Landelijke Huisartsen Vereniging

Afdracht sociale premies bij waarneming vooralsnog verplicht

Hoewel de LHV reeds in de Ledenbrieven van maart en juni 2002 Èn op de LHV-site hierover heeft gepubliceerd, is bij huisartsen en waarnemende huisartsen toch enige verontwaardiging ontstaan over het betalen van sociale premies bij waarneming vanaf 1 januari 2002. Ook leverde de vragen en antwoorden over de zogenaamde 'VAR wuo' in het vorige Praktijkbericht en op de LHV-site nog nieuwe vragen op.

De Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) van de Belastingdienst zegt niets over het betalen van sociale premies, maar deze betaling wordt bepaald door UWV-Cadans. Voor de duidelijkheid melden wij daarom dat het feitelijk zo is dat vanaf januari dit jaar bij waarneming altijd sociale premies moeten worden afgedragen, tenzij UWV-Cadans nadrukkelijk op basis van een verzekeringsplichtonderzoek laat weten dat het niet hoeft. Hierbij gaat het om circa 25 procent. De Belastingdienst suggereert ten onrechte dat een verstrekte VAR ook betrekking heeft op de afdracht van sociale premies.

Advies
Wij adviseren u dan ook ten stelligste om vanaf nu bij de betaling aan de waarnemer circa 25 procent sociale premie van het waarneemtarief in te houden ten behoeve van UWV-Cadans. Dit waarneemtarief is een all-in tarief waarin zowel een werkgevers- als werknemersdeel van de sociale premies zijn opgenomen.
Als praktische oplossing adviseert de LHV u om ·lle waarnemers aan te melden bij UWV-Cadans en af te wachten of voor de betreffende waarneming premies moeten worden betaald. Intussen kunt u berekenen hoe hoog het totale bedrag van sociale premies zou kunnen zijn en dit reserveren tot het moment, dat u helderheid heeft verkregen over het exacte bedrag dat u eventueel moet betalen.
Hoeft u achteraf geen premies af te dragen, dan moeten de inhoudingen op de betaling aan waarnemers natuurlijk worden teruggestort. De regeling is formeel begonnen per 1 januari 2002. Vanaf die datum kan door UWV-Cadans dus premiebetaling worden geÎist. Blijkt bij controle dat men niet heeft betaald, dan kan tot vijf jaar na dato premie worden nageheven bij de praktijkhouder. Met betrekking tot de waarnemingen die reeds zijn afgerond, kunt u overwegen om bij de waarnemer een deel terug te vragen om gezamenlijk deze last te dragen.

Niet gelukkig
De LHV is beslist niet gelukkig met deze gang van zaken en heeft gezamenlijk met andere organisaties in de zorg uitstel gevraagd, maar dit (nog) niet gekregen of zal dit waarschijnlijk zelfs nooit krijgen. De LHV onderkent dat deze situatie vooral bij kortdurende waarneming zeer arbeidsintensief is voor huisartsen. Helaas staat de LHV op dit moment voor een voldongen feit en kan dus niet anders adviseren. We blijven echter niet werkeloos toezien en zullen in samenspraak met de specialisten, tandartsen, fysiotherapeuten en ook de VVAA nader overleg hebben of (en zo ja hoe) dit probleem praktisch kan worden opgelost.

Zoekwoorden:

Deel: ' Afdracht sociale premies bij waarneming vooralsnog verplicht '
Lees ook