Gemeente Bergh

Nieuwe werkwijze afdeling Bouwen en Milieu
22-07-2002

Met ingang van 1 juni jl. is voor bouwplannen een nieuwe werkwijze op de afdeling Bouwen en Milieu van kracht. Hierbij zijn de volgende punten voor u van belang:


* De aanvraag wordt behandeld door een dossierverantwoordelijke ambtenaar, deze is gedurende het gehele traject uw contactpersoon.


* U kunt in principe elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur met vragen over uw bouwplannen bij uw contactpersoon terecht.
* Vragen van algemene aard worden uiteraard door ons beantwoord, hiervoor is speciaal een roulatiesysteem opgezet zodat de dienstverlening optimaal verloopt. Ook voor uw algemene vragen kunt u iedere dag bij ons terecht van 08.30 tot 12.30 uur.
* Indien u persoonlijk contact met een van de ambtenaren wenst kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken. U kunt ons telefonisch bereiken onder telefoonnummer 0314-678911.

De werkwijze wordt in bijgaand informatiemateriaal uitvoerig beschreven.

Aan welke eisen moet uw plan c.q. aanvraag voldoen?

Bij uw plan c.q. aanvraag moet een bouwkundige tekening (in viervoud) en een toelichting op het plan worden overgelegd. Op de tekening moet de bestaande en nieuwe situatie zijn getekend inclusief de maatvoering, en hierbij moet u met tenminste het volgende rekening houden:


* Een kadastrale situatie (schaal 1:1000);
* De plattegronden (schaal 1:100) met daarop de aangegeven onderdelen volgens het woordgebruik van het Bouwbesluit (zoals bijvoorbeeld gebruiksoppervlakte, verblijfsgebied en verblijfsruimte);

* Alle gevelaanzichten (schaal 1:100);

* Een doorsnede (schaal 1:100);

* Kleur- en materiaalgegevens.

Indien bij de ontvankelijkheidtoets geconstateerd wordt dat de aanvraag onvolledig is, wordt u in de gelegenheid gesteld om binnen 2 weken de aanvraag te completeren. Indien er niet of onvolledig wordt aangevuld wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Bij het toetsen van de aanvraag aan het Bouwbesluit wordt de nadruk gelegd op de volgende onderdelen:


* Veiligheid;

* Gezondheid;

* Energiezuinigheid.

Op de tekeningen en de bijbehorende berekeningen moet hieraan extra aandacht worden besteed. Indien er onvoldoende gegevens worden verstrekt of indien de gegevens fout worden weergegeven kan de aanvraag voor een bouwvergunning worden geweigerd. Uiteraard wordt u vooraf in de gelegenheid gesteld om eventuele fouten te herstellen of e.e.a. te verduidelijken.

Kwaliteitseisen gemeente.

U mag van uw gemeente kwaliteit verwachten. Dit willen wij bereiken met de volgende maatregelen:


* De ontvangst van ieder plan (vooroverleg, bouwaanvraag, melding e.d.) wordt schriftelijk bevestigd ;

* Over de voortgang en de afronding wordt u schriftelijk geïnformeerd;

* U krijgt binnen de gestelde termijnen een antwoord; hetzij een beschikking, danwel een voortgangsmededeling (schriftelijk of mondeling/telefonisch).

Nieuw elan en de consequenties

Uw plannen c.q. aanvragen worden strenger getoetst, dus kan het voorkomen dat deze niet in behandeling wordt genomen. Wij kunnen de plannen c.q. aanvragen zelfs retourneren. Tekeningen die in eigen beheer zijn geproduceerd en die niet van voldoende kwaliteit zijn, worden niet geaccepteerd.

Met deze werkwijze willen wij beter inspelen op de behoefte van de burger en rekenen op zijn/haar medewerking. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de folder \" Spelregels voor het bouwen en/of verbouwen\", deze is verkrijgbaar bij de Publieksbalie of te downloaden vanaf onze website.

Te downloaden :

- bouwenfolder.pdf

Deel: ' Afdeling Bouwen en Milieu gemeente Bergh gaat strenger toetsen '
Lees ook