aegon's nettowinst stijgt met 25% tot nlg 2.748 miljoen (eur 1.247 miljoen) in 1998
20% hoger dividend van nlg 2,23 (eur 1,01) per aandeel voorgesteld

   kerncijfers 1998 
(bedragen in miljoenen, boekjaar boekjaar boekjaartoename autonome behalve cijfers per 1998 (eur) 1998 (nlg) 1997 (nlg) groei aandeel)
nettowinst 1.247 2.748 2.207 25% 13% nettowinst per aandeel 2,16 4,75 3,95 20% 14% winst voor belastingen 1.634 3.601 2.837 27% 14% brutopremies 11.550 25.453 21.006 21% 16% opbrengst beleggingen 5.003 11.024 8.817 25% 7% totaal omzet * 17.179 37.857 31.309 21% 14% eigen vermogen 7.934 17.485 18.131 -4% totaal activa 131.196 289.118 272.736 6%


*) de omzetcijfers zijn exclusief annuity en gic stortingen en beleggingsinkomsten en opbrengsten uit activa voor rekening van polishouders. deze worden separaat verantwoord.

vooruitzichten 1999

het is de verwachting dat de acquisitie van transamerica een positief effect zal hebben op de winst per aandeel zowel in 1999 als in 2000 van ten minste 3%. onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden, zoals nadelige wisselkoersinvloeden en bewegingen in de financiële markten en met inbegrip van de transamerica acquisitie - die wij halverwege dit jaar denken te effectueren - verwachten wij in 1999 een toename van de winst tussen de 18% en 20% en van de winst per aandeel tussen de 12% en 15% in euro's.

samenvatting


* de verdergaande groei van aegon's kernactiviteiten, levensverzekeringen en pensioenen, zorgde voor een stijging van de totale nettowinst van de groep over 1998 van 25% tot nlg 2.748 miljoen (eur 1.247 miljoen), inclusief het positieve effect van 1% door valutakoersbewegingen. de 13% autonome groei in de resultaten geven vooral de verhoogde winstgevendheid aan van de activiteiten in amerika, nederland en het verenigd koninkrijk.

* de nettowinst per aandeel steeg met 20% tot nlg 4,75 (eur 2,16). over 1998 wordt een 20% hoger dividend van nlg 2,23 (eur 1,01) voorgesteld. rekening houdend met het interim-dividend dat al uitgekeerd is, betekent dit een slotdividend van nlg 1,30 (eur 0,59) per gewoon aandeel aegon n.v. van nlg 0,50 nominaal.
* de toename van de nettowinst in amerika bedroeg in 1998 38% in us dollars, tot een totaal van nlg 1.357 miljoen (eur 616 miljoen). hierbij wordt opgemerkt dat de overgenomen verzekeringsactiviteiten van de voormalige providian corporation alleen voor de laatste zes maanden van 1997 zijn meegerekend en voor het volledige boekjaar 1998. de nederlandse onderdelen rapporteerden een 8% hogere nettowinst van nlg
1.300 miljoen (eur 590 miljoen). zonder de resultaten van fgh bank en labouchere, bedroeg de aangepaste stijging van de winst van aegon nederland 12%. aegon uk rapporteerde een nettoresultaat van nlg 229 miljoen (eur 104 miljoen), wat een stijging van de winst na belastingen van 23% in britse ponden inhoudt. uitgezonderd het effect van aegon's verhoogde winstaandeel in deze activiteiten was de stijging 17%. de bijdrage aan de winst na belastingen van de activiteiten uit overige landen bedroeg nlg 61 miljoen (eur 28 miljoen).
* de brutopremies bedroegen totaal nlg 25.453 miljoen (eur 11.550 miljoen). deze stegen met 25% in amerika (tot usd 4.146 miljoen), 11% in nederland (tot nlg 6.974 miljoen), 23% in het verenigd koninkrijk (tot gbp 2.698 miljoen) en 11% (gecombineerd) tot nlg 1.382 miljoen (eur 627 miljoen) in de overige landen. in alle gevallen werd deze groei ondersteund door gestegen verkopen van levensverzekeringen, pensioenen en aanverwante producten. de premie-inkomsten uit ziekte- en ongevallenverzekeringen stegen in nederland en in de vs. premie-inkomsten uit schadeverzekeringen daalden iets en bedragen nu 6% van de totale premies.

