Stichting Natuur en Milieu

Den Haag/Amsterdam/Utrecht, 25 juni 2002

Afronding Schipholdebat opgeschoven naar 2005
Senaat te snel tevreden over Wet Luchtvaart

De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met de Wet Luchtvaart die de milieugrenzen voor Schiphol vastlegt. De senaat neemt genoegen met de toezegging van de minister dat in 2005 wordt bekeken of de nieuwe milieuregels in de praktijk even streng blijken te zijn als de regels van het huidige PKB-regime. Deze Planologische Kernbeslissing (PKB) blijft als referentiekader intact. De Eerste Kamer laat zich wel erg snel tevreden stellen, zo reageren Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Milieufederatie Noord-Holland en het Platform Leefmilieu Regio Schiphol.

De milieu- en bewonersorganisaties wijzen er op dat uit verschillende onderzoeken blijkt dat vervuiling, neerstortgevaar en lawaai fors zullen toenemen na opening van de vijfde baan en de enorme groei van het vliegverkeer dat de nieuwe wet mogelijk maakt. De commissie-Berkhout en de MER-commissie stellen dat de nieuwe luchtvaartwet onvoldoende bescherming biedt aan bewoners verder weg van Schiphol (het zogeheten 'buitengebied'). Ook de senatoren wezen daar in het debat herhaaldelijk op.
De milieu- en bewonersorganisaties betreuren het daarom dat de senaat de minister toestaat slechts 35 handhavingspunten in te voeren die de overlast van Schiphol kunnen registreren. D66-senator Jan Terlouw pleitte voor 250 handhavingspunten. Volgens de organisaties zijn er minstens 350 nodig om de bevolking redelijk te beschermen. De minister wil echter pas in 2005 bezien of een uitbreiding van handhavingspunten nodig is.
Volgens de organisaties is de gang van zaken rond deze wet exemplarisch voor het hele Schipholdossier. Wéér wordt de onvermijdelijke keuze om mens en milieu te beschermen door goede regels met allerlei bezweringsformules op de lange baan geschoven, nu weer tot 2005. De discussie rond de toekomst van Schiphol zal daardoor in alle hevigheid gevoerd blijven worden.

Deel: ' Afronding Schipholdebat opgeschoven naar 2005 '
Lees ook