Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 26 JANUARI 1999

Afbouw permanente campingbewoning

Op voorstel van minister-president Luc VAN DEN BRANDE heeft de Vlaamse regering na advies van de Raad van State definitief ingestemd met een ontwerpdecreet tot wijziging van het Campingdecreet van 3/3/1993.

Om een vergunning te bekomen in het kader van dit decreet moeten exploitanten van openluchtrecreatieve verblijven vòòr einde 1999 aan een hele reeks voorwaarden voldoen en mag er geen permanente bewoning zijn. Om te beletten dat campingexploitanten verplicht zouden zijn om alle huidige permanente bewoners op te zeggen om in aanmerking te komen voor een exploitatievergunning, wordt er voorzien in een overgangsmaatregel.

Het gebruik van een camping als vaste woonplaats is tot uiterlijk 31/12/2005 toegestaan aan gezinnen, voorzover tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- het moet gaan om een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven dat gelegen is in een gemeente waarin ten minste tien gezinnen op 1/1/1998 in een dergelijk verblijf waren gedomicilieerd;

- het verblijf is gelegen in een zone waarbinnen een terrein voor openluchtrecreatieve verblijven overeenkomstig de regelgeving inzake de ruimtelijke ordening kan worden aangelegd;

- de aanvrager van de vergunning heeft een plan aan Toerisme Vlaanderen voorgelegd, waaruit kan worden opgemaakt dat het terrein uiterlijk op 31/12/1999 zal voldoen aan de opgelegde normen;

- en het gemeentebestuur heeft een goedgekeurd begeleidingsplan bekomen van de Vlaamse regering.

Het uitdoofscenario heeft als basis een
samenwerkingsverband tussen terreinuitbater, gemeentebestuur, plaatselijke
huisvestingsmaatschappij(en), OCMW-bestuur en de bewoners, waarbij alle betrokkenen het engagement aangaan om binnen een bepaald tijdsbestek (uiterlijk op 31/12/2005) en onder bepaalde voorwaarden de bestaande permanente bewoning op terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven af te bouwen.

info : Jan Adriaensens, woordvoerder van de minister-president - tel. (02) 227 29 11 e-mail: persdienst.vandenbrande@vlaanderen.be

Deel: ' Afbouw permanente campingbewoning in Vlaanderen '
Lees ook