketing' – waarbij bij de werkgever potentiële klanten worden benaderd voor financieel advies -, speciale beleggingsproducten (guaranteed investment contracts), verzekerde schaderegelingssommen (structured settlements) en de zogenaamde 401(k) pensioenregelingen. de acquisitie zal het gevestigde a-merk en de franchiseformule van transamerica in de vs samenbrengen met het uitgebreide en kwalitatief hoogstaande aanbod van pensioen- en spaarproducten van aegon usa. voorts ontstaat een combinatie van de twee succesvolle managementteams van beide bedrijven. bovendien heeft transamerica zeer winstgevende en groeiende activiteiten op het gebied van bedrijfsfinancieringen, leasing en dienstverlening voor de vastgoedmarkt, die geen van de sectoren van aegon usa overlappen.

de activiteiten van transamerica krijgen een stabiele basis voor verdere versterking van hun marktpositie door de combinatie met de activiteiten van aegon usa. naast de groeimogelijkheden die de transactie en de gecombineerde activiteiten bieden, verwachten de ondernemingen na een periode van drie jaar het jaarlijkse kostenniveau vóór belastingen teruggebracht te kunnen hebben met circa usd 150 miljoen (nlg 294 miljoen), inclusief de integratie van overkoepelende stafafdelingen.

kerncijfers

(bedragen in usd miljoen)

transamerica transamerica aegon aegon n.v. corp. verzekeringsactiviteiten usa

einde jaar 1998 1998 1997 1997 us gaap us gaap dap dap activa 58,503 46,186 63,691 135,205 totaal omzet
(excl. annuity 6,429 4,367 5,995 16,031 stortingen)
premie-inkomen 1,847 1,847 3,285 10,756 annuity/gic
stortingen 3,873 3,873 5,280 5,280

n.b. de jaarcijfers van aegon n.v. over 1998 zullen op 3 maart 1999 worden gepubliceerd.

van de bestuursvoorzitters

kees j. storm, voorzitter van de raad van bestuur van aegon n.v., zei: "De acquisitie van Transamerica versterkt onze reeds krachtige positie in de Verenigde Staten en brengt ons in de top-drie in dat land, uitgaande van de activa 1997. AEGON heeft bewezen bedrijven en medewerkers succesvol te kunnen integreren om toegevoegde waarde te creëren. Wij zijn ervan overtuigd dat aandeelhouders, polishouders en de distributiekanalen van beide ondernemingen profiteren van de vele mogelijkheden die de nieuwe
combinatie biedt."

Frank C. Herringer, Chairman en Chief Executive Officer van Transamerica, zei: "In de markt van financiële dienstverlening, die snel concentreert en globaliseert, verenigt deze transactie Transamerica en zijn aandeelhouders met een van ‘s werelds financieel meest draagkrachtige en succesvolle bedrijven in de verzekeringsbranche. Bovendien hebben de managementteams van AEGON en Transamerica een uitstekende reputatie waar het gaat om aandacht voor de belangen van aandeelhouders. Wij beschouwen deze transactie als een goed overdachte strategische stap, waar klanten, werknemers, aandeelhouders en zakelijke partners de vruchten van zullen plukken."

Donald J. Shepard, Chairman, President en Chief Executive Officer van AEGON USA en lid van de Raad van Bestuur van AEGON N.V., zei: “De acquisitie van Transamerica, met zijn gevestigde merknaam en franchiseformule, versterkt gelijktijdig onze doelstellingen op een aantal gebieden. Onze deskundigheid en financiële kracht kunnen worden gebundeld voor het ontwikkelen van aantrekkelijke nieuwe activiteiten. Daarnaast worden onze distributiemogelijkheden en ons aanbod van producten op belangrijke markten versterkt, hetgeen ons in staat stelt de groei van onze kernactiviteiten te versnellen. Wij zien uit naar de samenwerking met de CEO van Transamerica – Frank C. Herringer -, zijn managementteam en medewerkers.”

Achtergrondinformatie

AEGON is een toonaangevende internationale verzekeringsgroep, gevestigd in Den Haag, en is genoteerd aan de effectenbeurzen van Amsterdam, New York (NYSE), Londen, Frankfurt, Zürich en Tokio. AEGON heeft prominente posities in vijf belangrijke markten: de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Spanje.

AEGON USA heeft zijn hoofdkantoor in Baltimore, Maryland (VS) en bestaat uit drie onderdelen: de Agency Group, de Alternative Markets Group en de Pension Group. De afzonderlijke divisies binnen elke groep functioneren als onafhankelijke bedrijven, die klanten benaderen met specifieke marketingactiviteiten.