* de 4% daling van het eigen vermogen werd vooral veroorzaakt door de lagere wisselkoers van de amerikaanse dollar en het britse pond ten opzichte van de nederlandse gulden, goodwill-afschrijvingen en de inkoop van eigen aandelen om de rechten uit de optieregelingen van de onderneming af te dekken, deels gecompenseerd door gerealiseerde en nog niet gerealiseerde winst uit beleggingen en uit de ingehouden winst.

commentaar voorzitter raad van bestuur

de voorzitter van de raad van bestuur, kees storm, over de jaarcijfers 1998: "We benadrukken altijd dat we ons voornamelijk concentreren op sterke autonome groei. De resultaten van 1998 laten wederom het gezonde winstvermogen zien van onze bestaande onderdelen. Maar natuurlijk kunnen we het niet helpen dat we enthousiast zijn over de additionele groei die we in 1999 verwachten door de acquisitie van Transamerica later dit jaar."

Verslag van de Raad van Bestuur

KRACHTIG VOORTBOUWEN

Het verheugt ons een stijging van 25% van de totale nettowinst en een stijging van 20% van de winst per aandeel voor het boekjaar 1998 te kunnen rapporteren. In dit jaar van AEGON's vijftienjarig bestaan heeft de nettowinst een nieuwe recordhoogte bereikt van NLG 2.748 miljoen (EUR 1.247 miljoen). Tegelijkertijd zien we goede vooruitzichten voor verdergaande groei in de sterke winstbijdragen die zijn gerealiseerd door AEGON's bestaande onderdelen en de additionele voordelen uit de nog te voltooien acquisitie van Transamerica. Valutakoersschommelingen, lagere rentestanden en meer bewegelijkheid op de financiële markten zorgen voor uitdagingen voor de gehele financiële dienstverleningssector. AEGON's relatieve ongevoeligheid tegen deze risico's komt tot uitdrukking in de resultaten van 1998. De kernactiviteiten van de Groep, levensverzekeringen en pensioenen, lieten een verdergaande sterke groei zien in alle landen units en het totaal van de resultaten in alle andere productgroepen bleef positief. Over het boekjaar 1998 stelt de Raad van Bestuur een 20% hoger dividend voor en geeft een positieve verwachting voor 1999. Met de AEGON USA en Transamerica combinatie in het vooruitzicht, blijft AEGON voortbouwen op basis van zijn sterke punten.

De belangrijkste ontwikkelingen voor AEGON in 1998 waren allereerst de verdere integratie van de verzekeringsactiviteiten overgenomen van de voormalige Providian Corporation en het 48%-belang in Afore Banamex AEGON. Deze initiatieven zijn in lijn met onze strategie en droegen beide bij aan de winst. Ook overeenkomstig onze strategie waren zowel de verkoop van FGH BANK en onze Amerikaanse schadeverzekeringsactiviteiten, als de aanstaande fusie tussen Labouchere en AOT (die naar verwachting vóór de zomer geëffectueerd wordt). De opening van een vertegenwoordiging in Beijing (China), het begin van verkoopactiviteiten op de Filippijnen en de verkoop van ENNIA Caribe vonden ook plaats in 1998. De gehele AEGON organisatie blijft gericht op dienstverlening aan onze klanten en verbetering van de prestaties van onze bestaande activiteiten, terwijl we uitkijken naar de samenwerking met Transamerica.

