Ministerie van Binnenlandse Zaken


Afronding bestuursafspraken Politie

29 maart 1999
Dit is een gezamenlijk bericht van de Politieregio IJsselland en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Vandaag, 29 maart 1999, is het Eindrapport Bestuursafspraak Politie IJsselland 1993-1998 door korpsbeheerder Franssen aangeboden aan de heer Vrolijk, directeur Politie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In het slotdocument wordt het systeem beschreven waardoor de prestaties van de politiekorpsen kunnen worden vergeleken doordat er met heldere standaarddefinities wordt gewerkt.
Dit geïntegreerd informatie data systeem (GIDS) heeft de afgelopen jaren in IJsselland gefunctioneerd en is inmiddels, vanwege de goede toepasbaarheid, de landelijk standaard. GIDS wordt nu bij alle korpsen ingevoerd.
De instrumenten van GIDS zijn vijf groepen gestandaardiseerde gegevens die via een politienetwerk gevuld worden. Hierbij gaat het om: de omgeving; het werkpakket; het werk zelf; de geleverde diensten en de effecten ervan in die omgeving.
In het dit jaar gepresenteerde Beleidsplan Nederlandse Politie zijn aan de regio's de beleidsprioriteiten voorgelegd. Met behulp van GIDS is het eenvoudiger geworden na te gaan in hoeverre regio's de gestelde beleidsdoelen hebben bereikt. Met het toepassen van GIDS worden de politieprestaties inzichtelijk en transparant gemaakt.
Met dit slotdocument komt een einde aan de in 1990 gestarte bestuursafspraken tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de politieregio's Twente, Kennemerland, Gelderland-Zuid, Zuid-Oost Brabant en IJsselland. Doel van de afspraken met de korpsen was het verbeteren van het instrumentarium van het korpsmanagement, het bestuur en het ministerie. Met de regio IJsselland werd in 1993 de afspraak gemaakt de ontwerpen en prototypes verder te perfectioneren en te testen.
De aanbieding van het slotdocument sluit aan bij het verzoek van minister Peper van BZK aan de korpsen om voor 1 april van dit jaar voorstellen te doen over de beleidsprioriteiten van de politie en de manier waarop die prioriteiten op uniforme wijze kunnen worden vergeleken.

Deel: ' Afronding bestuursafspraken Politie '
Lees ook