Transamerica is een toonaangevende Amerikaanse onderneming op het gebied van financiële diensten en is genoteerd aan de effectenbeurzen van New York (NYSE) en de Pacific Exchange in Californië, en in Amsterdam, Londen, Frankfurt, Parijs en Zwitserland. Transamerica is gevestigd in San Francisco, Californië (VS) en is actief op het gebied van levensverzekeringen in de VS, Canada en Azië en financiële diensten in de V.S. en wereldwijd.

Financiering van de transactie

Nadat de overeenkomst medio 1999 zal zijn geëffectueerd, zullen de gezamenlijke aandeelhouders van Transamerica gerechtigd zijn gewone aandelen AEGON N.V. te ontvangen met een totale waarde van NLG 13,3 miljard (USD 6,8 miljard) en een totaal van NLG 5,7 miljard (USD 2,9 miljard) in contanten. Het exacte aantal aandelen wordt gebaseerd op de gemiddelde koers van het aandeel AEGON N.V. over twintig beursdagen voorafgaand aan de datum van effectuering. Circa 80% van het voor de transactie benodigde aantal aandelen AEGON zal bestaan uit nieuw uit te geven aandelen, die zullen worden genoteerd aan de New York Stock Exchange. Dit komt overeen met een toename van circa 10% van het totaal aantal uitstaande gewone aandelen AEGON N.V. Bovendien zal AEGON de overige voor de transactie benodigde aandelen kopen van Vereniging AEGON, AEGON's grootste aandeelhouder. Als onderdeel van de overeenkomst is tussen Vereniging AEGON en AEGON een optiecontract overeengekomen, waardoor de waarde van de nieuw door AEGON N.V. uit te geven aandelen ongeveer gelijk blijft aan de waarde die volgt uit de huidige beurskoers. Direct voorafgaand aan en als onderdeel van de transactie zullen nieuwe preferente aandelen worden uitgegeven aan Vereniging AEGON ter handhaving van haar meerderheid van stemrecht in AEGON N.V.

De geldswaarde van de transacties tussen AEGON en Vereniging AEGON zal op basis van marktconforme condities worden bepaald. De aankoop van gewone aandelen AEGON van Vereniging AEGON en de contante betaling aan aandeelhouders van Transamerica zullen worden gefinancierd met beschikbaar vermogen en met de opbrengst van andere nader te bepalen financieringsvormen.

Vereniging AEGON

Vereniging AEGON is een onafhankelijke vereniging, die een meerderheid van stemrecht heeft in AEGON N.V. door haar gewone en preferente aandelenbezit. Na voltooiïng van de transactie zal Vereniging AEGON op de vrije aandelenmarkt gewone aandelen AEGON N.V. kopen met het uiteindelijke doel haar belang van ongeveer 40% in gewone aandelen terug te krijgen, vanaf het niveau van ongeveer 30% direct na voltooiïng van de transactie. Het aandelenpakket zal geleidelijk worden aangevuld, zodat extra invloed op de koers van het aandeel AEGON zoveel mogelijk vermeden zal worden. Vereniging AEGON heeft laten weten dat zij zich zal onthouden van handel in aandelen AEGON zolang de onderhavige transactie loopt. De uit te geven preferente aandelen zullen geleidelijk worden teruggekocht door AEGON N.V. al naar gelang Vereniging AEGON haar belang van 40% in gewone aandelen terugkrijgt.

Management

Frank C. Herringer zal worden uitgenodigd toe te treden tot de Raad van Bestuur van AEGON N.V. De Raad van Bestuur zal dan bestaan uit Kees J. Storm, voorzitter, Paul van de Geijn, Frank C. Herringer, Donald J. Shepard en Henk B. van Wijk.

In de nieuwe combinatie zal Frank C. Herringer verantwoordelijk zijn voor bedrijfsfinancieringen, leaseproducten en dienstverlening voor de vastgoedmarkt. Daarnaast zal een aantal holdingactiviteiten tot zijn verantwoordelijkheidsgebied behoren evenals het verder ontwikkelen van de activiteiten in het Verre Oosten. Donald J. Shepard zal verantwoordelijk zijn voor de gecombineerde activiteiten op het gebied van verzekeringen en daarmee verband houdende producten zowel in de Verenigde Staten als elders op de Amerikaanse continenten.

Het hoofdkantoor van de gecombineerde Amerikaanse activiteiten zal in San Francisco, Californië, gevestigd worden, alhoewel de belangrijkste leidinggevende en administratieve functies op hun huidige locaties zullen blijven. Naam en logo van Transamerica blijven behouden en zullen waar zinvol ook gebruikt worden voor de activiteiten van AEGON USA.