De volgende tabel geeft een samenvatting van de nettowinst in 1998, geografisch en naar activiteit, in Nederlandse guldens. Voor cijfers in euro's verwijzen wij naar de bijlagen.

   x NLG miljoen 
Nederland Amerika VK OverigeBoekjaar Boekjaar Toename
* landen** 1998 1997 t.o.v. 1997 Levensverzekering 1.272 1.812 317 40 3.441 2.632 31% (incl. annuities)
Ziekte- 52 180 7 239 214 12% en ongevallen-
verzekering
Schadeverzekeringen 49 7 12 68 110 -38% Bankactiviteiten 232 232 238 -3% Financierings- -379 -357 6% lasten en overig
Winst voor 1.605 1.999 317 59 3.601 2.837 27% belastingen
Belastingen -305 -642 -88 2 -853 -630 35% Nettowinst 1.300 1.357 229 61 2.748 2.207 25% Nettowinst 1997 1.203 971 183 66 Toename t.o.v. 1997 8% 40% 25% -8% Toename t.o.v.
1997 excl. FGH
BANK / Labouchere 12%
Totale 44% 46% 8% 2% nettowinst 1998


*) De cijfers onder ‘Amerika' omvatten de resultaten van AEGON USA en AEGON Mexico.

**) De cijfers onder ‘Overige landen' omvatten de resultaten van ÁB-AEGON in Hongarije, AEGON Spanje, AEGON België, AEGON Lebensversicherungs-AG in Duitsland, AEGON Taiwan en AEGON Filippijnen.

Het resultaat uit levensverzekeringen steeg met 31% tot NLG 3.441 miljoen (EUR 1.562 miljoen). Ongeveer 75% van de stijging van de opbrengsten uit levensverzekeringen, gerapporteerd in Nederlandse guldens (of euro's), kan worden toegeschreven aan de activiteiten in Amerika. Dit laat duidelijk de invloed zien van de integratie van de activiteiten van het voormalige Providian met die van AEGON USA. De winst uit levensverzekeringen en pensioenen uit Amerika steeg met 50% naar NLG 1.812 miljoen (EUR 822 miljoen). AEGON Nederland handhaafde zijn dubbele groeicijfers in de winst uit levensverzekeringen en pensioenen en rapporteerde een stijging van 11% in de resultaten in deze productgroep, tot totaal NLG 1.272 miljoen (EUR 578 miljoen). AEGON UK droeg bij met 23% hogere levensverzekerings- en pensioenresultaten, die in totaal NLG 317 miljoen (EUR 144 miljoen) bedroegen, inclusief het effect van AEGON's toegenomen aandeel in de winst. Resultaten uit levensverzekeringen en pensioenen in de overige landen verdubbelden bijna in 1998 tot een totaal van NLG 40 miljoen (EUR 18 miljoen).

Resultaten uit ziekte- en ongevallenverzekeringen lieten in Nederland een sterke verbetering zien met een stijging tot NLG 52 miljoen (EUR 23 miljoen). In Amerika verbeterden de resultaten in deze productgroep met 4% tot totaal NLG 180 miljoen (EUR 82 miljoen). In de overige landen was er een daling, van NLG 12 miljoen (EUR 5 miljoen) in 1997 tot NLG 7 miljoen (EUR 3 miljoen) in 1998.

Het resultaat uit schadeverzekeringen was lager, vooral in Spanje, resulterend in een totale geconsolideerde winst voor belastingen van NLG 68 miljoen (EUR 31 miljoen) in 1998.

In de resultaten uit de bankactiviteiten in 1998 is de winstbijdrage van FGH BANK niet meer opgenomen. Maar ten gevolge van de sterke groei van Labouchere en AEGON Bank bedroeg het resultaat uit bankactiviteiten in 1998 totaal NLG 232 miljoen (EUR 105 miljoen), bijna net zoveel als in 1997.

Nederland

De nettowinst steeg in Nederland met 8% tot NLG 1.300 miljoen (EUR 590 miljoen). De resultaten van FGH BANK en Labouchere in 1997 en 1998 buiten beschouwing latend, bedroeg de stijging 12%. De winst voor belastingen steeg met 9% tot NLG 1.605 miljoen (EUR 728 miljoen), mede dankzij een verdere groei in levensverzekeringen, pensioenen en daaraan gerelateerde spaar- en beleggingsproducten.

