Gemeente Tilburg


3-3-99

Afronding millenniumprobleem in zicht

Kosten bedragen tot nu toe meer dan 2 miljoen

Twee fases rond de aanpak van het millenniumprobleem bij de gemeente Tilburg zijn afgerond. Alle millenniumgevoelige systemen en - apparatuur binnen de gemeente zijn geïnventariseerd en geanalyseerd. Diensten staan nu voor de meest arbeidsintensieve klus, het testen en millenniumbestendig verklaren. Bovendien gaat men nood- en uitwijkplannen opstellen voor het geval er toch millenniumbugs optreden tijdens en na de eeuwwisseling.
Tot nu toe hebben de diensten ruim 2.492.000,- geclaimd voor de oplossing van het vraagstuk. Hiervan zijn afgetrokken de bijdragen die het ministerie van Sociale Zaken heeft betaald aan Publiekszaken/Sociale Zaken ( 843.000) en de DSW ( 250.000). De gemeente Tilburg streeft ernaar 1 juli 1999 millenniumbestendig te zijn.

Veiligheid
Om de eeuwwisseling vooral een feest te laten zijn, heeft het gemeentebestuur een brede werkgroep ingesteld waarin politie, brandweer, GGD en gemeente samenwerken. Deze groep buigt zich over de millenniumrisico's voor openbare orde en veiligheid én welke maatregelen getroffen moeten worden om een en ander te voorkómen. B&W hebben besloten om in de voorbereidingen uit te gaan van een 'noodscenario met verhoogde maatschappelijke activiteit'. Hierbij houdt men rekening met effecten als: cumulatie van incidenten, capaciteitsproblemen bij hulpdiensten, grootschalige incidenten, en beperkte uitval van maatschappelijk vitale systemen. De eerste maatregelen zijn getroffen in het evenementenbeleid. Organisatoren van feesten dienen te voldoen aan zwaardere eisen dan normaal. Tegen het sluiten van huwelijken tijdens de eeuwwisseling is geen bezwaar.

Sociale dienst
De meest vitale processen/systemen worden eerder millenniumbestendig gemaakt dan de minder vitale processen/systemen. Een van de meest belangrijke is wellicht het proces van de sociale dienst (van aanvraag tot uitkering). De systemen hiervoor worden momenteel vervangen. Daarnaast is Publiekszaken/Sociale Zaken weer pilot in een landelijk millenniumproject, op het gebied van noodplannen voor Sociale Diensten. Half maart worden de resultaten hiervan bekend. Het Kenniscentrum Sociale Diensten 2000 stuurt deze pilot aan.

Tijdreizen
Sinds eind 1997 werkt Tilburg aan het millenniumprobleem. Veel gemeentelijke systemen zijn inmiddels gerepareerd of vervangen. Hier en daar is apparatuur in zijn geheel verdwenen, omdat de functionaliteit ervan was verouderd, of overgenomen kon worden door een ander 'object'.
Voor het testen dat nu moet gaan gebeuren is in stadskantoor Udenhout een testcentrum ingericht. Hier is in het klein het gemeentelijk netwerk nagebouwd zodat de meeste systemen getest kunnen worden. Het testen bestaat meestal uit 'tijdreizen' langs alle millenniumgevoelige data. Denk hierbij aan 31 december 1999 en 1 januari 2000, maar ook 29 februari 2000 is een gevoelige datum. Naast het testcentrum in Udenhout, heeft Publiekszaken een eigen testruimte waarin het GBA en het Heffingensysteem worden getest. Ook de DSW heeft een eigen testcentrum.

De commissie Middelen heeft de voortgangsrapportages reeds besproken in de vergadering van 22 februari jl. De voortgangsrapportages zijn vanaf woensdag 24 februari integraal op het internet geplaatst: https://www.tilburg.nl.

Deel: ' Afronding millenniumprobleem Tilburg in zicht '
Lees ook