De transactie moet voldoen aan de gebruikelijke effectueringsclausules en vereist toestemming van de daartoe bevoegde instanties en van de aandeelhouders van beide ondernemingen. De transactie is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van AEGON N.V. en een toelichting op deze transactie zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van AEGON N.V. die op 29 april 1999 zal worden gehouden. De Centrale Ondernemingsraad in Nederland heeft positief gereageerd.

Den Haag / Baltimore, Maryland (VS), 18 februari 1999 San Francisco, Californië (VS), 17 februari 1999

Inlichtingen:

AEGON USA, Inc AEGON N.V. Transamerica Corp. Press en Group Communications Communications Public Relations + 31 70 344 83 44 + 1 415 983 40 87 + 1 410 576 45 76

Investor Relations Investor Relations Investor Relations + 1 502 560 21 67 + 31 70 344 83 05 + 1 415 983 55 03

Meer informatie over Transamerica kunt u vinden op de website van deze onderneming.

Zoals eerder vermeld kan het exacte aantal aandelen AEGON N.V., dat met deze transactie gemoeid is wijzigen afhankelijk van de vaststelling van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON N .V. op het moment van effectuering. Aandeelhouders van Transamerica zullen AEGON aandelen ontvangen ter waarde van USD 54,60 (circa EUR 48,56/NLG 107,02) per aandeel Transamerica, welke waarde wijzigt als de gemiddelde koers van het aandeel AEGON over een vastgestelde termijn voorafgaand aan de datum van effectuering hoger is dan USD 114,24 (circa EUR 101,61/NLG 223,91) of lager dan USD 76,16 (circa EUR 67,74/NLG 149,27). Bovendien kan in het geval de gemiddelde koers van het aandeel AEGON N.V. lager is dan USD 61,88 (circa EUR 55,04/NLG 121,28) of hoger is dan USD 128,52 (circa EUR 114,31/NLG 251,90) de overeenkomst worden beëindigd, tenzij partijen overeenkomen het aantal aandelen AEGON N.V. dat aandeelhouders Transamerica ontvangen aan te passen.

Een ‘Registration Statement' aangaande de aandelen die worden uitgegeven in verband met de transactie is nog niet gedeponeerd bij de Amerikaanse SEC, een ‘Proxy Statement' met betrekking tot het stemmen van aandeelhouders over de transactie is ook nog niet gedeponeerd bij de SEC. De gewone aandelen in kwestie mogen niet worden aangeboden noch mag op enig aanbod tot koop van deze aandelen worden ingegaan voordat de ‘Registration Statement' met betrekking tot deze aandelen definitief is geworden. Dit persbericht is geen aanbod tot verkoop noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van enigerlei gewone aandelen of andere effecten en is ook geen uitnodiging tot het uitbrengen van een stem met betrekking tot deze transactie.

Top of page

Profiel AEGON N.V.

De AEGON Groep is gegroeid tot een van de grootste internationale verzekeringsbedrijven ter wereld. Het hoofdkantoor is gevestigd in Den Haag en de totale activa bedragen ruim USD 147 miljard (NLG 278 miljard). Ongeveer 86% van de activiteiten van de Groep betreffen levensverzekeringen, pensioenen en daaraan verwante diensten, financiële- en beleggingsproducten. De overige activiteiten betreffen schadeverzekeringen, ziektekosten- en ongevallenverzekeringen. De voornaamste werkgebieden van AEGON zijn de Verenigde Staten, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Hongarije en Spanje. AEGON heeft daarmee vijf grote, sterk geconcentreerde nationale bedrijven. Elk bedrijf is een belangrijke partij in zijn lokale markt.

Strategie

AEGON werkt als een ‘multi-domestic' organisatie: sterk gedecentraliseerde business units onder lokaal management maken vaker gebruik van lokale merken dan van de naam AEGON. De Groep legt sterke nadruk op autonome groei van zijn bestaande activiteiten. Op de tweede plaats komen selectieve acquisities in landen waar AEGON al aanwezig is. Daarnaast heeft de Groep een zeer gedisciplineerde benadering voor verdere internationalisering in andere geografische gebieden. Bij de beslissing in nieuwe markten te stappen gelden geëigende rendementseisen, waarbij tevens rekening wordt gehouden met de mogelijke wisselvalligheid in de opbrengsten. AEGON is duidelijk gericht op winstgevendheid en de Groep concentreert zich op zijn kernactiviteiten: verzekeringsproducten – met name levensverzekeringen – pensioenen en spaar- en beleggingsproducten.