De winst uit levens- en pensioenverzekeringen bedroeg 79% van de winst voor belastingen en steeg met 11% tot NLG 1.272 miljoen (EUR 578 miljoen) profiterend van gestegen nieuwe premie-productie en effectieve kostenbeheersing. Met name de sterke groei van de business units AEGON Particulieren, Spaarbeleg en Van Nierop droeg bij aan de stijging van het premie-inkomen uit levensverzekering van totaal NLG 5.787 miljoen (EUR 2.626 miljoen) in 1998 (een toename van 14%). De nieuwe productie van koopsommen steeg met 22%, terwijl de nieuwe productie van levensverzekeringen tegen premiebetaling een stijging liet zien van 10%.

De resultaten uit schadeverzekeringen stegen met 22% tot NLG 101 miljoen (EUR 45 miljoen). Hogere resultaten werden bereikt in ziektekosten- en ongevallenverzekeringen, ondanks een hoger dan verwachte schadelast. De stormen in juni, twee ernstige busongevallen in Frankrijk en het treffen van voorzieningen voor het millennium risico (op verzekeringsgebied) waren de hoofdoorzaken van de teruggang in de resultaten uit schadeverzekeringen.

De resultaten van de bankactiviteiten bedroegen in totaal NLG 232 miljoen (EUR 105 miljoen) in 1998 tegen NLG 238 miljoen (EUR 108 miljoen) in 1997 toen de resultaten van FGH BANK hier nog waren inbegrepen. Labouchere liet een forse stijging zien. Deze resultaten zijn nog opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening 1998 in afwachting van de op handen zijnde fusie met AOT. De verwachting is dat deze vóór de zomer zal worden geëffectueerd. De overige spaar- en beleggingsactiviteiten, in het bijzonder die van Spaarbeleg, lieten wederom een sterke groei zien.

Amerika

De Amerikaanse bedrijven lieten een stijging van de nettowinst zien van 38% tot USD 684 miljoen (een stijging van 40% in guldens tot NLG 1.357 miljoen). De winst voor belastingen in Amerika steeg met 42% tot USD 1.007 miljoen (45% in guldens/euro's). Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de vergelijking met de winst over het vorige jaar de resultaten van de voormalige Providian Corporation in de cijfers van 1997 gedurende zes maanden en in de cijfers van 1998 voor het gehele jaar zijn opgenomen. De acquisitie droeg sterk bij aan de winstgroei van diverse divisies. Belangrijke factoren voor de winstontwikkeling waren nieuwe verkopen en de voortgaande kostenbesparing ten gevolge van de acquisitie in 1997, die eveneens een significant effect hebben gehad op de ontwikkeling van het premie-inkomen, hetgeen resulteerde in een stijging van 25% in 1998. Het premie-inkomen bedroeg in 1998 USD 4.146 miljoen, hetgeen kan worden toegeschreven aan de groei van de gecombineerde activiteiten alsmede aan de voortgaande goede autonome groei. Het resultaat uit levensverzekering bedroeg USD 913 miljoen; een stijging van 48% ten opzichte van 1997. Het premie-inkomen uit levensverzekeringen (waarin niet begrepen de annuity stortingen) bereikte het niveau van USD 2.787 miljoen.

Annuity stortingen, inclusief Guaranteed Investment Contracts (GIC), bedroegen USD 7.468 miljoen (41% hoger). De variabele stortingen bepaalden het belangrijkste deel van de stijging. Synthetic GIC stortingen - gegarandeerde beleggingscontracten, welke niet in de balans zijn opgenomen - waren boven verwachting en bedroegen USD 3.292 miljoen.

Het resultaat uit ziektekosten- en ongevallenverzekering steeg met 2% tot USD 91 miljoen. Het premie-inkomen uit deze productgroep steeg met 9% tot USD 1.354 miljoen.

