Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij

Persbericht ministerraad

Afromingspercentage productierechten naar nul


14 juni 2002 -

De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ingestemd met het laten vervallen van de afroming van productierechten in de varkenshouderij en de pluimveesector. Door de maatregel zijn afzonderlijke bedrijven, die door een en dezelfde ondernemer worden gedreven, samen te voegen tot één bedrijf zonder korting van productierechten. Dat zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. Uit het rapport Lastige lasten blijkt dat het wegnemen van de belemmeringen voor samenvoeging leidt tot een vermindering van de administratieve lasten met 21 miljoen euro.

De afroming vervalt niet alleen bij het samenvoegen van mestnummers maar ook bij andere overdrachten. De achtergrond daarvan is dat het voorziene mestoverschot drastisch is verminderd. In dat licht weegt de bijdrage die afroming van rechten levert aan verdere vermindering van dat overschot niet op tegen de administratieve lasten die door het systeem van afromen ontstaan. Overigens blijft het mogelijk de afroming weer in het leven te roepen als het mestoverschot weer zou toenemen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat de concept-AMvB voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van de AMvB wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

RVD, 14.06.2002

Deel: ' Afromingspercentage productierechten naar nul '
Lees ook