Activititeiten

AEGON USA verkoopt levens- en ziektekostenverzekeringen, evenals annuities en beleggingsproducten. Elke divisie specialiseert zich in een bepaald marktsegment waarin ervaring is opgedaan en waar men de wensen van de klant kent.

In Nederland is AEGON actief in zowel de levensverzekerings- als de schadeverzekeringsmarkt. AEGON staat in Nederland als levensverzekeraar op de tweede plaats met een marktaandeel van 20% in collectieve en 12% in individuele levensverzekeringen. AEGON distribueert zijn producten voornamelijk via de onafhankelijke tussenpersoon.

AEGON UK in het Verenigd Koninkrijk neemt een leidinggevende positie in op de markt voor pensioenverzekeringen, gedistribueerd via Independent Financial Advisors (IFA'S). Ook verlenen zij diensten op het gebied van vermogensbeheer en verkopen producten op het gebied van vermogensbeheer voor derden.

ÁB-AEGON in Hongarije verkoopt een breed assortiment levens- en schadeverzekeringen via zijn eigen verkoopapparaat en via het professionele intermediair.

AEGON Spanje biedt individuele en zakelijke klanten op maat gesneden producten op het gebied van levens- en schadeverzekeringen en werkt hoofdzakelijk via onafhankelijke tussenpersonen.

De AEGON Groep is verder actief in België, Duitsland, Mexico, de Filippijnen en Taiwan en heeft vertegenwoordigingen in China en India.

Ranking

Wereldwijd staat AEGON, gemeten naar marktkapitalisatie, op de derde plaats in de lijst van beursgenoteerde internationale verzekeraars.

Top of page

Profiel AEGON USA, inc

AEGON USA heeft zijn hoofdkantoor in Baltimore en neemt meer dan vijftig procent van AEGON´s winst voor belastingen voor zijn rekening. De onderneming biedt levens- en ziektekostenverzekeringen alsmede spaar- en pensioenproducten aan vanuit drie groepen: de Anegency Group, de Alternative Markets Group en de Pension Group. De afzonderlijke divisies binnen elke groep functioneren als onafhankelijke bedrijven die ieder hun klanten benaderen met behulp van doelgerichte marketingactiviteiten.

Agency Group

De Equity Group in St. Petersburg, Florida, biedt ´variabele´ verzekeringsproducten en beleggingsfondsen via onafhankelijke agenten en andere derden.

De Individual Division is gehuisvest in Cedar Rapids, Iowa en biedt traditionele levensverzekeringsproducten, beleggingsfondsen, schade- en ziektenkostenverzekeringen en annuity producten aan via onafhankelijke agenten.

De Monumental Life Division, gevestigd in Baltimore, Maryland verkoopt traditionele verzekeringsproducten via vrije en gebonden tussenpersonen.

Alternative Markets Group

De Financial Markets Division in Ceder Rapids, lowa brengt ‘fixed' en ‘variable' annuities en levensverzekeringsproducten op de markt via banken en andere financiële instellingen.

De Long Term Care Division is gehuisvest in Bedford, Texas en verkoopt long term care verzekeringsproducten via marketingorganisaties, vrije tussenpersonen en makelaars.

De Special Markets Group heeft zijn kantoor in Baltimore, Maryland en richt zich op de markt van levensverzekerings- en aanvullende ziektekostenverzekeringen, financierings- en hypotheekproducten via direct marketing.

De Worksite Marketing Division in Little Rock, Arkansas biedt aanvullende levens- en ziektekostenverzekeringen, waarvan de premies verrekend worden via inhouding op het salaris.

Pension Group

Diversified Financial Products uit Louisville, Kentucky verkoopt ‘guaranteed savings and investment' producten direct aan institutionele pensioen- en investeringsmarkten.

Diversified Investment Advisors gevestigd in Purchase, New York brengt beleggingsproducten en diensten voor pensioenen op de markt voor middelgrote en grote ondernemingen, staten en lokale overheden en non-profit organisaties.

Top of page

Profiel Transamerica Corporation

Transamerica, gevestigd in San Fransisco, Californië (VS), is een financiële dienstverlener. De totale activa bedragen circa USD 58,5 miljard. De twee kernactiviteiten van de onderneming richten zich op levensverzekeringen en financiering.