De afronding van de verkoop van de Worldwide Insurance Company (de voormalige Providian Auto & Home Insurance Company en dochterondernemingen) wordt in de komende maanden verwacht. Met de transactie is een bedrag gemoeid van USD 162 miljoen, waarin een betaling aan AEGON van USD 47 miljoen aan dividend is begrepen.

Ondanks de daling van de koers van de Mexicaanse peso rapporteerden de levensverzekerings- en pensioenactiviteiten in Mexico een stijging van de winst voor belastingen van 34%. De nieuw verkregen pensioenactiviteiten waren verantwoordelijk voor de stijging.

Verenigd Koninkrijk

Scottish Equitable vormde in 1998 een nieuwe holdingmaatschappij met de naam ‘AEGON UK', die de moeder is van de in pensioenen gespecialiseerde Scottish Equitable plc, Scottish Equitable Asset Management plc en Scottish Equitable International Holdings plc (met een vestiging in Luxemburg en Italië). Deze bedrijven opereren autonoom, ieder in hun eigen marktsegment.

De nettowinst uit het Verenigd Koninkrijk steeg met 23% tot GBP 70 miljoen, hetgeen een stijging van 25% in guldens tot NLG 229 miljoen betekent. De AEGON UK units droegen GBP 96 miljoen bij aan de winst voor belastingen van de AEGON Groep (een stijging van 20% in ponden). Hierin is begrepen AEGON's verhoogde winstaandeel (van 90% tot 95% in 1998). AEGON's winstaandeel werd eind 1998 verhoogd tot 100%. Een belangrijke factor voor de verdere winststijging was de toename in beheersvergoedingen gerelateerd aan beleggingsfondsen, dankzij de groei in unit-linked pensioenproducten.

De premie-omzet van AEGON UK steeg met 23% tot GBP 2.698 miljoen in 1998. De herziening van collectieve pensioenregelingen, in aansluiting op de Pensions Act uit 1995, alsmede een aanzienlijke toename van de verkoop van pensioenbeleggingscontracten droeg belangrijk bij aan de stijging van het premie-inkomen van levensverzekeringen en pensioenen. De nieuwe premieproductie steeg met 19% in 1998, gemeten op basis van de in de bedrijfstak gehanteerde maatstaf van nieuwe jaarlijkse premies plus 1/10 van de nieuwe koopsomproductie.

Overige landen

De bijdrage aan de nettowinst uit de ‘overige landen' bedroeg in totaal NLG 61 miljoen (EUR 28 miljoen). Het resultaat voor belastingen bedroeg in 1998 NLG 59 miljoen (EUR 27 miljoen), hetgeen 31% minder is dan vorig jaar.

De resultaten voor belastingen van ÁB-AEGON bedroegen NLG 88 miljoen (EUR 40 miljoen); een stijging van 16% ten opzichte van vorig jaar. Hogere beleggingsinkomsten en effectief kostenbeheer resulteerden in een zeer sterk vierde kwartaal voor de levensverzekeringsactiviteiten. De toename in beleggingsopbrengsten overtrof de stijging van de schadelast in inboedel- en motorrijtuigenverzekeringen en zorgde voor de resultaatstijging in schadeverzekeringen. Het premie-inkomen bedroeg in totaal NLG 405 miljoen (EUR 184 miljoen).

AEGON Spanje noteerde in 1998 een nettoverlies van NLG 12 miljoen (EUR 5 miljoen) als gevolg van de negatieve resultaten uit motorrijtuigenverzekeringen, na een premieverlaging, en door een aanvulling van de voorzieningen voor verzekeringsverplichtingen. Er worden aanpassingen in zowel de organisatie als in het acceptatiebeleid doorgevoerd om de kwaliteit van de portefeuille te verhogen en de kosten te verlagen. Het premie-inkomen bedroeg NLG 866 miljoen (EUR 393 miljoen): een stijging van 11% ten opzichte van 1997.

De aanloopkosten van de activiteiten in de andere landen bedroegen NLG 10 miljoen (EUR 5 miljoen) in 1998 (NLG 36 miljoen/EUR 16 miljoen in 1997).

