AFMP

Amersfoort, 9 september 1999

AFMP JUICHT HERWAARDERING POSITIE MILITAIR IN PVDA-NOTA TOE

De AFMP, met 20.000 leden de grootste vakbond voor militairen, is gematigd positief over de vandaag verschenen nota 'Een plan voor de krijgsmacht'. Met name de herwaardering voor de positie van Defensiepersoneel die de grootste regeringspartij bepleit, klinkt de AFMP als muziek in de oren. De AFMP is voorts tevreden over het feit dat nu ook de PvdA tot de conclusie is gekomen dat van verdere bezuinigingen op Defensie geen sprake meer kan zijn, zeker niet in combinatie met de huidige ambities van de regering op het gebied van internationale militaire operaties. De AFMP zet wel grote vraagtekens bij de PvdA-plannen voor de opheffing van het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps en de forse bezuinigingen bij de Marine.

De plannen van de PvdA om het aantal parate troepen te verhogen, komen tegemoet aan de klacht van de AFMP dat de werkdruk door de uitzendingen in internationaal verband tot onaanvaardbare hoogte is gestegen. Dat daarbij tegelijkertijd het Eerste Duits-Nederlandse legerkorps (1 (GE/NL) Corps) volgens de PvdA-nota opgeheven dient te worden, lijkt een minder voor de hand liggende beslissing. Temeer daar de uitzending in KFOR-verband van de Nederlandse 'Gele Rijders', die deel uitmaken van een Duitse Brigade van het 1 (GE/NL) Corps, naar volle tevredenheid verloopt.

De in de nota voorgestelde afschaffing van de vaste financiële verdeelsleutel tussen de verschillende krijgsmachtdelen lijkt een logische stap in het kader van de 'verpaarsing' van de krijgsmacht die vanaf de Prioriteitennota is ingezet. Ook de aanstelling van een Opperbevelhebber die krijgsmachtbreed de verantwoording krijgt over het operationele terrein waar nu nog aparte bevelhebbers heersen, past in dat kader. Daarmee kan teven een verschuiving van arbeidsplaatsen van de staven naar de parate onderdelen gerealiseerd worden. Bij eerdere gelegenheden heeft de AFMP een dergelijke aanpak al voorgesteld, om op die wijze iets te doen aan de scheef gegroeide verhouding tussen de aantallen top-officieren en manschappen in de Nederlandse krijgsmacht.

De PvdA-nota maakt enkele duidelijke keuzes als het gaat om de verschillende krijgsmachtdelen. Behalve de forse uitbreiding van de gevechts- en ondersteunende eenheden bij de Landmacht is ook de handhaving van het F-16 squadron op Volkel een logisch gevolg van de opgedane ervaringen in recente en nog steeds lopende internationale operaties waar Nederlandse eenheden aan deelnemen. Dat alle vliegende onderdelen van de Marine worden overgeheveld naar de Luchtmacht en de Luchtafweer van de KLu anderzijds meer wordt ondergebracht bij de Landmacht, zijn ook keuzes waar de AFMP mee kan instemmen. Ook al is het te betreuren dat dit ertoe zal leiden dat het Marinevliegkamp Valkenburg zal verdwijnen. De afschaffing van maar liefst zes hypermoderne marinefregatten (waarvoor vier kleinere kustwachtfregatten in de plaats komen) binnen de zes jaar die de nota daarvoor uittrekt, lijkt echter een vorm van kapitaalvernietiging die niet te verdedigen valt.

Ronduit tevreden is de AFMP met het streven van de PvdA om de positie van het Defensiepersoneel in de Nederlandse samenleving te herwaarderen. In de voorstellen ter verbetering van de arbeidsvoorwaarden en de rechtspositie herkent de AFMP veel ideeën terug die haar voorzitter Bauke Snoep de afgelopen jaren gepropageerd heeft. De AFMP is er met de PvdA van overtuigd dat de Nederlandse krijgsmacht de ambities van de Nederlandse regering in internationaal verband alleen maar kan waarmaken als er ook fors meer geinvesteerd wordt in het opwaarderen van het militaire beroep, zodat ook werfproblemen tot het verleden zullen gaan behoren. De in de PvdA-nota opgesomde maatregelen op het gebied van beloning en waardering, maar ook op het gebied van instroom, opleidingen en uitstroom worden door de AFMP dan ook van harte toegejuicht.

Samengevat is de AFMP dan ook gematigd positief over de PvdA-nota en verdienen een groot aantal voorgestelde maatregelen, met name op personeelsgebied, een plaats in de nieuwe Defensienota die minister van Defensie De Grave hopelijk nog dit uit zal brengen.

Nadere informatie:

Fred Lardenoye, Woordvoerder, tel. 033 - 4615941, 024 - 3607453 (privé) of 06 - 53510166

Deel: ' AFMP juicht herwaardering positie militair in PvdA-nota toe '
Lees ook