Levensverzekeringen
Transamerica Life Companies heeft zijn hoofdkantoor in Los Angeles, Californië en heeft toonaangevende bedrijven in Charlotte, North Carolina; Kansas City, Missouri; Purchase, New York en Toronto, Canada. Transamica Life is de op vijf na grootste aanbieder van levensverzekeringen in Noord Amerika, gemeten naar totaal verzekerd bedrag en een van de grootste levensherverzekeraars in de Verenigde Staten, gemeten naar nieuwe productie en omvang van de portefeuille.

De Life Companies ontwikkelen, sluiten en verlenen diensten op het gebied van levensverzekeringen, annuïteiten, long term care verzekeringen en andere financiële producten die worden verkocht in de Verenigde Staten, Canada en Azië via verzekeringskantoren, bankinstellingen, makelaars en speciale distributeurs alsmede door onafhankelijke tussenpersonen en financiële adviseurs.

Transamerica Life is tevens actief als herverzekeraar en geeft adviezen op het gebied van risico management en productontwikkeling. Bovendien ontwikkelt, beheert en verkoopt de onderneming beleggingsfondsen, pensioenverzekeringen en andere beleggingsproducten, waaronder beleggingscontracten voor waardevaste beleggingsfondsen, gemeentelijke overheden en verzekerde schaderegelingssommen (‘structured settlements').

Financiering

Bedrijfsfinanciering: Transamerica Commercial Finance is gevestigd in de regio Chicago, Illinois. Het is een van de grootste onafhankelijke ondernemingen op het gebied van bedrijfsfinancieringen in de Verenigde Staten, gemeten naar uitstaande vorderingen. Transamerica Commercial Finance biedt bedrijfsfinancieringen via drie ondernemingen. Transamerica Distribution Finance levert financiering aan producenten, distributeurs, midden- en kleinbedrijf en consumenten in een breed scala van sectoren.
Transamerica Business Credit verstrekt leningen aan verschillende soorten bedrijven voor een veelheid aan financieringsbehoeften. Transamerica Equipment Financial Services biedt financiering van faciliteiten en apparatuur door middel van leningen en leasing aan een veelheid van ondernemingen en gemeentelijke overheden.

Leasing: het hoofdkantoor van Transamerica Leasing is gevestigd in Purchase, New York. Het containerpark is de grootste in deze sector. De onderneming least, beheert en verzorgt wereldwijd de financiering van transportmiddelen. Het assortiment bestaat uit standaardcontainers en speciale containers zoals koelcontainers, tankcontainers en trailers en onderstellen voor vervoer per spoor.

Vastgoed: Het hoofdkantoor van Transamerica Real Estate Information Companies is gevestigd in Dallas, Texas. Transamerica Real Estate Tax Service is Amerika's grootste dienstverlener op het gebied van hypotheken. De onderneming geeft belastingadviezen, regelt betalingen ten behoeve van vastgoedtransacties en biedt verwerking van belastingbetalingen aan.
Transamerica Flood Hazard Certification geeft adviezen op het gebied van overstromingsgevaar.
Transamerica Intellitech ontplooit activiteiten op het gebied van software voor de vastgoedsector.

Top of page

Profiel ‘Vereniging AEGON'

Vereniging AEGON is de voortzetting van de voormalige onderlinge verzekeringsmaatschappij AGO. Na een herstructurering in de jaren zeventig werden de verzekeringsactiviteiten van AGO ondergebracht bij AGO Holding N.V. terwijl de niet-beursgenoteerde aandelen AGO Holding N.V. werden ondergebracht in de Vereniging. In 1983 fuseerde AGO Holding met de beursgenoteerde verzekeringsmaatschappij ENNIA tot AEGON N.V. Als gevolg daarvan heeft de Vereniging nu aandelen in AEGON N.V. De medewerking van Vereniging AEGON draagt bij aan een zo efficiënt mogelijke financiering van de voorgestelde transactie. Tevens wordt op deze manier het risico van een aanzienlijke koersdaling voor AEGON N.V. afgegrendeld.

Volgens de statuten van Vereniging AEGON is haar belangrijkste doelstelling de behartiging van de belangen van de tot AEGON behorende of daarmee geassocieerde maatschappijen, alsmede van de verzekerden, medewerkers, aandeelhouders en andere gelieerden aan de AEGON Groep. Conform de ten tijde van de AEGON fusie gesloten overeenkomst heeft Vereniging AEGON recht op nieuw uit te geven preferente aandelen indien zij haar meerderheid van stemmen in AEGON N.V. zou verliezen. Om deze meerderheid zeker te stellen heeft Vereniging AEGON verzocht om plaatsing van nieuwe preferente aandelen.

Top of page

Back

Deel: ' AEGON en Transamerica een van de grootste levensverzekeraars '
Lees ook