Resultaten zakelijke waarden
In 1998 bedroegen de totale gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten op de voor eigen rekening gehouden beleggingen in aandelen en vastgoed, die zijn opgenomen in de herwaarderingreserve, NLG 1.739 miljoen (EUR 789 miljoen).
NLG 585 miljoen (EUR 265 miljoen) uit de herwaarderingsreserve werd als indirect rendement ten gunste gebracht van het resultaat voor belastingen van de Groep (NLG 83 miljoen/EUR 38 miljoen meer dan in 1997). Het saldo van de herwaarderingsreserve bedroeg per 31 december 1998 NLG
8.273 miljoen (EUR 3.754 miljoen).

Eigen vermogen en kapitaalmarkt
Het eigen vermogen daalde met 4%. De belangrijkste factoren voor de afname van het eigen vermogen waren de inkoop van eigen aandelen ter afdekking van het optieplan 1998, valutakoersverschillen en goodwill-afschrijvingen. De goodwill-afboeking heeft met name betrekking op de acquisitie van het belang in Afore Banamex en de verwerving van de laatste 5% in het winstaandeel van Scottish Equitable per januari 1999. Het eigen vermogen bedroeg per 31 december 1998 NLG 17.485 miljoen (EUR 7.934 miljoen). Eind 1997 bedroeg dit NLG 18.131 miljoen (EUR 8.227 miljoen).

Dividend
Over het jaar 1998 wordt een 20% hoger totaaldividend voorgesteld van NLG 2,23 (EUR 1,01) per gewoon aandeel van NLG 0,50 nominaal (1997: NLG 1,86/EUR 0,84) gebaseerd op een pay-out percentage van 47 van NLG 4,75 (EUR 2,16 ) nettowinst per aandeel.
Het dividendvoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeel-houders op 29 april 1999. Rekening houdend met het interim-dividend van NLG 0,93 (EUR 0,42), betekent dit een slotdividend van NLG 1,30 (EUR 0,59) per gewoon aandeel. Voorgesteld wordt dit slotdividend naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten danwel geheel in aandelen beschikbaar te stellen. Het dividend in aandelen wordt uitgekeerd ten laste van de agioreserve of, desgewenst, uit de winst over 1998. Gezien onze sterke vermogenspositie willen wij de keuze voor het dividend in contanten stimuleren. De waarde van het dividend in aandelen zal daarom 2% tot 5% lager zijn dan het dividend in contanten. De aandelen AEGON worden vanaf 4 mei 1999 ex-dividend genoteerd. Op die dag begint de periode waarin aandeelhouders hun keuze kenbaar kunnen maken voor betaling van het dividend, contant danwel in aandelen. Deze keuzeperiode loopt tot en met 11 mei 1999. De exacte waarde van het dividend in aandelen wordt bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel AEGON op de Amsterdam Exchanges op de vijf handelsdagen in de periode van 12 mei tot en met 19 mei 1999. Dividenden in contanten en in aandelen worden vanaf 26 mei 1999 betaalbaar gesteld. De nieuw uit te geven aandelen geven recht op het dividend over 1999 en de daaropvolgende jaren.

Vooruitzichten 1999
Het is de verwachting dat de acquisitie van Transamerica een positief effect zal hebben op de winst per aandeel zowel in 1999 als in 2000 van ten minste 3%. Onder voorbehoud van onvoorziene buitengewone omstandigheden, zoals nadelige wisselkoersinvloeden en bewegingen in de financiële markten en met inbegrip van de Transamerica acquisitie - die wij halverwege dit jaar denken te effectueren - verwachten wij in 1999 een stijging van de winst tussen de 18% en 20% en van de winst per aandeel tussen de 12% en 15% in euro's.

Den Haag, 3 maart 1999

Voor nadere informatie:

AEGON N.V.
Group Communications
Tel. + 31 70 344 83 44

Jaarcijfers 1998 (Excel)

Deel: ' AEGON's nettowinst stijgt met 25% tot nlg 2.748 miljoen '
Lees ook